Maria Magdalene

Maria Magdalena – Billedet er malet af Peter Fich Christiansen

Billederne er af malet af Peter og Birgitte Fich

Nærbilled fra nadveren


 

Maria Magdalene – Himmeldronningen

Maria Magdalene arbejder på flere planer og gennem flere legemer. På de mere fysiske planer (som hun har mulighed for at komme ret tæt på), er hun knyttet til forskellige hellige steder, som hun beliver med sin fine energi. Den ophøjede Freds Ånd.

Hendes overordnede formål er at kanalisere feminin energi til Jorden. Et arbejde hun deler med flere Guddommelige Søstre, som hver især arbejder med forskellige aspekter af denne energi.  Mar eller Mare har i denne forbindelse relation til urhavet, det kosmiske urhav.

Hun har brug for hjælpere til at nedfælde energien. Fødselshjælpere som hun kalder det. Det betyder ikke, at kun højt udviklede kan medvirke i denne proces. Af nogle kan energiarbejdet udføres fra hjertet. Af andre kan det udføres ved rejser til disse hellige steder, hvor de vil få en indvielse, som gør dem til kanaler for energien. Andre har mulighed for at nedfælde energien gennem hovedet og påvirke alt omkring sig med deres vibrerende lyslegemer. Vi må huske, at dette ikke kun gælder menneskeriget her på Jorden, men også planteriget, mineralriget og alle naturånderne, som hjælper de forskellige evolutioner.

Den transformerende energi er kærlighed på et meget højt plan. Alle, der kommer i berøring med denne energi vil bevidst eller ubevidst blive påvirket af det.

Maria M har med sine højere legemer kontakt med højt udviklede konstellationer uden for vores solsystem, og det er disse energier hun forsøger at sende videre igennem til vores planet. Der siges om denne energi, at den stråler som små sole – stjernesole.

Det bliver derfor foreslået at hendes hjertechakra kunne ligne en roterende galakse. Den kærlige healingsenergi vil blive brugt til rensning og oprettelse af balance på alle planer.

Der er skabt et fokus omkring Mester R (st. Germain) og den rensende violette stråle. En fremtidig Helligåndsindstrømning som er lysende lysviolet, vil blandt flere andre farver blive benyttet til healing af hjertet.

Denne bølge af feminin energi som sendes mod Jorden fra højere planer handler om den fremtid, der venter. En fremtid hvor mænd og kvinder støtter hinanden på vejen. At integrere og afbalancere de feminine og maskuline energier bringer os til forståelsen af, at vi skal drage omsorg for og støtte os selv og andre, så vi kan leve mere bevidst i overensstemmelse med universets guddommelige energi.

Den store genbalancering af de maskuline og feminine energier er noget hele menneskeheden skal tage del i. Vi står ved en ny tærskel, hvor idealer som søsterskab, broderskab og medmenneskelige kvaliteter kommer i fokus.

I den nedskrevne inspiration blev der henvist til højt udviklede konstellationer uden for vores solsystem. Navnet Cassiopeia blev nævnt flere gange.

På det tidspunkt kom der ikke yderligere oplysninger, men efter at have læst Dan Browns Da Vinci Mysteriet, genlæst Lars Muhls bog Maria Magdalene, set enkelte afsnit af Biblens Mysterier og sidst men ikke mindst set en temaudsendelse om emnet på TV blev tanken om at få en uddybning af emnet vakt til live igen.

For at starte med lidt astronomi er Cassiopeia en stjernekonstellation, der cirkler omkring Polarstjernen ca. 18.000 lysår fra Jorden. De 5 største stjerner danner ved mørkets frembrud et M på himlen. Som natten tager til drejer denne konstellation mod uret rundt om Polaris og vil hen mod morgenen blive til et W. Fra gammel tid kalder man dette for det himmelske M.  Den klareste stjerne Schedar er sart rosa (kærlighed og medfølelse).  Den næstklareste stjerne Caph er hvid (visdom). I juni 2002 opdagede NASA fra Kennedy Space Center et gigantisk udbrud fra en af stjernerne i C. Der var tale om en såkaldt Magnetar. En neutronstjerne med ultra-stærke magnetiske områder.

Kendt er det også, at nogle af stjernerne er radiokilder. En tysk astronom Julius Schiller udskiftede de mytologiske navne fra stjernebillederne med navne fra det Gamle og Nye Testamente. Således forvandledes zodiakkens 12 tegn til de 12 disciple.

Stjernebilledet Cassiopeia kaldtes Maria Magdalene!

Der er fundet dele af Maria Magdaleneevangeliet – dette er gengivet oversat til dansk her;

Mariaevangeliet er et kun delvist bevaret apokryft evangelieskrift. Det er oprindeligt skrevet på græsk; det er præget af gnosticisme og kendes i en koptisk version fra 400-tallet.

 

Mariaevangeliet består af to dele. I den første tager den opstandne Kristus afsked med disciplene, men Maria Magdalene trøster dem med, at nåde bliver tilbage. Peter spørger hende om de frelserord, som kun hun kender. I anden halvdel beskriver hun sjælens opadstigen og forskellige magters forsøg på at hindre denne.

Disciplene tror ikke på hende, men Levi forsvarer hende, og Mariaevangeliet slutter med, at disciplene går ud og prædiker.

 

“…vil da, materien blive frelst eller ikke?”

Frelseren sagde, “All natur, alle formede ting, alle skabninger findes i og med hverandre og vil igen opløses til sine egne rødder, fordi egenskaberne til materien bare optages i rødderne af sine egne egenskaber. Den som har ører at høre med, lad ham høre.”

Peter sagde til ham, “Siden du nu har forklaret os alle ting, fortæl os da dette: hvad er verdens synd?”. Frelseren sagde, “Synd som sådan findes ikke, men du synder når du gør det som i sin natur er utroskab, og som kaldes ’synd.’ Derfor kom Det Gode ind i jeres midte, til essensen i hver natur, for at genoprette det fra roden af. “Han fortsatte og sagde, “Derfor bliver i født og dør […] den som ved kan vide […] en lidelse som ikke har sin lige, som er opstået fra det som er mod naturen. Så opstår der en forstyrrelse i hele kroppen. Derfor sagde jeg til jer, Vær ved godt mod, og hvis i bliver modløse, fat mod overfor alle naturens former. Den som har ører at høre med, lad ham høre.”

Da Den Velsignede sagde dette, hilste han dem alle og sagde “Fred være med jer. Modtag min fred hver og en. Pas på at ingen fører jer på vildspor med ordene, ‘Hør, her!’ eller ‘Hør, der!’ for Menneskesønnen er inden i jer. Følg ham; de som søger ham skal finde ham. Gå derfor og forkynd evangeliet om Gudsriget. Jeg har ikke efterladt noget bud, men jeg har bebudet jer, og jeg har ikke givet jer nogen lov, som lovgiveren gjorde, for at i ikke skal bindes af den.”

De sørgede og sukkede meget, mens de sagde, “Hvordan skal vi gå til hedningene og forkynde evangeliet om Menneskesønnens kongerige? Hvis selv ikke han blev sparet, hvordan skal vi da spares?”

 

Så rejste Maria sig op og hilste dem alle og sagde til sine brødre, “Sørg og suk ikke og vær ikke ubeslutsom, for hans nåde vil være med jer alle og vil forsvare jer. Lad os hellere prise hans storhed, for han forberedte os og gjorde os til mennesker.” Da Maria sagde så, forandrede deres hjerter sig til det bedre, og de begyndte at drøfte [Frelserens] ord.

Peter sagde til Maria, “Søster, vi ved at frelseren elsker dig mere end andre kvinder (John 11:5, Lukas 10:38-42). Fortæl os ordene om Frelseren som du har i tankene siden du kender dem; og vi ikke, for vi har ikke hørt dem.”

Maria svarede og sagde, “Det som er skjult for jer vil jeg give jer del i.” Og hun begyndte at sige følgende ord til dem. “Jeg,” sagde hun, “jeg så Herren i et syn og jeg sagde til ham, ‘Herre, jeg så dig i dag i et syn.’ Han svarede og sagde til mig, ‘Velsignet er du, siden du ikke vaklede ved synet af mig. For hvor sindet er, der er jeres åsyn’ (Mattæus. 6:21). Jeg sagde til ham, ‘Herre, sindet som ser synet, ser det gennem sjælen eller gennem ånden?’ Frelseren svarede og sagde, ‘Det ser hverken gennem sjælen eller gennem ånden, men sindet, som er mellem de to, som ser synet, og det er…'”

— Siderne 11-14 mangler…

“…og Begæret sagde, ‘Jeg så dig ikke stige ned; men nu ser jeg dig stige op. Hvorfor taler du falsk, når du tilhører mig?’ Sjælen svarede og sagde, ‘Jeg så dig, men du så ikke mig og genkendte mig ikke; jeg tjente dig som en kappe og du kendte mig ikke.’ Efter at den havde sagt dette, gik den lykkelig og glad bort. Så kom den til den tredje kraft igen, Uvidenhed. Denne kraft spurte sjælen: ‘Hvorhen går du? Du var bundet af ondskab, du var virkelig bundet. Fornægt ikke’. Og sjælen sagde, ‘Hvorfor dømmer du mig, når jeg ikke dømte? Jeg var bundet, men jeg bandt ikke. Jeg blev ikke genkendt, men jeg så dog at alle skal gå fri, ting både jordiske og himmelske.’ Etter at sjælen havde ladet den tredje kraft bag sig, steg den opad, og så den fjerde kraft, som havde syv former. Den første form er mørke, den anden begær, den tredje uvidenhed, den fjerde opstandelsen fra de døde, den femte er kødets kongerige, den sjette er visdommen til kødets dårskab, den syvende er vred visdom. Dette er vredens syv bestanddele. De spørger sjælen, ‘Hvor kommer du fra, morder af mennesker, eller hvor går du hen, erobrer af land?’ Sjælen svarede og sagde, ‘Det som griber mig er dræbt; det som holder mig er overvundet; min lyst er slut og uvidenheden er død. I en verden blev jeg frelst fra en verden, og i en “form,” fra en højere “form” og fra kundskabens vigtigheds fodlænker, hvis eksistens er midlertidig. Fra denne tid vil jeg finde hvile i den tid af øjeblikket af æonen i stilhed.'”

 

Da Maria havde sagt dette, blev hun stille, siden dette var så langt Frelseren havde snakket med hende. Men Andreas svarede og sagde til brødrene, ‘Sig hvad i mener angående det hun sagde. For jeg tror ikke at frelseren sagde dette. For denne lære er bestemt fra andre ideer.”

Peter modsagde hende også med hensyn til disse spørgsmål og spurgte dem om Frelseren. “Snakkede han da hemmeligt med en kvinde, i stedet for os, og ikke åbent? Skal vi alle vende tilbage og lytte til hende? Foretrak han hende frem for os?” Maria sørgede da og sagde til Peter, “Min bror Peter, hvad tror du? Tror du at jeg digtede dette op i mit eget hjerte eller at jeg lyver angående Frelseren?”

Levi svarede og sagde til Peter, “Peter, du er altid så hidsig. Nu ser jeg at du kæmper imod kvinden som en modstander. Men hvis Frelseren gjorde hende værdig, hvem er du da som afviser hende? Frelseren kendte hende sandelig meget godt. Derfor elskede han hende mere end os. Og vi burde hellere skamme os og iklæde os Det Perfekte Menneske [?], til at forme os som han befalede os det, og forkynde evangeliet, uden at forkynde nogen videre befaling eller nogen anden lov end den som Frelseren sagde.” Da Levi havde sagt dette, begyndte de at gå ud for at proklamere ham og forkynde ham. “