Pyramider av Ljus

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Pyramider av ljus 

Kanaliseret gennem Ronna Herman juli 2015

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Meddelande från Ronna:

Hej, mina kära vänner. Min assistent, Cindy och jag har just kommit tillbaka från Sedona, AZ där jag var en av talarna vid konferensen KRYON ”Mästar-kanaliserarnas möte”. Där var ca 600 deltagare från hela världen. Det var magiskt, inspirerande, hjärtevärmande och, Själs-expanderande. Jag önskar att ni alla hade kunnat vara där för att uppleva den fantastiska Femte-Dimensionella miljö vi skapade. Ingen som deltog kommer att bli helt densamma igen.

Jag kanaliserade julis budskap innan jag reste till Sedona, och det inkluderade en del av vad vår Älskade Michael sade till konferensdeltagarna. Han berättade också för oss, ” Ni har stigit in i en ny högre frekvens, personlig OÄNDLIGHETS PORTAL, där ni är centrerade i den STILLA PUNKTEN AV GUDSKRAFT. Bakom er finns det harmoniserade hologrammet från ert förflutna, och framför er är er framtids storslagna potential. Detta är en gyllene möjlighet för var och en av er att bli en sann, kraftfull, mästerlig samskapare av kärlek, harmoni, glädje, överflöd och fridfull samexistens”.

Jag är djupt ödmjuk och tacksam för den kärlek, de välsignelser och den tacksamhet jag har fått från er alla. Vi skapar verkligen en Själs Familjegrupp av monumentala proportiner. Vi GÖR en skillnad och vi är en Gudomlig Kraft som förändrar världen; EN KÄRLEKSFULL TANKE I TAGET. Evig kärlek och änglavälsignelser, Ronna.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Kära mästare, vi försöker ständigt att ge er den mest relevanta informationen för att hjälpa er att förstå det som sker, och också en bred överblick av vad som kan väntas, lika väl som metoder, redskap och övningar för att hjälpa er gå igenom den evolutionära processen med minsta möjliga obehag via nådens gåva (vilket är den förfinade energin av Karma). Som alltid, uppmanar vi er att acceptera endast de koncept som ger respons i era hjärtan och själar som er sanning. Ni bör inte längre följa någon utan eftertanke, för ni ska vara mästare över ert eget öde, och som sådana, måste ni konstant använda urskiljningens gåva.

Det är många hängivna budbärare som nu tar emot olika aspekter av den nya Gudomliga Blåkopian för mänsklighetens framtid. De har vigt sina liv åt att ge er visdomsundervisning för nuet och framtidens jordiska expanderade medvetande. De strävar mot att föra fram den största visdomen och den mest gynnsamma informationen som är möjligt, och för att göra det måste de alltid sträva efter noggrannhet och oklanderlighet. Genom sitt arbete, kommer de att bli kända. De har omsorgsfullt hållit kursen, och många gånger, har de bevisat sin hängivenhet och sitt engagemang för sitt valda uppdrag – ingen negativitet kan hindra dem eller avskräcka dem från att fullfölja sitt andliga öde.

Ni har separerat ert medvetande eller fragmenterat er själva tusentals och åter tusentals gånger för att uppleva Skapelsens stora variation, och ni har också återförenats med många av de multipla facetterna av er själva fler gånger än ni ens kan förställa er. Varje gång ni gjorde det, adderade ni mera komplex information och unika erfarenheter till er Minnes Banks Frö Atom. Ju längre bort ni kom från den Högsta Skaparens fulländning, och ju djupare ni gick in i multi-dimensionaliteten, ju tätare och mindre fullkomliga blev era skapelser, för ni hade mindre ren Ljus-substans att arbeta med. Därför, finns det inget klander och det borde inte finnas några skuldkänslor och känsla av misslyckanden, för varje livstid var utformad som en noggrant planerad läroerfarenhet. Men, denna runda av Kosmisk Skapande Expansion tar nu slut. Det är nu dags för er att återta ert Själv-mästarskap och förmågan att skapa ting av skönhet och harmoni i överensstämmelse med den ursprungliga, högre Gudomliga Planen.

Ni måste sträva efter en stark, högt utvecklad kontakt mellan den mentala och den emotionella kroppen, och också mellan de många Facetterna av era Högre Jag för att kunna utveckla förfinade andliga värderingar. När ni kopplar er till de högre frekvenserna av Gudomlig Visdom, kommer briljanta idéer att flöda från de högra planen av intuition. Ni kan uppleva upprymdhet ena stunden och depression nästa stund när ni gradvis uppnår ett lycksaligt medvetandetillstånd, och förlorar det igen. Men, de depressiva stunderna kommer att bli mindre intensiva och också mindre frekventa. Var säkra på att er ego-begärspersonlighet kommer att göra uppror och motsätta sig Själens och det Högre Jagets ansträngningar – det kommer försöka hålla er kvar i ert vanemässiga beteende/vanor av att bara tjäna det lilla jaget och dess själviska önskningar. Ni måste koppla er till det Heliga Sinnets värld och lära er att använda er Andliga Vilja och urskillning. Ni måste konstant övervaka och kritisera era ord, gärningar och motiv när ni tränar er själva och uppnår disciplin över det lilla jaget. Kom ihåg: ALL KUNSKAP ÄR EN FORM AV LJUS.

Miljoner av kära Själar befinner sig mitt i vad som kan kallas Uppstigningens process eller går igenom de många stegen av högre medvetande. Denna process innebär att hela, rensa och harmonisera alla era själsfragment som finns kvar i de Tredje och lägre Fjärde Dimensionerna. När man väl nått den Fjärde Dimensionens mellersta sub-plan, är ni redo för en enorm uppgradering i medvetande, för ni kommer då att vara redo att börja processen att integrera de höga frekvenseran av era många Högre Jag. Denna process kommer att fortsätta tills ni har integrerat alla Facetterna av era Högre Jag i den Fjärde Dimensionens sub-plan. Detta är Uppstigningens mål för mänskligheten under denna runda av avancemang i andligt medvetande. Som ni troligen har hört tidigare, är Uppstigning en evigt utvecklande, kontinuerlig, pågående evolutionär process och inte en destination. Ni borde också vara medvetna om att ni har upplevt olika faser av Uppstigningsprocessen många gånger tidigare på en mängd platser och verkligheter.

Miljoner av dyrbara Själar har återfört sina Spektra av Ljus till en accepterad nivå av dualitet, och har börjat processen att öppna kommunikationsvägarna till de stora Varelserna i de Högre Världarna. Detta betyder att ett stort antal av er har genomfört den monumentala uppgiften att rensa den större delen av er personliga Karmaskuld. Er Energi Signatur utstrålar mest positiva vibrationella frekvensmönster, och bli gradvis intonad till er ursprungliga Kosmiska Själs Sång. Det innebär också att ni framgångsrikt har återetablerat kontakten med och mellan era Heliga Sinnen och Heliga Hjärtan.

Många av er tar nu emot impulser, budskap av inspiration, lika väl som avancerad information från era Högre Jag, era guider eller specialiserade änglahjälpare. Vi ber er att fortsätta långsamt, och låta era Högre Jag guida er genom processen. Genom att göra det, kommer ni att etablera en stadig kontakt med de kosmiska frekvenserna av högre intelligens, och ni kommer gradvis och säkert att gå vidare till mera avancerade lärare av kosmisk visdom. Som en aspirant på Vägen, kommer större och större kosmiska sanningar att avslöjas för er. Men, ni bör vara medvetna om att de mindre principerna av tidlös visdom konstant kommer att expanderas för att införliva nästa existensnivås unika regler, lagar och sanningar, i den eviga cykeln av Uppstigning i medvetande. Kom ihåg, kunskap måste integreras och användas på ett lämpligt, effektivt sätt för att behållas som visdom. Andliga/Mänskliga Varelser är de som har utvecklat sina Supermedvetna förmågor så att de kan börja ta fram det överflöd av information som är lagrat i deras Heliga Sinnen. Så småningom, får de förmågan att ta till sig inspiration och avancerad information från de Högre Dimensionerna via de många fragmenten av sina Själs Jag, vilka är utspridda i hela detta Sub-Universum.

Det Supermedvetna Sinnet/Högre Jaget är er länk till de Andliga Världarna. Först, kan ni börja få glimtar av information/inspiration via er intuitiva förmågor och under meditation. Sinnets krafter blir kraftigt förhöjda när en aspirant på Vägen blir mera skicklig och komfortabel med att använda de högre frekvensmönstren i det Heliga Sinnet. Som ett resultat av att koppla sig till de högre frekvensvärldarna i hjärnstrukturen, kommer en stor del av era minnen av gamla händelser börja blekna, vilket kommer låta er kunna röra er ut ur den instinktiva hjärnan/sinnets världar och in i det Högre Sinnets värld. Uppstigning är sinnes-expanderande, en process av att passera från ett tillstånd av medvetande till ett annat. Medvetandet expanderar för att inkludera hela mänskligheten, Jorden, solsystemet och dess verksamhet. Fokus är inte längre på det lilla jaget. Det ultimata målet är att bli en galaktisk Varelse, och så småningom uppnå ett Universellt medvetande.

Bli klart medvetna om att era känslor och era tankemönster är viktiga komponenter i den samskapande processen, för de kommer att avgöra egenskaperna hos de vibrationella mönster som ni sänder ut i ert personliga Tolv Strålars, Livets Blomma, Skapar Hjul. Frekvenserna hos de Frötankar som ni planterar i ert personliga Skaparhjul kommer att avgöra beskaffenheten av det ni manifesterar och de kommer också avgöra vad ni upplever i era vardagliga liv – antingen positivt eller negativt. Dessa händelser kommer att vara er barometer på vilken sorts vibrationella mönster ni sänder ut i världen av orsak och verkan.

Er primära uppgift/mål just nu är att uppnå ett tillstånd av medveten närvaro, när ni går djupare och djupare in i frekvenserna hos Frö Atomen av Vit Eld i ert Heliga Hjärta och Heliga Sinne, där ni kommer att finna all den styrka och vägledning som ni någonsin kommer att behöva. När ni utvecklar era samskapande förmågor och blir mera skickliga med er personliga sinneskontroll och visualiseringsförmågor, kommer ni att förstå hur viktigt det är att konstant övervaka de frekvensmönster som ni strålar ut i världen. Var alltid medveten om att ni lever i en värld av vibrerande, neutral, kosmisk energi – Skapelsens krafter – vilka väntar på att ni ska forma dem till vad som helst som ni kan föreställa er.

För denna runda av mänsklig utveckling och Uppstigning till ett högre medvetandetillstånd, har initieringsprocessen blivit utformad som en grupphändelse, inte ett individuell uppnående. Ni måste vara villiga att hjälpa de som befinner sig på Vägen bakom er på något sätt, så att när ni lyfts upp, så lyfts hela mänskligheten. Själen har en naturlig inklination för gruppmedvetande. Det är Själen som söker återförening, inte ego-begärets personlighet. Framåtskridande på Vägen ökar Själens medvetande och gruppmedvetande.

Under åren, har många av er deltagit i att bygga Femte-Dimensionella Grupp Pyramider på många strategiska platser runt om Jorden. Ofta, är de instruktioner vi ger er en förberedelse för en större plan som ska manifesteras vid någon framtida tidpunkt.  Det är nu dags att fokusera på den ständigt expanderande gruppen av Världs Tjänare. Mot slutet, under de senaste åren, har Grupp Pyramiderna runt om i världen långsamt förts samman för att skapa en stor Pyramid i de högsta nivåerna av den Femte Dimensionen. Denna Pyramid är inte så stor som Världs Pyramiden, för det finns en klar skillnad mellan de två. Världs Pyramiden har skapats för hela mänskligheten så att alla som vill komma dit för att förenas med vår Fader/Moder Gud, de stora Varelserna av Ljus och Ängla Styrkorna kan göra det. Det är en plats för att uttrycka tacksamhet och hylla våra Gudsföräldrar, den Högsta Skaparen, och de himmelska världarnas mäktiga Krafter. Det är en helgad plats av den högsta rangen, och alla som vill uppleva Enhetens sällhet, och dela sitt andliga överflöd och villkorslösa kärlek är försäkrad en plats där. I framtiden, kommer dessa stora Pyramider av Ljus i de högre världarna att ersätta många hus för tillbedjan när världens religioner börjar acceptera den avancerade visdomsundervisningen som framförs på uppdrag av vår Fader/Moder Gud.

Världs Tjänar Pyramiden är reserverad för dem som på god väg mot att uppnå Själv-mästarskap, och som har fått rätten att dela med sig av sin integrerade kunskap/visdom med andra. Precis som med Ljus Städerna i den Sjätte Dimensionen, ska ni först gå till er personliga Pyramid, och sedan göra resan från den till Världs Tjänar Pyramiden. Ni kommer automatiskt att få tillträde till den lämpliga Pyramidkammaren när er Energi Signatur/Själs Sång når de förfinade frekvensmönster som krävs. Därefter, kommer ni att gå vidare mot de mera förfinade kamrarna av Ljus när er personliga utstrålning ökar. Det räcker att säga att detta är en av de största möjligheter ni någonsin kommer att ha att tjäna mänskligheten och Jorden.

Kom ihåg, ni kommer inte till en återvändsgata – ni stiger genom Oändlighets Porten in i en ny början. Ni måste bestämma vad ni vill ta med er till er nya värld, och ni måste kärleksfullt, men fast urskilja vad ni bör lämna bakom er. När ni expanderar ert medvetande och kopplar er till ert Heliga Sinnes visdom, där de högre frekvenserna av Guds-medvetande är lagrade, kommer er verklighet att börja förändras mycket snabbt.

Vi är medvetna om att ni är upprörda av all den negativitet, orättvisa och kaos som råder runt om i världen. Men, djupt i det inre, vet ni att de stora förändringar som sker så småningom kommer att resultera i en värld av fredlig samexistens, harmoni och överflöd för hela mänskligheten. Var säkra på att ni kan vara ett positivt redskap för förändring. Låt oss sända ut de dynamiska Strålarna av Skapar Essens för denna nya era av utveckling från vår Fader/Moder Gud till er och genom er, så att ni kan bli en Pelare av Ljus. Mina kära, er strålande Kärlek/Ljus, adderad till den från andra Ljusets Tjänare, kommer att hjälpa mänskligheten och Jorden att behagfullt gå in i morgondagens fantastiska Nya Tidsåldern. Vet att ni är högt älskade, och ni är alltid under mitt beskydd.

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net

“ATT ÖPPNA DE SJU SIGILLEN AV GUDS-MEDVETANDE”

ÄRKEÄNGEL MICHAEL * UTSÄNDA GENOM RONNA * Översättning Mona Karlsson   juni 2015

 

Kära mästare, det är dags för er att använda era fysiska och Andliga sinnen fullt ut. Ni måste omdefiniera och lära er att använda de fysiska sinnena för att få tillgång till och utveckla de högre sinnen som blev vilande för så länge sedan: clairvoyance/klart seende, clairaudience/klart hörande eller telepatiska förmågor, clairsentience/klart vetande (som en empatisk, intuitiv person med ett utvidgat inre medvetande). Alla dessa fininställda förmågor är en del av er Gudomliga Födslorätt som bara väntar på att ni ska återerövra dem.
Vi har mycket detaljerat diskuterat den fysiska kroppens sju stora chakran och beskrivit de positiva och negativa attributen/funktionerna hos vart och ett av dem. Det är viktigt att ni också inser att varje chakra och organ i kroppen har ett eget medvetande, vilket blev överlagrat av och fyllt med energier från era många tidigare erfarenheter och tankeformer. Ni har inte bara skapat er yttre värld med era övertygelser och era tankars vibrationella frekvenser, utan ni har också byggt er inre värld.
Er kropp kommunicerar med er på många sätt, men vet ni hur ni ska lyssna och tolka det den säger till er? Jag har förmedlat denna sanning till er förut, men den tål att upprepas. Många av er har accepterat det faktum att ni kan kommunicera och interagera med Ängla Riket och Varelser av Ljus. Men de flesta av er är fortafarande inte medvetna om att ni kan kommunicera med de många facetterna av er kroppsliga form.
För en tid sedan gav vi er gåvan De Sju Kristallina Sfärerna av Högre Medvetande, då ni började processen att återföra ert chakrasystem till ett harmoniskt tillstånd, genom att andas Sfärer av Ljus från er Guds Frö Atom/Jag är Närvaro in i vart och ett av de sju stora chakracentren i den fysiska kroppen. Vi lär er andas in en Sfär av Ljus, och sedan över varje sfär/chakra lägga ett Oändlighetstecken för att hjälpa processen att frigöra påverkade, disharmoniska energimönster, medan ni försöker återta Själv-mästarskapets gåva. Processen att rensa, harmonisera och balansera de sju större chakrana i den fysiska kroppen resulterar i en viktig initieringsprocess kallad ÖPPNANDET AV DE SJU SIGILLEN AV GUDS-MEDVETANDE. När varje chakra är i harmoni i sig själv, aktiveras en process då en energivortex öppnas, och de fulländade egenskaperna och energierna hos det chakrat projiceras uppåt in i nästa chakra.
Lagret av Adamantine Partiklar av Skapar Ljus frigörs från varje chakra, och börjar flöda uppåt när processen upprepas tills Kronchakrat är aktiverat, vilket innebär att en förbluffande och fantastisk sak  sker: chakrasystemet börjar snurra  så snabbt att det omvandlar ryggraden till en flammande stråle av Ljus, och Skaparens fem Högre Galaktiska Strålar flödar ned genom Ljuspelaren och fyller alla era chakran med er GUDS FRÖ ATOMS luminescens.
Det är den här processen som många av er har upplevt under de senaste åren, och eftersom ni befinner er på en accelererad Väg av Upplysning och transformation, har mycket obehag och förvrängningar aktiverats i den fysiska kroppen. Det var och är mycket att frigöra, rätta till och balansera, för det som har tagit tusentals år att skapa blir transmuterat under bara några få år. Så snälla ni var varsamma med er själva, och var mycket medvetna om att ni befinner er i en process av att inkorporera och transformera era mänskliga jag till era strålande Andliga/mänskliga Jag.
Låt oss ge er en annan förenklad övning för att hjälpa er med att koppla er till den fysiska kroppens inre visdom. Jag kommer att ge er ett nyckelord för varje chakra. Studera, gå igenom, och lär er några av varje chakras attribut, och sedan under era dagliga liv, när det är lämpligt, säg eller mässa varje chakras ord. (Dessa ord kan tonas och hållas så länge som det är bekvämt om ni vill). Som när man tonar vokalljud, börja med det lägsta, mest komfortabla tonläget, och gå långsamt uppför skalan, medan ni repeterar ordet för varje chakra. Eller, så kan ni tona dem alla på den frekvensnivå som är bekväm för er. Observera vad som dyker upp i sinnet när ni mässar nyckelordet och fokuserar på chakrat. Hur ”lever” ni med Rot Chakrats energier? Hur ”älskar” ni med hjärtats energier, och så vidare?
ROT CHAKRAT
Rot Chakrat grundar ert fysiska jag till Jordens Livs Krafts Energi, och det ger stabilitet (detta är mycket viktigt, för ni måste hedra och underhålla den fysiska kroppen medan ni sträcker er mot stjärnorna). När detta chakra fungerar på rätt sätt och i balans, kommer ni att ha mera vitalitet, mod och självförtroende. Det kommer att hjälpa er att frigöra gamla problem kring överlevnad och brist, och hjälpa er att koppla er till er skattkista av överflöd.
Ta ett djupt andetag och TONA: ”JAG LEVER”.
Andas djupt och TONA: UH (HUH).

SÄG TILL ER SJÄLVA: ”JAG HAR NU TILLGÅNG TILL OCH INTEGRERAR KRAFTEN AV ENHET OCH HELHET, OCH MIN ANKNYTNING MED JORDEN OCH ALLT ÖVERFLÖD”.
ANDAS DJUPT.  GENOM ATT ANTINGEN FÖRESTÄLLA ER ELLER ANVÄNDA ER FANTASI, SE DEN LJUSSFÄR, SOM REPRESENTERAR ERT ROTCHAKRA, BÖRJAR ATT SNURRA SNABBARE OCH SNABBARE, BLI LJUSARE OCH KLARARE TILLS DEN EXPLODERAR TILL EN STRÅLANDE SOL, OCH EN PELARE AV LJUS RÖR SIG FRÅN DET FÖRSTA CHAKRAT UPP TILL DET ANDRA CHAKRAT (LOKALISERAT PRECIS UNDER NAVELN). SÄG: ”JAG ÄR ETT MED DEN GUDOMLIGA SKAPARKÄLLAN”.
NAVEL CHAKRAT
Detta är sätet för ert fysiska/emotionella jag. När detta chakra är i balans, är ni inte längre plågade av självtvivel, beroende, eller sexuella problem. Ni blir intonade till ert SjälsSinnes visdom istället för egosinnet, alla de gamla självbegränsande tankemönstren från det undermedvetna sinnet är ersatta av självförtroende och emotionell stabilitet. Ni börjar ta tillbaka er personliga kraft när ni lär er att skapa glädje, frid och välstånd istället för rädsla och begränsning.
Ta ett djupt andetag och TONA: ”JAG KÄNNER”.

Andas djupt och tona: OO (YOU).
SÄG TILL ER SJÄLVA: ”JAG HAR NU TILLGÅNG TILL OCH INTEGRERAR KRAFTEN OCH PASSIONEN MED ANDEN SOM MIN VÄGLEDARE. MIN ÖNSKAN ÄR ATT SKAPA GLÄDJE, FRID OCH VÄLSTÅND ATT NJUTA AV OCH DELA MED ANDRA”.
ANDAS DJUPT. SE DEN LJUSSFÄR SOM REPRESENTERAR ERT ANDRA CHAKRA BÖRJAR ATT SNURRA SNABBARE OCH SNABBARE, BLI LJUSARE OCH KLARARE TILLS DEN EXPLODERAR TILL EN STRÅLANDE SOL, OCH EN PELARE AV LJUS STIGER UPP FRÅN DET ANDRA CHAKRAT TILL DET TREDJE CHAKRAT (SOLAR PLEXUS). SÄG: ”JAG ÄR HEL OCH FULLKOMLIG INOM MIG SJÄLV”.
SOLAR PLEXUS
Detta är sätet för ert fysiska/mentala jag. När detta chakra börjar snurra i harmoni, och bara ett fåtal disharmoniska energier kvarstår, återvänder er självkänsla, kunskap blir till visdom och klarhet i tanken. Ni återvinner självkontroll, och ni blir mästaren av era önskningar. Ni lär er sätta gränser, och respektera andras gränser, när ni drar till er energi från den Universella Källan av Livs Substans, och er egen GUDS FRÖ ATOM (JAG ÄR Närvaro), istället för att koppla er till energier från dem runt omkring er. Vid denna punkt börjar aktiveringen av ert Solar Kraft Center (SOLAR PLEXUS, HJÄRTAT, HALSEN OCH THYMUS).
Ta ett djupt andetag och TONA: ”JAG SKA”.
Andas djupt och TONA: OH (GO).
SÄG TILL ER SJÄLVA: ”JAG HAR NU TILLGÅNG TILL MITT PERSONLIGA KRAFTCENTER, OCH JAG TAR KONTROLL ÖVER MINA KÄNSLOR. JAG ÄR MÄSTAREN ÖVER MINA ÖNSKNINGAR. JAG SÄTTER KLART DEFINIERADE GRÄNSER”.
ANDAS DJUPT. SE HUR LJUSSFÄREN, VILKEN REPRESENTERAR ERT TREDJE CHAKRA, BÖRJAR ATT SNURRA SNABBARE OCH SNABBARE, BLI LJUSARE OCH KLARARE TILLS DEN EXPLODERAR TILL EN STRÅLANDE SOL, OCH EN LJUSPELARE STIGER UPP FRÅN DET TREDJE CHKARAT TILL DET FJÄRDE CHAKRAT (HJÄRTAT). SÄG: ”JAG ÄR KRAFTEN ATT SKAPA”.

HJÄRTAT
Hjärtchakrat är porten till de högre chakrana, som kopplar er till Själs Jaget och er femte-dimensionella HELIGA TRIAD. När Hjärt Chakrat är i obalans eller nästan avstängt, kommer ni att fungera först och främst som en instinktiv mänsklig varelse, som styrs av det fysiska jagets tre lägre chakran. När man balanserar energierna i hjärtsinnet/känslor (LIVS OCH KÄRLEKSKRAFTENS ENERGICENTER i kroppen), kopplar man sig till den villkorslösa Kärlekskraften hos Guds Sinnet. Man kommer snabbt att frigöra alla energier och tankeformer som manifesteras som svartsjuka, avund, själviskhet, skuld, eller känslor av värdelöshet. När den Tre-delade Flamman av Gudomlig Vilja, Visdom och Kärlek antänds, börjar man utveckla en medkännande natur, och en enhet med alla ting.
Ta ett djupt andetag och TONA: ”JAG ÄLSKAR”.
Andas djupt och TONA: ”AH (FATHER).
SÄG TILL ER SJÄLVA: ”JAG AKTIVERAR MITT EMOTIONELLA CENTER OCH MITT SOLAR LIVS KRAFTSCENTER.
ANDAS DJUPT. SE HUR LJUSSFÄREN, SOM REPRESENTERAR ERT FJÄRDE CHAKRA, BÖRJAR ATT SNURRA SNABBARE OCH SNABBARE, BLI LJUSARE OCH KLARARE, TILLS DEN EXPLODERAR TILL EN STRÅLANDE SOL, OCH EN LJUSPELARE STIGER UPP FRÅN DET FJÄRDE CHAKRAT UPPT TILL DET FEMTE CHAKRAT (HALSEN). SÄG: ”JAG ÄR UNIVERSELL KÄRLEK”.

HALSEN
Halschakrat är kopplat till det astrala/emotionella planet eller mentala/kausala planet, beroende på de vibrationella frekvenserna av de tankar och ord ni projicerar. Detta kan verka förvirrande; men, eftersom ni skapar er egen verklighet av de energiermönster ni strålar ut, försäkrar attraktionslagen att de läger frekvenser ni sänder ut kommer att attrahera astralplansenergier, och de högre kommer att koppla sig till det mentala planen av medvetande. Uppstigningsprocessen innebär att bemästra det fysiska planet, det astrala (emotionella) planet, det mentala planet och, slutligen, upp till den Femte Dimensionen, som är vår Gudomliga Plans Mål för denna Runda av Uppstigning. Kommunikation, det talade ordets kraft, är ett av de viktigaste redskapen på det fysiska planet. När man börjar använda Kärlekens/Ljusets och Själens språk, kommer man alltid att tala sin högsta sanning, man kommer att vara uttrycksfull och kreativ i talet, lika väl som i det skrivna ordet, och kommer att bli skicklig på att manifestera sin vision av framtiden.
Ta ett djupt andetag och TONA: ”JAG TALAR”.
Andas djupt och TONA: I (EYE).
SÄG TILL ER SJÄLVA: ”JAG HAR NU TILLGÅNG TILL MIN VILJEKRAFTS CENTER GENOM KRAFTEN HOS KOMMUNIKATION OCH SJÄLV-UTTRYCK. JAG KOMMER ATT TALA MIN SANNING MED INTEGRITET OCH URSKLIJNING.
ANDAS DJUPT. SE HUR LJUSSFÄREN SOM REPRESENTERAR ERT FEMTE CHAKRA BÖRJAR ATT SPINNA SNABBARE OCH SNABBARE, BLI LJUSARE OCH KLARARE TILLS DEN EXPLODERAR TILL EN STRÅLANDE SOL, OCH EN LJUSPELARE STIGER UPP FRÅN DET FEMTE CHAKRAT TILL DET SJÄTTE CHAKRAT (TREDJE ÖGAT). SÄG: ”JAG ÄR FULLKOMLIGT UTTRYCK”.

TREDJE ÖGAT
Ögonbrynet eller det Tredje Ögats Chakra öppnar dörren till de ”inre sinnena”. Först, genom att återetablera kopplingen mellan er och ert omedvetna jag (undermedvetna sinnet), och gradvis, med ert Högre Jag, när den rena Kosmiska Ljussubstansen av Guds Sinnet (kallade Strålar) tillåts att komma in i och aktivera ert Guds medvetande (den inre Essensen av er). Ni kommer att från intuitionens viskningar gå till ett ”vetande” att ni blir guidade och inspirerade av Anden. Ny kunskap, kreativa idéer och inspiration från det högre mentala och intuitiva planen kommer att vara tillgängliga för er när ni rensar förvrängningarna. Var inte rädda för de synbarligen mörka energierna eller tankeformer som flyter in i ert medvetande eller framför era ögon under meditation, mina kära, för dessa är era egna skapelser som stiger fram för att bli helade och transmuterade till Ljus. Kärlek är en dynamisk, sammanhållande Kraft av Skapelse, och när Kärlek/Ljus strålas på tankefrekvenser av lägre kvalitet, blir de Ljusare, och så småningom transmuterade. Kom också ihåg att använda den Violetta Flammans gåva.
Ta ett djupt andetag och TONA: ”JAG SER”.
Andas djupt och TONA: AYE (SAY).
SÄG TILL ER SJÄLVA: ”JAG HAR NU7TILLGÅNG TILL KRAFTEN I MITT INTUITIVA SINNE. JAG HAR KLAR INSIKT, OCH JAG LYSSNAR UPPMÄRKSAMT NÄR JAG KOPPLAR MIG TILL MIN INRE VISDOM OCH MITT HÖGRE JAGS VISDOM”.
ANDSA DJUPT. SE HUR LJUSSFÄREN, SOM REPRESENTERAR ERT SJÄTTE CHAKRA, BÖRJAR ATT SNURRA SNABBARE OCH SNABBRE TILLS DEN EXPLODERAR TILL EN STRÅLANDE SOL, OCH EN LJUSPELARE STIGER UPP FRÅN DET SJÄTTE CHAKRAT TILL DET SJUNDE CHAKRAT (KRONCHAKRAT). SÄG: ”JAG ÄR ETT FULLÄNDAT INSTRUMENT AV KLARHET OCH VISDOM”.

KRONCHKARAT
När Kronchakrat är aktiverat öppnas er Ljuspelare, som en förberedelse för integrationen av de många nivåerna av er ÖverSjäl/Högre Jag. Gradvis, när ni gör framsteg, kommer de gåvor, den visdom och de skatter som finns i er HELIGA TRIAD, vilken befinner sig i den Femte Dimensionen, att vara tillgängliga för er. När ni visar att ni är redo att leva och stråla ut Skapelses Kärlek/Ljus/Sanning, kommer ni att få ta emot ett ständigt ökande flöde av attribut, egenskaper och dygder från de De Tolv Strålarnas av Guds Medvetandet.
Ta ett djupt andetag och TONA: ”JAG ÄR”.
Andas djupt och TONA: EEE (ME).
SÄG TILL ER SJÄLVA: ”JAG HAR NU TILLGÅNG TILL MIN ANDLIGA KRAFT OCH KOPPLINGEN TILL MIN GUDOMLIGA GUDS FRÖ ATOM, VILKEN ÄR MITT CENTRUM AV UPPLYSNING/INSPIRATION/VIDSOM”.
ANDAS DJUPT. SE HUR LJUSSFÄREN SOM REPRESENTERAR DITT SJUNDE CHAKRA BRÖJA SNURRA SNABBARE OCH SNABBARE, BLI LJUSARE OCH KLARARE TILL DEN EXPLODERAR TILL EN STRÅLANDE SOL OCH EN LJUSPELARE STIGER UPP FRÅN DET SJUNDE CHAKRAT TILL SJÄLSSTJÄRNAN. (SJÄLSSTJÄRNANS CHAKRA ÄR CA 15 TILL 20 CM ÖVER HJÄSSAN).
SÄG TILL ER SJÄLVA: ”JAG ANSLUTER MIG TILL OCH ÄR  SAMMANKOPPLAD MED MIN REGNBÅGSBRO TILL ENHETSMEDVETANDE. HÄRMED TRANSMUTERAR JAG ALL DISHARMONISK ENERGI NÄR JAG GÅR BORTOM KARMALAGEN OCH TILL ETT TILLSTÅND AV NÅD”.
ANDAS DJUPT. OCH TONA ”AUM”.
FÖRESTÄLL ER HUR LJUSPELAREN SOM KOPPLAR ER TILL ER GUDS FRÖ ATOM/JAG ÄR NÄRVARO VÄXER SIG BREDARE OCH BREDARE TILLS DEN FORMAR EN LOTUSBLOMMA PÅ ER HJÄSSA. SE HUR DEN RENSAR ALLA DE FÖRVRÄNGNINGAR OCH ALLT FASTLÅST FRÅN ER GUDOMLIGA KOPPLING TILL ANDEN SÅ ATT FREKVENSMÖNSTREN AV GUDOMLIGT LJUS, GUDOMLIG VILJA, OCH GUDOMLIG VISDOM KAN FLÖDA FRITT TILL ER, VIA DE STORA STRÅLARNA FRÅN VÅR FADER/MODER GUD. SÄG: ”JAG ÄR ETT MED DEN GUDOMLIGA KÄLLAN”.
ANDAS DJUPT OCH TONA TRE GÅNGER: AUM * AUM * AUM
^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*
För att ytterligare hjälpa er med att återetablera en ren, stark kontakt med er andliga guider, änglahjälpare, och er Själs Familj, med vilka ni ska arbeta när ni går framåt in i de Högre Världarna av medvetande, erbjuder vi er denna övning:
Fokusera ert medvetande djupt i ert Heliga Hjärta medan ni tar några djupa andetag. Föreställ er (på vilket sätt ni vill) er Själs Essens i en Sfär av Ljus, gå igenom porten i den bakre delen av kammaren i era Heliga Hjärtan. Ni rör er snabbt upp till den Femte Dimensionen in i en ny Pyramid av Ljus, som har skapats speciellt som en mötesplats för er och era Själsvänner och kamrater, som reser tillsammans in i de höga, fina frekvenserna i de Högre Världarna. Gå in i detta Heliga Rum och ta plats vid det runda kristallbordet. När ni gör det, se er omkring i rummet, och se dem som ni ska vara i förbindelse med och arbeta tillsammans med också sitta i kristallstolar, runt omkring bordet. Använd en stund till att identifiera de som är med er i er Pyramid. Andra kommer att adderas från tid till tid, och er Pyramid av Ljus kommer att expandera för att rymma dem alla.
Som med alla andra Pyramider av Ljus i de Högre Dimensionerna, finns det en ren kvartskristall med två spetsar som hänger ned från toppen av Pyramiden över kristallbordet i mitten. Elektrifierande Ljus Gnistor strålar ned från den stora kristallen ut i rummet. Detta är den förfinade Essensen av Den Högsta Skaparen och vår Fader/Moder Gud – Adamantine Partiklar av Gudomligt Ljus. Det finns en fontän under bordet, med en flammande Violett Flamma som flödar ut i rummet, som kommer att transmutera all disharmonisk energi som ni för med till denna plats för att renas och frigöras. Kom till detta Heliga Rum ofta för att stärka er kontakt och ert samförstånd med er Själs Familj av Ljus.
SÄG TILL ER SJÄLVA: ”JAG ÅTERTAR MIN GUDOMLIGA FÖDSLORÄTT OCH MIN KONTAKT MED MITT HÖGRE JAG, MIN SJÄLS FAMILJ, OCH ALLA DE VARELSER AV LJUS SOM JAG SKA ARBETA MED OCH VARA I FÖRBINDELSE MED, FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL OCH FÖRA VIDARE DEN KOSMISKA VISDOM OCH SANNING SOM JAG SKA INTEGRERA OCH DELA MED MIG AV. HÄR OCH NU, ÅTERTAR JAG MITT SJÄLV-MÄSTARSKAP OCH MITT GUDOMLIGA JAGS ALLA EGENSKAPER, GÅVOR, DYGDER OCH ATTRIBUT. JAG ÖNSKAR ATT VARA ETT LEVANDE PERSONIFIERAT EXEMPEL PÅ KÄRLEK, HARMONI, ÖVERFLÖD OCH GLÄDJE.
JAG ÄR GUDOMLIG KÄRLEK, JAG ÄR GUDOMLIGT LJUS, JAG ÄR GUDOMLIG VILJA, JAG ÄR GUDOMLIG VISDOM I HANDLING”. MÅ DET SKE! SÅ ÄR DET! JAG ÄR DET, JAG ÄR!
Mina djärva och modiga, när uppstigningens process accelererar, är det viktigare än någonsin att ni använder så många som möjligt av de avancerade teknikerna av transformation. Det kan verka enkelt; men, övningen/meditationen ovan är kraftfulla verktyg för att hjälpa er frigöra gamla påverkade vibrationella mönster, och hjälpa er i processen att återvända till ett kraftfullt tillstånd av dualitet, inom den fysiska kroppen, så att er Själs Sång/Energi Signatur kommer att bli en vacker, harmonisk symfoni av stor magnitud och styrka.
Vi försöker att ge er alla de nödvändiga redskapen och informationen som är möjligt för att hjälpa er på er Väg av Upplysning. Men, ni måste anta ansvaret för er återkomst till Själv-mästarskap. Vi står er bi för att hjälpa er, när ni återtar er rättmätiga status som en Andlig Varelse på ett Gudomligt uppdrag för vår Fader/Moder Gud. Vi hyllar ert mod. Ni är oändligt älskade.

JAG ÄR Ärkeängel Michael.
Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net