SJÄLV-MEDVETANDETS ÅTTA STEG

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

SJÄLV-MEDVETANDETS ÅTTA STEG

Kanaliseret gennem Ronna Herman feb 2013

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Kära mästare, vi har tidigare förklarat, men vi vill friska upp minnet om det som sker när man passerar genom de många nivåerna och sub-nivåerna av medvetande. När ni tar bort förvrängningarna i aurafältet, sker också en inre process.  Hela era fysiska strukturer genomgår komplexa förändringar som utlöses av de högre frekvensmönster som ni integrerar från Skapar Källan via de stora Ljusstäderna. Ert DNA, era chakracenter och era Heliga Hjärtan/Sinnen innehåller era Gudomliga Blåkopior. När ni integrerar mer och mer Adamantine Partiklar av Skapar medvetande, kommer alla de förvrängningar/brister som ni har skapat på grund av de negativa koncept som ni har accepterat som er sanning långsamt att rättas till. Många av dessa förvrängda koncept kommer upp i era medvetanden för att helas eller ellimineras; och vi förstår att det kan vara en obekväm, förvirrande process när ni går allt djupare in i kosmos medvetande. När man gör det, är det mycket viktigt att ni upprätthåller ett uppmärksamt medvetande och tålamod. Mänskligheten träder ut ur ett tillstånd av minnesförlust eller något som kan kallas ett begränsat medvetande om Jaget och Skapelsens komplexa väldighet.

Ni håller på att bli mycket skickliga på att analysera nya koncept och den mängd av information som nu är tillgänglig via urskiljningens kraftgivande gåva. Nu när ni är mera intonad med ÖverSjälen-Högre Jaget och den lilla inre rösten, får ni förmågan att snabbt avgöra om ett koncept är i linje med er inre sanning, om inte, är tillkommer det er att förkasta det utan illvilja eller dömande, eller om ni inte är säkra, lägg det åt sidan och be ert Högre Jag att bekräfta det för er på något omisskännligt sätt. Vi är medvetna om att ni blir bombarderade med många nya koncept, varav vissa tänjer på gränserna till er begreppsmässiga förståelse. Var medvetna om kära ni, att det som ni upplever är en del av återförenings och uppstigningsprocessen som ni befinner er mitt i, och som kommer att accelerera med tiden. Var ni än befinner er på uppstigningens Väg, var tillfreds med er nivå av förståelse, och var tålmodiga med er själva. Det är egot som viskar till er, ”Du är inte tillräckligt bra. Du befinner dig långt efter de runt omkring dig. Du är inte värdig. Du kommer aldrig att kunna lära dig, förstå och fullända alla de andliga termerna, teknikerna och meditationerna!” Hela tiden. STOPPA, när detta händer, och för varsamt era sinnen tillbaka till centrum med några utvalda affirmationer.

Varje Själ på Jorden är förutbestämd att följa Återvändandets Väg till de högre världarna av existens; men, det är en mycket personlig resa. Som vi ofta har sagt: man kan ta den lägre vägen, den mellersta vägen eller den högre vägen; det är upp till er, men ni kommer så småningom att återvända till de mera förfinade dimensionerna av Ljus. Ni har FRI VILJA inom ramen för denna jordiska, förutbestämda Gudomliga Plan vilken skapades av och Överlystes av vår Fader/Moder Gud. När ni kopplar er till de högre nivåerna av medvetande, måste ni också vara medvetna om att de lägre delarna av er hjärna, eller de delar som är i resonans med de lägre frekvenserna av de tredje/fjärde dimensionerna och som innehåller era djuriska/mänskliga instinktiva naturer, gradvis blir modifierade eller nedstängda. Den instinktiva naturen blir långsamt ersatt av den intuitiva naturen när ni kopplar er till era Heliga Sinnens visdom och får förmågan att interagera med era Högre Jag, era guider och änglahjälpare. Ni får förmågan att koppla er till de Ljuspaket av visdom som är lagrade i er högre hjärnstruktur – era Heliga Sinnen – där hela er omfattande historia, er härstamning och ert Gudomliga arv är lagrat i det högre medvetandes skattkista.

Bli inte bestörta om ert förflutna bara blir ett dimmigt minne, särskilt de smärtsamma minnena som ni har upplevt under detta liv. Det är dags att hela och frigöra det förflutna, kära ni. Det tjänar er inte längre att gräva i förflutna liv för att hela er själva eller försöka förstå varför ni handlar eller reagerar på ett visst sätt i nuet. Det är det gamla sättet. De förvrängningar av medvetandet som ni skapade i det förflutna kan inte existera när ni fyller er själva i överflöd med Adamantine Partiklar via den process vi har lärt er. Dessa magiska partiklar innehåller Skaparens rena/fulländade Essens och kommer gradvis att transformera/transmutera era aurafälts och fysiska kroppars ofullkomligheter. Sakta men säkert, kommer de ofullkomligheter som ni har skapat både i era inre och yttre världar att rättas till. Kom ihåg, snabbare eller mera är inte alltid bättre. Det har tagit mycket lång tid för Jorden och mänskligheten att nå det nuvarande tillståndet av bristfällighet som nu är förhärskande. Nivån av transformerande framåtskridande som har utförts av er, de jordiska Legionerna av Ljus, under en så kort tid är i sanning mirakulöst.

När ni eliminerar gamla vanor, övertygelser och handlingar, återvänder ni gradvis till harmoni inom det accepterade spektret av polaritet/dualitet. Med varje högre frekvensnivå som ni uppnår, lämnar ni bakom er de situationer, människor och ting som inte längre är kompatibla med er nya nivå av medvetande och resonans. Det verkar ofta som om ni har gått igenom en ny dimensionell port då en del av det förflutna magiskt bleknar bort. Det är på grund av detta som många av er upplever förlusten av vänner och/eller familjemedlemmar, och varför ni byter arbete eller börjar en ny karriär. Många av er flyttar också till nya platser, ibland utan att faktiskt förstå varför ni har blivit guidade till ett speciellt område, men det finns ett djupt inre vetande att det var meningen att ske. Många av er märker att det arbete ni har, era fritidsintressen, hobbyer, och många ting som intresserade er förut är mindre tillfredställande, för de passar inte in i er evigt expanderande, utvecklande verklighet.

De multidimensionella gamla portarna stängs nu, och dörrarna mot framtiden öppnas snabbare och snabbare när uppstigningsprocessen accelererar. Rädslan för förändring har varit en stor kontrollerande faktor inom era vakna medvetanden under en mycket lång tid. I början av er resa in i tätheten, sökte ni en stor variation av själv-uttryck och förändring, och gladde er åt varje ny skapelse. Det har bara varit under era jordiska erfarenheter som ni har glömt att ni var en medskapare försedd med en hel mängd kreativa förmågor och att ni har en direkt länk till Skapelsens Kraft Källa via Livets/Ljusets Flod.

Skapelsens ursprungliga Frö tankar kom från Den Högsta Skaparens hjärta/sinne, och som alltid, var de perfekta; men, varje separation och delning innehöll lite mindre av Skaparens hela Essens. Gradvis, när de Gudomliga Gnistorna av Guds Medvetande rörde sig längre och längre bort från Skapelsens Centrum, delades Ljusets hela spektra till mer och mer individualiserade facetter av Guds-uttryck. Eftersom detta Sub-universum är ett ungt kreativt försök och är lokaliserat vid Skapelsens yttersta gränser, är det samansatt av en Ljus Spiral av halv-spektralt Ljus, eller förminskade element av Skapelse. Detta innebär inte att detta är ett fallet universum eller att det är ont; det innebär bara att det inte innehåller en full mängd av Skapar Medvetande.

Modiga Ljusbärare; är ni redo och villiga att bli banbrytare, att öppna dörrarna till många himmelska boningar/dimensioner av Skapelse? Varje dimensionell nivå kommer att erbjuda nya möjligheter och kommer att ge er tillgång till många nya förmågor och expanderad visdom; men, varje högre nivå kommer också att utmana er på många sätt och kommer att kräva att ni frigör de ting som inte längre tjänar ert högsta bästa. Ni lämnade många facetter av era större Jag längs vägen medan ni färdades på den nedstigande vägen till de lägre dimensionerna. Ni måste också vara villiga att släppa de människor, sätt att vara, och ting som inte passar in i er nuvarande/framtida verklighet när ni gör er återresa till de högre dimensionerna.

Kära ni, vi hjälper er på varje möjligt sätt inom gränserna för universell lag, och vi väntar tålmodigt på att ni ska förena er med oss i de olika Pyramiderna av Ljus stationerade i detta Sub-universum. Vi har sagt er att ni inte bara skapar er nya jordiska verklighet, utan ni skapar också era boningar i de himmelska dimensionerna. Vi sänder till er all den Skapar Kärlek/Ljus utstrålning som ni kan bära. Ni är omåttligt älskade.

 

JAG ÄR Ärkeängel Michael.


Utsänt genom Ronna Herman * STAR*QUEST* 775-856-3654 *
www.RonnaStar.com * www.QuestForMastery.org * Email: RonnaStar@earthlink.net

 

Kära vänner, Ärkeängel Michael uppmuntrade mig att skriva denna översikt av UPPSTIGNINGENS STADIER av flera skäl: först, för de som är mera avancerade, för att friska upp ert minne och ge er mera klarhet om procesen. För det andra; som riktlinjer för dem som är på Vägen men som fortfarande försöker att frigöra, rätta till och transmutera de många obalanserna i de fysiska, mentala, emotionella och astrala kropparna. För det tredje, för att skänka mera förståelse och uppmuntran för dem som är ganska nya inför visdomsundervisningen för den Nya Tiden av Upplysning och uppstigningsprocessen.

Kära hjärtan, var ni än befinner er på Vägen av Uppstigning, försök att visualisera en framtid fylld av hopp och löfte. Aldrig tidigare har vi haft en så stor möjlighet att återta vår Gudomliga plats som en samskapande Själv-mästare på det materiella planen av existens. Vi har öppnat och förberett en väg för er att följa. Allt ni behöver göra är att svara på anropet, och sedan följa knuffarna från Själs Jaget. Ni kommer inte att gå vilse. Vi, som era systrar och bröder på vägen framför er, är alltid i våra Pyramider av Ljus, uppmuntrar er att gå framåt och uppåt. Evig Kärlek och änglavälsignelser, Ronna.

MEDVETANDETS STADIER PÅ UPPSTIGNINGENS VÄG
ÖVERLYST AV ÄRKEÄNGEL MICHAEL
RONNA/HELIG SKRIVARE

STADIUM ETT: Gradvis tonar vi in oss och börjar lyssna på vårt samvetes lilla inre röst (vårt förkroppsligade Själs Jag), och vi börjar processen att hela och harmoniera vår Emotionella Natur. Vi tillåter långsamt vårt Själs Jag att bli guiden och vägledaren för vårt livs erfarenheter istället för egots begärskropp. Vi påbörjar processen att uppgradera och förfina det Emotionella Kroppsmedvetandet, vilket kan vara smärtsamt, men också givande och upplysande.

STADIUM TVÅ: När vi börjar gräva djupare i vårt undermedvetna sinne, initieras processen att alliera vår emotionella vilja med vårt Högre Jag-Över Själs vilja och Gudomlig Vilja. Vårt huvudsakliga mantra/affirmation blir ”Ske din vilja för allas högsta bästa”. När vi lär oss att vi är elektromagnetiska, energivarelser, förstår vi att vi konstant sänder ut tankeformer av energi ut i världen runt omkring oss. Sedan måste vi uppleva dessa positiva eller negativa tankeformer som händelser/situationer som består av samma frekvenser.  Vår personliga värld omdisponerar sig självt konstant för att passa in i vår nuvarande verklighetsbild. Genom att pröva och misslyckas, börjar vi förstå Lagarna av Orsak och Verkan eller Karma. Vi börjar också förstå och aktivt använda de Universella Lagarna av Manifestation när vi långsamt förfinar våra förmågor som samskapare på det jordiska planet av existens. Med nytt medvetande, självförtroende och tillit till universums funktionssätt, släpper vi gradvis kontrollen på en emotionell nivå till vårt Högre Jag, för nu förstår vi att det är vår Gudomliga Födslorätt att njuta av vår Fader/Moder Guds kärlek, skönhet och gåvor.

STADIUM TRE: När vi går lite högre upp på uppstigningens stege, lär vi oss också att se på händelserna i våra liv från ett högre perspektiv. Vi har gått igenom den smärtsamma processen att bryta och hela alla gamla överenskommelser med dem som vi har upplevt karmiska interaktioner med så att vi kan kapa eventuella kvarvarande energisträngar mellan oss. Vi förlåter kärleksfullt och ber om förlåtelse så att var och en av oss kan, åter igen, bli suveräna Varelser. Genom att hela och transmutera de möjliga framtider som vi har skapat under våra erfarenheter från gamla liv, går vi in i framtiden utan den tunga bördan av gammal Karma.

Över tid och efter mycket självrannsakan och processande, strävar vi gravids efter och uppnår Känslomässig Opartiskhet. Vi älskar djupare och mera medkännande när vi börjar söka efter och se det bästa i alla runt omkring oss. Vi tar gradvis till oss konceptet ”vi och gruppmedvetande” kontra det ego-drivna konceptet av separation, ”mig kontra alla andra”. Vi har lärt oss att se våra prövningar och utmaningar som möjligheter för växande istället för straff och otur. Som ett resultat, börjar vårt Emotionella Kroppsmedvetande att vara i samklang med mycket högre, mera harmoniska, vibrationella frekvenser. Vi är nu redo att fokusera vår uppmärksamhet på att fininställa, upplyfta och harmonisera vår Mental Kropp.

STADIUM FYRA: På detta stadium, börjar vår ÖverSjäl-Högre Jag att ta en mera aktiv roll i vår transformationsprocess, när vårt Själs Jag långsamt integrerar vårt ÖverSjäls Jag högre frekvenser(attributen, egenskaperna och dygderna). Vi påbörjar processen att se över våra övertygelser, vanor och kvaliteten på vårt mentala medvetande. Vi omvärderar de stora bedömningar och attityder som vi har fått från de äldre och också från de kulturella, religiösa och statliga ledarna när vi gradvis går ut ur och bortom massmedvetandets trosmönster i de lägre astrala planen.

STADIUM FEM: När vi förfinar vår Mental Kropps frekvensmönster, får vi långsamt tillgång till vårt Heliga Sinne och den skattkista av högre mentalt medvetande som är lagrat däri. Vårt Heliga Sinne och det Heliga Hjärtat blir förenat med vår ÖverSjäl-Högre Jag som den vägledande influensen för vårt andliga sökande. Vi bli mera toleranta med andra människors övertygelser när vi lär oss att det finns många vägar att följa; men, vi är nu medvetna om att alla vägar slutligen leder till samma destination. Vi lär oss att urskilja det som vi vill acceptera som vår sanning, och vi accepterar bara de sanningar som genljuder positivt i Kärnan av vår Heliga Varelse. Vi börjar expandera vårt tänkandes horisont, och många kommer att utveckla en önskan att lära sig mera om vårt andliga ursprung, varför vi är på Jorden, vad är vårt uppdrag/syfte för detta liv och vad sker med oss när vi går över?

STADIUM SEX: När vi höjer frekvenserna i våra Mentala/Emotionella kroppar, börjar vårt chakrasystem att snurra mycket fortare och på ett harmoniskt sätt. Detta resulterar i en aktivering eller tändning av den eteriska Tuben av Ljus som löper längs med ryggradspelaren, upp genom Medulla Oblongata (uppstigningschakrat) in i det Heliga Sinnet och ut genom Kron Chakrat. Den hoprullade energin kallad Kundalini, som innehåller Vita Elds Frö Atomer av Skapar Ljus kallade Adamantine Partiklar, börjar flöda upp genom ryggradspelaren. Portarna till det Heliga Hjärtat har öppnats så att vi nu får Adamantine Partiklar av Ljus via vårt Heliga Hjärtas bakre port, likaväl som ett nedåtgående flöde via vårt Kron Chakra, och ett uppåtgående flöde av Kundalini Eld längs vår Heliga Stav av Kraft/Ljus. Denna process kommer att snabbas upp och förstärkas om vi använder medveten andning, så som Oändlighets Andningen eller andra djupandningstekniker.

STADIUM SJU: Vi har lärt oss att HELA DET FÖRFLUTNA och SKISSERA VÅR FRAMTID så att vi kan fokusera på det EVIGA ”NUET”. Vi har sammansmält vårt fysiska intellekt med vår ÖverSjäl-Högre Jags visdom vilket innebär att vi inte bara förstår och accepterar de många högre andliga sanningar som vi har lärt oss, utan vi har också integrerat dem. Vi ställer gradvis in oss till mera avancerade och expanderade riktlinjer för framtiden. När vi gör det, kommer vi att sända ut den Nya Tidens Frö tankar av högre frekvens till vår Livets Blomma/ Hjul av Skapelse, så att vi kan stråla ut dem i världen.

När vi drar till oss mer och mer vibrationella frekvensmönster från lägre plan i den femte dimensionen, blir vår Själs Sång också intonad med och i resonans med mycket högre vibrationella frekvenser. Detta utlöser en HIMMELSK SIGNAL till de kompatibla facetterna av vårt Högre Jag att börja processen att långsamt placera sig i linje med vår personliga pelare av Ljus. Nedladdningen av Gistorna av vårt Högre Jag till vårt inneboende Själs Jag börjar accelerera vid denna punkt, och vårt framskridande på uppstigningens väg kommer också att kraftigt accelerera. Vi är nu redo att röra oss in i Flödet av Livets Flod, och vi kommer nu att bli guidade och vägledda när vi börjar FÖLJA ANDEN UTAN ATT TVEKA.

STADIUM ÅTTA: Vi börjar bli vana vid vårt nya Varande Tillstånd och vårt nya sätt att se på världen. Vi värdesätter vår ensamhet, när vi tränger djupare och djupare in vårt Heliga Varande. Varje dag har vi lärt oss att fungera naturligt som en LEVANDE MEDITATION och en LEVANDE BÖN, och vi förblir stadigt centrerade i vårt Heliga Hjärta. Den jordiska illusionen har nu minimal effekt på oss; men, vår levande medkänsla har växt till att omfatta alla Varelser och hela Skapelsen.

TRANSFORMATION AV DEN FYSISKA KROPPEN: Vår fysiska kropp blir också dramatiskt påverkad under varje steg av vårt UPPVAKNANDE, och uppstigningens symptom kan vara uppiggande likaväl som obekväma och till och med smärtsamma ibland. Mitt häfte, THE EVOLUTION OF HUMANITY * SYMPTOMS OF ASCENSION, tar i detalj upp de många uppstigningssymptomen och ger också förslag på hur man enklare kan gå igenom de dramatiska förändringar och transformationens kaos med hjälp av våra vänner i de högre världarna. Detta häfte finns på min webbsida: www.RonnaStar.com under Books Section.

 

Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net