Nya strålar av individualiserat uttryck

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Nya strålar av individualiserat uttryck

Kanaliseret gennem Ronna Herman juni 2014

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Kära mästare, vi kommer att fortsätta vår genomgång och vidareutveckling av några av de viktigaste teknikerna och informationen som vi har gett er under de senaste tjugotvå åren. Det är dags att frigöra, transmutera eller uppgradera många av de gamla restriktiva tankeformer och strukturer som ni har accepterat som er personliga verklighet. Om ni spenderar tid i meditation och kontemplation, ser över de strukturer ni har skapat i er tredje/fjärde-dimensionella verklighet, vilket inkluderar mental, emotionell, fysisk och till och med några andliga restriktioner, kan ni snabbt avgöra att det är dags att frigöra många av de band som fjättrar er så att ni kan gå snabbt och behagfullt till nästa, framtida värld.

Många av er upplever det som om ni befinner er på slutsträckan av ett långt, svårt lopp och er energi och entusiasm sviktar. Ni blir mer och mer desillusionerade över glamouren i er värdsliga existens, och de saker som brukade stimulera er verkar lite skamfilade och tråkiga. Det beror på att ni skiftar mellan att vara i två mycket olika verkligheter eller flera dimensioner på en gång, och era fyra lägre kroppssystem (fysisk, mental, emotionell, och eterisk), försöker anpassa sig till och hinna ikapp er Själ/Andliga Jag. Detta har orsakat mycket stress och ansträngning på ert jordiska kärl.

Ett stort antal av er har gjort och gör ett kvantsprång till galaktiskt medvetande, då er gamla värld/varandetillstånd faller bort mycket snabbare än ni kan integrera de höga energierna/vibrationerna och koncepten i er nya, högre frekvensexistens. När ni blir medvetna om vad som sker, kommer ni inte att bli så stressade och förvirrade. Tro på oss när vi säger, lättnad är på gång. En av våra högsta önskningar är att hjälpa er i processen så att er övergång kan göras enkelt och lätt. Under de gånga åren, var det detta som mycket av informationen, meditationerna, och övningarna som vi har gett har handlat om: transmutera gamla negativa mönster. Denna process är nödvändig för att bereda väg för infiltrationen och integrationen av de förfinade cellerna av Skapar Ljus – de kraftfulla, nya Strålarna av Individualiserat Uttryck från dem Högsta Skaparen, av högre frekvens.

Den första delen av denna process var att bygga er Pyramid av Kraft/Ljus i den femte dimensionen. När ni skapat denna fantastiska plats, lade ni grunden för det kvantsprång vi har talat om. De magnifika höga energierna från den Högsta Skaparen kan inte stråla ned direkt till Jorden eller in i de tredje/-lägre fjärde-dimensionella miljöerna. Mycket av mänskligheten och ett stort antal platser på Jorden är fortfarande inte redo för denna gåva; det skulle skapa för mycket kaos bland massorna och för er planet. Därför, måste det dramatiskt nedtrappas eller filtreras på ett sätt så att det kan vara tillgängligt för alla och till största gagn. Vi har förklart för er hur strålande pyramidformade Ljus Stationer finns på plats i hela detta Sub-universum, i varje dimension och sub-dimension, där ni lämnade en eterisk kopia av er själva varje gång ni fragmenterade eller separerade er Essens till mindre och mindre maskulina och feminina facetter av medvetande. Er eteriska Liv/Ljus Sträng väver en väg genom detta Sub-universum. Det Gudomliga Ljusets fibrer som kopplar er till varje fragment av Jaget är också fast kopplade till ert magnifika Guds Jag/JAG ÄR Närvaro, vår Moder/Fader Gud i den Stora Central Solen, och slutligen, till den Högsta Skaparen.

När ni går till Världs Pyramiden av Ljus, som innehåller en holografisk kopia av världen, och andas in Kärlek/Ljus från Skaparen och andas ut helig, villkorslös kärlek, filtreras eller späds denna fantastiska energi ut så att den kan tas emot av alla som är redo och villiga att öppna sina hjärtcenter, och genom detta initiera processen av transformation till en galaktisk andlig/mänsklig Varelse.

När ni går till er personliga Pyramid eller bygger en pyramid för ett specifikt projekt eller uppdrag, öppnar ni vägen för hela kraften, variationen, och spektret av de nya Strålarna av Uttryck så att de kan strömma in i ert tempel av Ljus och hjälpa er i era strävanden. Ni öppnar er personliga väg till överflöd när ni skapar ett heligt rum för Guds Sinnet att förena sig med er i den medskapande processen. Kom ihåg, vi har sagt er många gånger, ni är mästare på medskapande, ni har bara glömt. Kom också ihåg att överflöd kommer i en mängd former.

Processen Oändlighets Andningen är ett annat sätt att få tillgång till de nya energierna av Skapelse. När ni aktiverar uppstigningschakrat som finns på toppen av ryggraden och vid skallbasen, börjar ni processen att öppna porten till galaktiskt medvetande. Denna stora aktiveringspunkt är en viktig del av den nuvarande mänskliga evolutionsprocessen. Hela mänskligeten blev programmerad för denna händelse, och förr eller senare, kommer det att ske i varje individuell Själ på Jorden. När ni andas Oändlighets Andningen och ser den gå ned i Jorden och ut i etern, hjälper ni också till att göra denna fantastiska gåva tillgänglig för de första, andra, och fjärde dimensionerna, och varje facett av Guds-medvetande däri.

Att lära sig upprätthålla en lämplig nivå av ALFA medvetande är också ett viktigt redskap. Det hjälper er att uppnå och upprätthålla den lämpliga balansen i energi/aurafältet, då blir ni ett fininställt, harmoniskt instrument, och projicerar bara frekvenser av Kärlek/Ljus utan någon förvrängning. I ett äldre budskap, introducerade vi er också för termen METAVISION, vilket är ett tillstånd av förstärkt, fokuserat medvetande, då ni alltid är intonade till ert Högre Jags och JAG ÄR Närvaros visdom. Detta är en av fördelarna med att bli en Alfa mästare. När man använder Metavision, blir man en observatör och också en deltagare i livet. Ni kommer snabbt att filtrera bort negativa tankemönster när ni lär er att tillåta bara de högsta Skaparsanningarna att komma in i ert kraftfält och ta plats i er Varelse. Er begreppsmässiga vision och intuition blir kraftigt expanderade bortom normen. Ni kan likna det med de virus som grasserar i ert världsomspännande nät av datorteknologi. Det finns de som bombarderar er med destruktiva energier, av olika anledningar, och också dem som sänder utskick av bedrägliga eller negativa/låga energier. Ni måste sätta upp barriärer/filter och avvisa dessa budskap/energier på varje möjligt sätt, och det är viktigt att ni förblir vaksamma och ett steg före dem. Det är samma sak med de subtila energier som genomsyrar mänsklighetens kollektiva medvetande- ni måste filtrera bort förvrängd energi, inte tillåta någon förorening, bara tillåta de tankevibrationer som är i harmoni med ert Mästar-Jag.

Medan Strålarna i ert solsystem och galax har blivit tilldelade sifforna ett till tolv, kommer de nya strålar vi talar om att bli kända på grund av sina egenskaper av uttryck. Oroa er inte för färger, för de kan vara en blandning av några eller alla de andra Strålarna, hur ni än vill uttrycka dem. Ni är konstnären, den som bygger och skänker Strålarna dess kvalitéer, och den kreativa potentialen är obegränsad. Dessa Strålar (som kan kallas under-strålar till de tolv stora Strålarna i detta Sub-universum) kommer att utstråla den Högsta Skaparens luminescens och kraft = Ljus Essens. Dessa Strålar bör användas lite annorlunda än de sju Strålarna i ert solsystem och de fem Strålarna av högre medvetande. De kan användas i en stor variation av kombinationer och sätt, för de är mycket specialiserade energier.

Låt oss börja med er fysiska kropp: Gå till er arbetspyramid av Ljus och lägg er på kristallbordet. Ni kan be att Strålen för hälsa och vitalitet ska stråla in i er fysiska kropp; eller Strålarna för skönhet, ungdomlighet, koordination, styrka, kraft, elegans, klart hörande, flexibilitet, och några andra attribut som ni kommer att tänka på som kan förhöja ert fysiska välmående. Kalla på och aktivera bara en eller två av varje Stråles energier på samma gång. Vet att ert Gudomliga Jag är Närvaro och er ÖverSjäls Högre Jag kommer att övervaka denna process, och kommer att försäkra att ni integrerar endast den lämpliga mängden av dessa kraftfulla energier och inte mera. Ni bör inte enbart önska att accelerera er transformation, utan att lagen om enkelhet och nåd alltid tillämpas. Det är meningen att ni ska njuta av processen, kära ni. Tiden av smärtsamma lektioner, trauma, stress, och misslyckanden kan vara över, om ni tillåter processen att arbeta för er, genom att röra er ut från världen av orsak och verkan eller karma, och till världen där Lagen om Nåd tillämpas.

Fokusera nu på den emotionella kroppen: När ni står vid huvudändan av ert kristallbord, se er fysiska kropp manifesteras och ta form på bordet. Hur framträder er kropp för er? Studera den en stund och observera de olika skuggorna, färgerna, och formerna som utgör er emotionella kropp. Ni kan bli förvånade över det ni ser. Om ert inre seende inte är aktiverat just nu, be att det ska ske, men under tiden, föreställ er bara formen och färgen som är närvarande. Vad än ni uppfattar kommer att vara giltigt, och om ni fortsätter att öva, kommer era inre sinnen att skärpas. Ni kan starta genom att be om att frekvenserna av Strålen av ren Skapar kärlek ska flöda fram och fylla er till överflöd, tvätta bort all känsla av otillräcklighet, skuld, skam, och tvivel. Nu, i tur och ordning, kalla på Strålen av medkänsla; Strålen av barmhärtighet och förlåtelse; Strålen av receptivitet, passion, frid, harmoni, välvilja, förhöjd intuition, mod, och så vidare. Se sedan hur er emotionella kropp fylls med var och en av dessa specifika energier när ni integrerar den maximala mängden som är lämplig för er vid en särskild tidpunkt.

Fokusera nu på den mentala kroppen: Stå igen vid huvudändan av ert kristallbord, och se hur er mentalkropp manifesteras och tar form på bordet. Hur ser mentalkroppen ut?  Är den stark och väldefinierad, eller är den dämpad av grumliga och förvrängda färger? Be att Strålen av sanning, vilja, mod, visdom, intelligens, fokus, kreativitet, Gudomlig tanke, språk/mönster av Ljus, helig geometri, disciplin, organisation, vetenskaplig information, ordning; Strålen av mottagande; Strålen av givande/delande, var och en i tur och ordning, flödar ned genom den stora kristallen som hänger mitt över bordet i er personliga pyramid av Ljus. Er JAG ÄR Närvaro kommer att filtrera Essensen av varje Stråle av uttryck i dess renaste form in i er eteriska kopia. Se hur er pyramid fylls med Essensen och kraften av alla dessa Strålar när de genomsyrar allt där inuti. Vet att ni kommer föra varje Stråles gåva tillbaka med er till den fysiska världen i vilken ni för närvarande vistas. Gör anspråk på det, använd och dela med er av det när ni helt stiger in i er roll som en Medskapare med vår Fader/Moder Gud.

Ni kan också fokusera på er Eteriska kropp, vilken innehåller blåkopian för er Ljuskropp. Den eteriska kroppen omgärdar den fysiska kroppen, och de förvrängningar och ofullkomligheter som härbergererades där innan de manifesterades i den fysiska kroppen. Nu vänds processen. Essensen av den fysiska kroppens fullkomliga Skapelse är lagrad i den eteriska kroppen, och ni måste fylla den delen av er Varelse med harmoniskt Ljus åter igen så att det är tillgängligt för er fysiska kropp. Hur ser er eteriska kropp ut? Kan ni se de mörka näten av förvrängd energi? Finns det fläckar som är tätare och mörkare än andra? Var är de? Detta kommer att berätta för er var er kropp är obalanserad och mest i nöd, och var det är troligt att ni kommer att uppleva nästa hälsokris eller sjukdom.

Ni kan ytterligare, i ett lätt ALFA tillstånd koncentrera er på den fysiska kroppen under en vecka eller två medan ni förbereder er kropp på att ta emot och manifestera dessa kraftfulla energier. Om ni på något sätt, börjar känna er desorienterade, inte grundade, eller obekväma, stoppa processen för en dag eller två innan ni fortsätter. Låt Anden vara er guide och använd inte någon annan som mall för ert framåtskridande eller transformation. Ni kopplar er till er egen Gudomliga intelligens och ni aktiverar ert egna kreativa skaparsinne. Varje dag, eller så ofta som möjligt, använd en liten stund till att tona in er på er fysiska kropps intelligens och er Kropps Elemental. Detta är ert djupt undermedvetna sinne, som i begynnelsen bara kände till fullkomlighet, men ni har omprogrammerat det med negativa tankar under århundraden och detta resulterade gradvis i ofullkomlighet, obehag, och sjukdom. Det är en ganska långdragen process, men ni upplöser de negativa tankeformerna och återinstallerar den fullkomliga blåkopian åter igen – Adam/Eva Kadmon kroppen. Detta är en del av andledningen till att ni upplever så många symptom: desorientering, håglöshet, oförmåga till koncentration och så vidare. Det som tog hundratals år att manifestera vänds nu under en förbluffande kort tidsrymd.

Minst en gång i veckan, fokusera på er emotionella kropp/natur, och inventera vad som har förändrats sedan senaste gången ni tonade in. Känner ni er mera balanserade och till freds? Är ni bättre på att hantera stress i era vardagliga liv?  Är ni mera tillåtande eller toleranta med människor runt omkring er? Kan ni fokusera på den stora bilden istället för den lilla berättelsen?  Vad är bättre, eller sämre?  Vad vill ni helst förändra? Prioritera och kalla sedan på varje särskild Stråle av uttryck, medan nu gradvis integrerar alla de förfinade attributen och energierna av er nya verklighet.

Fokusera också på er mentalkropp minst en gång i veckan. Tänker ni klarare? Kan ni processa och sortera information på ett effektivare sätt så att ni kan utvinna visdomen i varje erfarenhet eller interaktion? Är ni mera disciplinerade? Är det lättare att mera glädjefyllt utföra era plikter? Känner ni er mera intonade till er högre intelligens och har mera inspirerade, kreativa idéer? Hur har ert medvetande skiftat och vad har förändrats som ett resultat av det? Närhelst ni önskar, kan ni identifiera och fokusera på Strålarnas färger som projiceras till er; men först, koncentrera er på känsloegenskaperna hos varje Stråle. Varje gång ni integrerar en Stråle av uttryck, kommer ert aurafält att förändras. Hädanefter, när ni utstrålar Skaparens Kärlek/Ljus, kommer de att anta de förstärkta egenskaperna av varje Stråle som ni har absorberat. När ni gör så, kommer ni börja projicera er egen unika Stråle av Guds Ljus – er gåva till mänskligheten.

Min kära, vi erbjuder er ytterligare ett sätt att få tillgång till hela er Gudomliga potential, den delen av er som har väntat under eoner av tid på att återkopplas till er. Vi kan visa er vägen, men ni måste ta stegen och gå igenom processen. Vi lovar att det kommer att vara värt mödan. Vi sträcker ut våra händer i kamratskap och vi blandar vår Essens med er. Vi sänder er Strålar av frid och glädje, men mest av allt, sänder vi er vår kärlek. JAG ÄR Ärkeängel Michael och jag ger er dessa sanningar.

Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net