Ritualen för passagen in i en femte-dimensionell verklighet

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Ritualen för passagen in i en femte-dimensionell verklighet

Kanaliseret gennem Ronna Herman 

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Kära mästare, ni håller just nu på att bli ert genuina, autentiska Jag genom uppstigningsprocessen, vilken innebär evigt expanderande cykler av Själsväxt. Er ÖverSjäl – Högre Jag manar er ständigt framåt och uppåt in i Ljuset av mera komplexa och kraftfulla fält av medvetande. Kvaliteten på era livsupplevelser bestäms av era tankars frekvens stund för stund. Ju mera energi ni lägger in i en tanke, tillsammans med upprepning, bestämmer hur snabbt ett tankemönster kommer att manifesteras, och hur det kommer att påverka er nuvarande verklighet. Era tankeformer strålar ut i ett oändlighetsmönster där det förenas med kompatibla energifält av medvetande – en specifik nivå av massmedvetandes energi inom det sub-dimensionella hologrammet av liv som ni för närvarande exsiterar i. Frekvenserna av rädsla och negativitet är mycket kraftfulla i de tredje/fjärde-dimensionella strömmarna i massmedvetandet. Vilka de starkaste negativa energierna är i varje situation kommer konstant att presenteras för er på olika sätt tills ni transformerar de disharmoniska energierna till högre vibrationella Ljusmönster.

När mer och mer av er gamla verklighet bleknar bort och ni går djupare in i okänt territorium, måste ni lära er att ha förtröstan och ha tillit till att framtiden utvecklas perfekt hur kaotiskt och söndrande det än kan verka ibland. Först, måste ni lära er att lita på er själva och det kan vara det svåraste steget, för ni har fått lära er att andra är klokare än ni, och de vet vad som är bäst för er. Det kan ha varit sant när ni var barn; men, ni är nu vuxna med en gyllene möjlighet framför er, för de högre universella sanningarnas visdom är nu tillgänglig för hela mänskligheten. Vi från de högre världarna är här i stora styrkor för att hjälpa er uppnå Själv-Mästarskap och återta ert rättmätiga tillstånd som en Andligt fylld, mänsklig Varelse.

I någon form, har ni alla gett bort er egen kraft under de flesta av era inkarnationer på Jorden. Ni blev betingade och vana vid det som har kallats ”flock-tillstånd”, då andra i positioner med auktoritet bestämmer reglerna och talar om för er vad ni ska göra. Antingen ni gillade det eller inte, rättade ni er efter den tidens accepterade, restriktiva dogmer, för det kändes säkrare än att göra motstånd och försöka staka ut er egen väg.

En viktig komponent av Själv-mästarskapet är att lära sig att fungera genom det Heliga Hjärtats intellekt. När ni stärker kopplingen mellan det Heliga Sinnet och det Heliga Hjärtat, kommer ni börja få tillgång till Själens visdom, era Högre Jag och de multidimensionella facetterna av era Jag. Er Själ, ert Högre Jag, era guider, beskyddare och änglahjälpare kommunicerar med er genom ert Själs Jag och det Heliga Hjärtat. Andens viskningar i den icke uppvaknade blir en mäktig röst av kärleksfull visdom och tröst när ni vaknar upp till kraften och storslagenheten av er egen gudomlighet.

Ert chakrasystem var skapat för att dra till sig och integrera Skapar Ljus/energi in i den mänskliga kroppen, likaväl som att innehålla det gudomliga Jagets alla attribut, egenskaper och dygder. Körtelsystemets funktion är att överföra denna energi till materiell substans som kan användas av den fysiska kroppen. Ni lär er åter igen att andas på det sätt som ni ursprungligen var skapade att andas, vilket ger er tillgång till Prana, Livets andning, och som också hjälper till vid integrationen av den rena Skapar Essensen av liv kallad Adamantine Partiklar. Under de första gyllene tidsåldrarna, användes dessa fantastiska redskap och tekniker utan förvrängning för att manifetsera obegränsad energi, och de främjade skapandet av allt nödvändigt för att leva bekvämt och i överflöd. Under dessa fantastiska tider, var Jorden ett verkligt paradis kallat EDENS Lustgård.

För att få tillgång till och koppla till den mentala kroppen, måste ni sträva mot att vara centrerade i det Heliga Hjärtat. Denna process kan bara initieras när man har en fast kontroll över den fysiska-emotionella kroppen. Det medvetna sinnet måste ha perioder av tystnad för att kunna tona in sig till de subtila viskningarna från Själen och det Högre Jaget. Man upprätthåller sinnesfrid genom att medvetet andas genom det Heliga Hjärtat (Oändlighets Andningen), vilket blir ett naturligt sätt att andas när man väl etablerat Oändlighets Mönstret i den fysiska kroppen, och använder tekniken tills den blir en vana. Det är mycket viktigt att ni lär er att andas medvetet.  Genom processen av fokuserad andning – genom att följa andningens väg – kommer ni gradvis att bli medvetna om de olika delarna av er kropp. Er Kropps Elementals signaler av obehag eller sjukdom är mycket subtila i början. Om ni inte beaktar dessa signaler, kommer de gradvis utvecklas till smärta eller kanske allvarlig sjukdom.

Eftersom mänskligheten existerar i den tredje-/lägre fjärde-dimensionella världens vibrationella fält, har man bara tillgång till halva spektret Ursprunglig Livs Krafts Energi-energi som skapar obearbetad materia och skapar evolutionära gränser. Vi har tidigare talat om strukturerna i det materiella planet av medvetande, och hur de strukturerade övertygelser ni har skapat fängslar och begränsar er lika effektivt som någon fysisk struktur. Er fysiska kropp kan vara ett kärl av välbehag, glädje och frihet, eller kan det vara ett fängelse av smärta och begränsning. Era relationer, arbeten, familjer eller andliga övertygelser kan vara vackra, givande och skänka en känsla av själv-värde, tillfredställelse och fullbordande, eller kan de bli en tung börda och få er att känna er ouppskattade, värdelösa och kraftlösa.

Vi har ofta sagt att gå utanför sin komfortzon och den kollektiva medvetna övertygelsestrukturen är en mycket modig sak att göra. Att tappert gå framåt och leva sin egen sanning är det fösta steget i att ta tillbaka sin personliga kraft. När man släpper de gamla bojorna och förstår att man har kontroll över sin framtid börjar man processen att vakna upp inför sin potential som en mästare på medskapande.  När man uppnår visdom och börjar njuta av de positiva resultaten på sina ansträngningar, börjar man lita på sig själv och sitt omdöme. Den multi-sensoriska perceptionen expanderar och blir starkare, och ni lär er att se på både de positiva och negativa resultaten av era val från ett högre perspektiv, och på grund av detta lär ni er att fatta beslut med ett hjärt-centrerat synsätt.

Ni lär er att för att kunna skapa er nya verklighet av glädje, harmoni och överflöd, måste ni försöka upptäcka och integrera era egna högsta sanningar, och sedan leva er personliga filosofi efter bästa förmåga. Genom erfarenhet, har ni lärt er reglerna för karma, de smärtsamma orsak och verkan resultaten av förvrängda tankar och handlingar. Genom eonerna av tid, har ni blivit skickliga medskapare i de materiella planen av existens. Genom mycket möda och övning har ni lärt er att forma Ursprunglig Livs Krafts Substans till en mängd av former, av vilka många var eleganta och inspirerande, och andra som var förvrängda, för de var en reflektion av era förminskade vibrationella kraftfält.

Processen att stiga upp till de högre-dimensionella världarna av större Ljus kräver att ni strävar mot att förena ert jordiska medvetande med varje högre vibrationell nivå av Guds-medvetande. Den Stora Planen utformades så att ert återinträde till de högre världarna skulle genomföras genom integrationen av Frö Atomerna av Vit Eld som är lagrade i det inre av Diamant Guds Cellen hos varje mera avancerad, facett av ert Högre Jag. En efter en, steg för steg, integrerar ni viljekraften, visdomen, attributen och egenskaperna hos varje större facett av er ÖverSjäl.  Hur snabbt och enkelt och ni uppnår detta är upp till er, för ni fick den FRIA VILJANS gåva, vilket är en viktig komponent i den stora utformningen av denna Sub-universella erfarenhet.

Varje facett av Skapar medvetande i detta Sub-universum har upplevt fragmentering av Själ-kropps, och varje Själ, på varje nivå och tillstånd av Varande, befinner sig nu i processen att hela, och återförena sig med de många facetterna av Sig Själv. Ni kommer att integrera så många facetter av Jaget som är mänskligt möjligt medan man befinner sig i en fysisk kropp, och processen kommer att fortsätta medan man gemomkorsar de högre världarna av existens. Ni är bio-datorer med harmonisk resonans. Var och en av er är en komplex vibrerande Varelse. Ni har blivit vana vid den långsammare, tätare energin i de tredje/fjärde dimensionerna; men, ni befinner er i processen att balansera, harmonisera och lyfta resonansen i ert kraftfält för att kunna stiga upp till finare, högre-dimensionella Varandetillstånd. Ni måste komma ihåg att ni är en unik facett av Skaparen, och ni borde uppskatta er unikhet när ni försöker återvända till Enhet med ert Gudomliga Jag.  Ni har ett överflöd av erfarenhet och visdom att dela med er av till de många facetterna av ert Jag, och era framgångar har vederbörligen noterats i det Kosmiska Arkivet för framtida referenser. Ni lär er att sudda bort från ert minne och befria er själva från begränsningarna i det kollektiva medvetandets övertygelsesystem; och via era Pyramider av Ljus i de högre dimensionerna, lär ni er också att sväva in i de högre världarna av medvetande.  Varje gång ni gör det, tar ni gradvis med er till er fysiska kropp och till ert aurafält en dos av de upplyftande, harmoniska frekvenserna från de högre världarna, vilket bygger ett starkare, mera strålande och expanderat kraftfält runt omkring er.

När ni till överflöd är fyllda med Kärlek/Ljus och er ÖverSjäl-Högre Jag styr era liv och erfarenheter, oroar ni er inte längre över att få er del av kärlek, välstånd, respekt och så vidare, för bekräftelsen på vem och vad ni är strålar ut från det inre. Då når ni en Själv-mästares högre vibrationella sätt, och det lilla jaget eller egobegärs kroppen återvänder till dess lämpliga roll som Själs Jagets tjänare. Ni vet utan tvekan att ni har tillgång till er födslorätts rikedomar, dygder och talanger, och att ni skapar er egen verklighet via era frötankar, intentioner och handlingar. Gruppmedvetande och interaktioner blir viktigare för er än individuell vänskap. Ni utvecklar allomfattande, villkorslös kärlek och medkänsla för alla, och ni är inte längre totalt beroende av någon person eller något i den fysiska världen.

När ni kallar på ert Högre Jag varje dag innan ni stiger upp, och ber att er vilja ska allieras med det Gudomliga Jagets Vilja för ert högsta bästa, kommer en stråle av gyllene/vitt Ljus att omgärda er, varje stund, medan ni går ut i den tredje/fjärde-dimensionella världen. På detta sätt, ger ni ert Själs-Jag tillåtelse att guida, inspirera och vägleda er. Ni kommer att stärka kopplingen mellan ert Högre-Jag, änglariket och de stora Varelserna av Ljus så att de kan börja kommunicera med er genom er intuition, och de kommer att hjälpa er med att göra de högsta valen varje enskild stund under dagen.

Allt expanderar från centrum och utåt, inklusive hela skapelsen. Ju närmare centrum ni befinner er, ju mera Guds Kraft och utstrålning kommer ni att besitta. När ni går framskrider på vägen av högre Själv-medvetande som en lysande Varelse av Ljus, kommer helig kärlek, en glädjefylld, fridfull hållning, tillsammans med en intensiv önskan att tjäna andra att råda.

Var ihärdiga med att göra till en vana att fokusera på det som är rätt i era vardagliga liv och i världen, och börja föreställa er själva som ni önskar att bli. Vi har understrukit att ni måste praktisera icke-dömande och det inkluderar dömande av Jaget. Kom ihåg, ni har nu tillgång till alla de Skapar Partiklar av Ljus/Liv som ni kan ta in i ert Heliga Hjärta, och var alltid medveten om att dessa Adamantine Partiklar av Skapelse endast kan aktiveras av er rena kärleksfulla intention.

Tro är en inneboende aspekt av tillit: tro på er själva och ert omdöme, tillit till de runt omkring er som har visat sig vara trovärdiga och hederliga, tro på vår Fader/Moder Gud, de universella lagarna, och den Gudomliga Planen för mänsklighetens framtid. Vi talar inte om blind tro, för det är ett annat sätt att ge bort er kraft till någon annan-deras läror eller regler. I er materiella värld, byggs tro genom handling och positiva resultat, en funktion av sinnet filtrerad genom hjärtat. Hjärtat är både en magnetisk och en utstrålande vortex, och det är lagret för den verkliga källan till mänsklig kraft. Ert Heliga Sinne håller frötankar om ert förflutna och framtiden, och det är er personliga källa till Gudomlig vilja och kraft från vår himmelska Fader/Moder Gud. Era frötankar för framtiden måste utvecklas i det Heliga Hjärtat, och Adamantine Partiklarna av Skapar Ljus antändas av er altruistiska kärlek. På grund av detta, genom era rena avsikter och handlingar manifetseras de i världen av form. Överflöd av alla sorter är en naturlig manifestation när ni är i harmonisk intoning med Anden och den Gudomliga Planen för allas högsta bästa.

Mina kära, det kan verka som om världen och ert personliga liv faller sönder. Er personliga verklighet skiftar och förändras så snabbt så att ni känner det som om ni lever på ”flygsand”. Testerna och utamningarna är så dramatiska och sker så snabbt att ni känner er överväldigade och ofta undrar: ”Vad gör jag för fel och när kommer det att sluta?”

Kom ihåg vad vi berättade för er om Väktaren på tröskeln och Ängeln av Närvaro som vaktar vid Porten av Ljus? Ni, Vägvisarna och den designerade Förtruppen, rensar den Heliga Vägen, och ni lägger grunden för den Nya Tidens Gudomliga Plan/frekvenser. För att kunna göra det, måste ni rensa och harmonisera den större delen av förvrängda vibrationella mönster som finns kvar i era fyra lägre kropps-system: fysisk, mental, emotionell och eterisk.

Detta är nödvändigt för att ni ska kunna integrera så mycket som möjligt av ”utstrålningen” av de nya, mera kraftfulla Guds Strålarna – Skaparens kraftfulla och transformerande Essens- som nu bombarderar Jorden och mänskligheten. Vi har sagt er att de situationer ni nu upplever inte är specifika ”karmiska handlingar” som ni rensar, för miljoner av er har nått ett Tillstånd av Nåd, och är inte längre påverkade av det förflutna. Det är en förfiningsprocess eller en ” Passage Ritual”, som är en nödvändig process för att röja och rensa, så att ni kan gå igenom dörren eller ”Ljusets Port” till de höga världarna av er framtida värld. Närvarons Ängel öppnar långsamt Porten så att mer och mer Ljus kan skina genom och hjälpa er att fullfölja denna Passage Ritual. Ni är nära slutet på ”tunneln av transformation”, mina kära, och vi uppmuntrar er att ”HÅLLA UT”. Era dagliga och nattliga böner/mantran borde inkludera: ”JAG SKA SEGRA”.

Vi är ständigt nära för att ge er styrka när ni vacklar, dela med oss av vår visdom när ni är förvirrade och inte vet vart ni ska vända er, men först och främst, är vi här för att älska er nu och för evigt. JAG ÄR Ärkeängel Michael.

Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net