VAD ÄR ANDE?

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

VAD ÄR ANDE?

Kanaliseret gennem Ronna Herman januar 2016

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson Januar 2016

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Kära mästare, ni är en Facett av Skaparens Andes Essens: En Individualiserad Guds-Frö Atom. Den är ert JAG ÄR medvetande med en inneboende önskan att uttrycka och skapa. Ordet Andlig hänsyftar inte på religion eller religiös dogm. Det fokuserar på framåtskridande från ett rådande Varandetillstånd: fysiskt, emotionellt, mentalt, intuitivt och socialt. Det innebär en förfining av den mänskliga instinktiva naturen till en utvecklad Andlig/Mänsklig Varelse redo att gå in i den förinade miljön i den Femte Dimensionen. Att gå in i högre medvetande resulterar i ett nytt tillstånd av medvetande, som leder till nya erfarenheter, större förmågor och ytterligare talanger.  Självförverkligande är målet för dagens avancerade Själar.
Det är mycket viktigt att ni lär er att rikta er personliga ström av medvetande. Ego-begärets sinne rör sig ned genom labyrinten i det undermedvetna sinnet, följer de starkaste mönstren från det förflutnas illusion, eller väljer slumpmässigt delar och småbitar av smärtsamma eller jobbiga händelser, som är starka nog för att lämna en kvarvarande tankeform. Att kontrollera det ständiga sinnestjattret är en viktig del av att bemästra Självet. För att bli en rationell tänkare med ett klart sinne, måste ni bli en observatör eller övervakare av sinnets tankeprocesser.
Ert Själs Jag i de Tredje och Fjärde Dimensionerna är ett FRAGMENT AV EN HELIG TRIAD SOM SAMMANSMÄLTER MED MATERIEN för att uppleva de många tätheterna i skapelsen. Själens främsta motiv är att fylla sin värds personlighet med sin del av Guds Essens. Dess mål och högsta önskan är att tjäna genom upprepade cykler av ”själv-uttryckt individualitet”, med periodiska impulser att åter igen stiga upp till Andeform, och samtidigt bevara visdomen från en stor samling av kosmiska erfarenheter.
Varje Helig Triad förminskade sin Ljuskvot när den reste längre ut i skapelsens tomrum och täthet. Början, det Femte-Dimensionella stadiet av medvetande, den tätaste, första sub-nivån kommer att initiera ett fokus på den mentala kroppen och integrationen av Gudomlig Vilja. Specifika evolutionära lagar gäller på varje sub-plan och också på varje helt plan av medvetande.
När ni går in i den Femte Dimensionens vibrationella mönster, kommer era celler, er Eteriska kropp, och ert Aruafält att börja en snabb reningsprocess. Denna process kommer att underlätta och så småningom resultera i en nedladdning av det Högre Jagets Facetter, och den första fasen av att återta er Ljus Kropp av högre frekvens. Stillhet börjar i de lägsta nivåerna av den Femte Dimensionen och blir exceptionellt starkare. Att uppnå gudskraft och visdom kräver att ni går bortom begränsat medvetande och kommer i samklang med ert kosmiska medvetande via de många facetterna av ert Högre Jag. Emotionell stabilitet och mental ansträngning krävs för att framgångsrikt resa längs vägen av upplysning. Det finns en lag om jämvikt som gäller inom de Femte-Dimensionella världarna och högre.
Kortfattat, den Sjätte Dimensionen är en dimension i vilken ni verkligen kommer att inse att ni är odödliga. Ni kommer att förkroppsliga ett kraftigt expanderat medvetande om det GUDOMLIGA PLANET när ni gradvis återkopplar er med några av de mera kraftfulla nivåerna av er Heliga Triad inom detta Sub-Universum.
Den Sjunde Dimensionen är den slutliga evolutionära gränsen för mänskligt förkroppsligande inom denna Sub-Universella erfarenhet. Ni kommer att ha en bestämd form; men, den kommer att vara spindelvävsliknande och formbar. Den första sub-nivån (den lägsta i frekvens) av de Åtta Dimensionerna är Oändlighets Porten. Ni kommer att ha tillgång till många av dess fördelar när ni får förmågan att integrera mer och mer av de högre frekvenserna. När ni får förmågan att nå varje högre frekvensnivå börjar en nedsipprande process, då små mängder av mera förfinat Guds Ljus börjar flöda in i er personliga pelare av Ljus, detta adderar Ljus till ert Aura Fält och vitalitet till er Själs Sång. Hela den strålande Själsliga kroppen, på den nivå den hör hemma, det Sjunde Planet av den Sjunde Dimensionen, fick namnet ”den Högre Kausala kroppen” av de forntida mästarna.
När ni blir multidimensionella, blir er tidsuppfattning mera flytande, och de koncept som er hjärna registerar kommer att vara mera komplexa och exakta. Ni utvecklar gradvis kontroll över och en kontinuitet i medvetandet, vilket kommer att resultera i en klarare och sannare andlig perception.
För att kunna utveckla era översinnliga förmågor är det av yttersta vikt att ni är villiga att spendera tid inte bara i meditation och kontemplation, utan också i tystnad. Ett av de första stegen i att uppnå själv-medvetande är att kontrollera och tysta det konstanta sinnestjattret i det lägre medvetna sinnet.
När man övervunnit alla utamningarna och prövningarna i det Tredje och Fjärde Dimensionerna, möter den uppåtsträvande Själen de slutliga barriärerna som leder till ingången (den första sub-nivån) av den Femte Dimensionen. Alla Själs Fragment inom den Fjärde Dimensionen kommer att vara renade, balanserade och integrerade i entitetens fyra lägre kroppsystem. Som ett resultat, blir sökaren en harmoniserad, balanserad, Själsfylld personlighet.
Den Kausala Kropps Sfären, som från början innehöll alla de ursprungliga Själs Fragmenten som sändes ut i till de Tredje/Fjärde Dimensionerna av detta Sub-Universum, dras nu tillbaka upp i den femte-Dimensionella, första sub-nivåns Heliga Triad, från vilken den kom. Den behövs inte längre, för den Själsfyllda personligheten — nu en Andlig/Mänsklig Varelse – redo att direkt förenas med sin femte-Dimensionella Heliga triad. Denna Heliga Triad är nästa högre nivås Facett av dess ursprungliga Guds-frö Atom inom denna Sub-Universella erfarenhet.
Den harmoniserade Fjärde-Dimensionella emotionella världen är nu redo att integreras med det första sub-planet av den Femte Dimensionella mentala världen, vilket öppnar upp en helt ny värld av erfarenhet och lärande.
För dem som inte har anammat de tre gudsegenskaperna GUDOMLIG VILJA, GUDOMLIG KÄRLEK OCH GUDOMLIG INTUITIV INTELLIGENS, är det omöjligt att förstå framtidens under. Ert medvetande förfinar sig självt när ni stadigt utvecklas i andligt medvetande, och ni också utvecklar ett högt medvetande och känslighet när vibrationerna och rytmerna av Helig Kärlek stiger upp i ert Heliga hjärta. Helig kärlek är nyckeln som öppnar porten till nästa nivå av högre evolution. Som en Själsfylld personlighet, kommer ni att bli en jordisk Solar Ängel – en strålande Sol av Gud.
För många år sedan, förklarade vi för er: ”Det är Pyramider av Ljus utplacerade i varje Dimension och Sub-Dimension i hela detta Sub-Universum. Några är stora lager av Kosmisk Ljussubstans, som används för skapandet av stjärnsystem, galaxer och solsystem. Det finns också oräkneliga, mindre Pyramider av Ljus, som innehåller en Eterisk Kopia av alla de fragment av Guds Gnistor som ni har skapat under er resa i tätheten”.
”När ni reste ned genom multi-dimensionerna i detta Sub-Universum, delade ni er själva till mindre och mindre Guds-Frö Fragment. Från basnivån av den Femte Dimensionen genom alla de Sub-Dimensionella världarna upp till den dimensionella nivån där er Guds-Frö Atom (JAG ÄR Närvaro) finns, har ni en Helig triad i en Pyramid av Ljus, som väntar på er återkomst”.
När ni reser genom sub-nivåerna av den Femte dimensionen, finns det en Helig Triad placerad i var och en av de Sju Sub-dimensionella nivåerna, var och en mindre i storlek och Ljus Styrka än den högre. Alla de Heliga Triaderna sändes ut direkt från den det innersta av er Guds-frö Atom, och de har blivit utplacerade på varje Sub-/Hel-Dimensionell nivå, hela vägen ned till det lägsta, första sub-planet av den Femte Dimensionen.
För att kunna få tillgång till och koppla er med den högre mentala kroppen, måste ni försöka vara centrerade i era Heliga Hjärtan. Denna process kan bara påbörjas när ni har en stadig kontroll över er fysiska-emotionella kropp. Det medvetna sinnet måste ha perioder av tystnad för att kunna tona in till Själens och det Högre Jagets subtila viskningar. Ni kommer att uppnå sinnesfrid genom att medvetet andas genom det Heliga Hjärtat (Oändlighets Andningen), som blir ett naturligt sätt att andas när ni väl har etablerat Oändlighetsmönstret i er fysiska kropp, och använder tekniken tills den blir en vana. Det är mycket viktigt att ni lär er att andas medvetet. Genom processen att andas fokuserat, genom att följa andningens väg, blir ni gradvis medvetna om de olika delarna av er kropp. Er Kropps Elementals signaler om obehag eller sjukdom är först mycket subtila. Om ni inte lyssnar på dessa signaler, kommer de att gradvis utvecklas till smärta eller kanske en allvarlig sjukdom.
Vi har ofta sagt att gå utanför sin komfortzon och det kollektiva medvetandets trosstruktur är mycket modigt. Att modigt gå framåt för att söka och leva sin egen sanning är det första steget i att ta tillbaka sin personliga kraft. När ni släpper det förflutnas bojor, och förstår att ni har kontroll över er framtid, börjar ni uppvaknandeprocessen till er potential som en mästare på medskapande. När ni uppnår visdom, och börjar njuta av de positiva resultaten av era ansträngningar, börjar ni att lita på er själva och ert omdöme. Er multi-sensoriska perception expanderar och blir starkare, och ni lär er att se på både positiva och negativa resultat av era val från en högre synvinkel, och genom detta lär ni er gradvis att ta beslut från ett hjärt-centrerat synsätt.
Processen att stiga upp till Högre-Dimensionella världar av större Ljus kräver att ni försöker att förena ert jordiska medvetande med varje högre vibrationell nivå av Guds-Medvetande. Den Stora Planen var utformad så att ert återinträde till de högre världarna skulle genomföras genom integrationen av de Vita Elds Frö Atomer som finns i Diamant Guds Cellerna hos varje mera avancerad Facett av ert Högre Jag. En efter en, steg för steg, integrerar ni viljekraften, visdomen, attributen och egenskaperna hos varje större Facett av er Över Själ. Hur snabbt och enkelt ni uppnår detta är upp till er, för ni fick den FRIA VILJANS gåva, som är en viktig komponent i den Stora Planen för denna Sub-Universella erfarenhet.
Varje facett av Skapar-Medvetande i detta Sub-Universum har upplevt fragmentering av Själskroppen, och varje Själ, på varje nivå och plats av Varande, befinner sig nu i processen att hela och återförenas med de många Facetterna av Sig själv. Ni kommer att integrera så många Facetter av Jaget som är mänskligt möjligt medan ni befinner er i er nuvarande kropp, och processen kommer att fortsätta när ni reser genom de högre världarna av existens. Ni är bio-datorer med harmonisk resonans. Var och en av er är en komplex vibrationell Varelse. Ni har blivit vana vid den långsammare, tätare energin i de Tredje/Fjärde Dimensionerna; men ni befinner er i processen att balansera, harmonisera och lyfta resonansen i ert kraftfält för att stiga upp till ett mera förfinat, Högre-Dimensionellt Varandetillstånd. Ni måste komma ihåg att ni är en unik Facett av Skaparen, och ni bör värdesätta att ni är unika medan ni försöker återfå Enhet med ert Gudomliga Jag.
Kom ihåg att när ni höjer ert medvetande och återfår inre harmoni, kommer ni att stråla ut mera förfinade frekvensmönster, och därför, kommer ni att dra till er de som förskoppsligar och strålar ut samma harmoniska Ljusmönster. Återföreningsprocessen innebär att återförena många Facetter av Jaget lika väl som att återförenas med
många av era närmaste Själskamrater på resan. Kom ihåg, vi är bara ett hjärtslag och en tanke bort. Vi omsluter er med vår Fader/Moder Guds strålande Heliga Kärlek. JAG ÄR Ärkeängel Michael.

Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net

Kära vänner: När vi börjar det nya året 2016, möter vi många utmaningar, prövningar och möjligheter, för vi står verkligen på gränsen till en Ny Tid av vaket medvetande och Själv-mästarskap. Om ni troget har följt ärkeängel Michaels undervisning under de gångna åren, är ni medvetna om att ny visdomsundervisning vägleder oss mot en dramatisk ny verklighet. Budskapen har blivit mera komplexa, och för de flesta av oss, måste vi studera, begrunda över, och till och med läsa om budskapen flera gånger innan vi börjar få en klar förståelse av vad som sägs till oss. Om ni nyligen har köpt den älskade Michaels sjunde bok med visdomsundervisning, THE MAGIC & MAJESTY OF ASCENDING HUMANITY, vet ni att han nu gradvis ger en del av den avancerade undervisningen från den nya boken till massorna via de månatliga budskapen. Denna bok innehåller många ”Visdomspärlor” från hans andra sex böcker och de tre studiemanualerna som vi har fått – tillsammans med en klar definition av vad vår nuvarande ”Runda av Uppstigning” innebär. Manualen är utformad för att stegvis hjälpa oss med att förstå de Sju Dimensionerna som vår jordiska verklighet består av, och framskridandet av Jordens och mänsklighetens förbluffande Uppstigningsprocess. Inkluderat är också ett antal fantastiska illustrationer, som hjälper oss mycket med att förstå den komplexa process som vi nu upplever. Många kommer inte vara redo att studera och integrera denna undervisning, och det är som det ska vara, för var och en av er befinner sig på sin egen väg, går genom varje ny nivå i er egen takt. Men, eftersom den gamla Gudomliga Blåkopian inte längre är i kraft, är det upp till oss att försöka förstå hur man bäst går igenom denna tid av snabb förändring. Det kommer också att vara mycket viktigt att integrera minst grunderna av den nya Blåkopian för vår Femte-Dimensionella verklighet. Varje Sub-Dimension har sina egna specifika lagar och normer. Eftersom vi befinner oss i processen att få tillgång till den Nya Tidens Femte-Dimensionella medvetande, kommer vår plötsliga ökning av Kosmiskt Medvetande att vara mycket mera dramatiskt och livsförändrande. Ärkeängel Michael har gett oss så mycket fantastisk information under de senaste tjugofem åren, och det har varit min stora ära att vara ”utsändaren” av denna information. Randy Monk och jag planerar att hålla några avancerade seminarier nästa år, som kommer att fokusera på denna nya undervisning. Under tiden, sänder jag er all min djupaste kärlek, tacksamhet och änglavälsignelser, Ronna.