Mysteriet med Vesica Piscis

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

“MYSTERIET MED VESICA PISCIS”

Ærkeenglen Michael gennem Ronna Herman okt 2012

www.ronnastar.com

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

ÄRKEÄNGEL MICHAEL * RONNA HERMAN / HELIG SKRIVARE * Översättning af oktober måneds kanaliering af  Mona Karlsson

 
Bilden Vesica Piscis är en symbol för vår förenade Fader/Moder Gud med de två större aspekterna av den Högsta Skaparen med skapelsens kosmiska livmoder, Vesica Piscis, i centrum. Vesica Piscis är en Ljusportal. Det är Skapelsens livmoder och källan till enhetsmedvetande. Skapelsen består av evigt expanderande, större, sammanflätade cirklar, med Vesica Piscis porten i mitten, som skapar symbolen Livets Blomma. Symbolen Vesica Piscis skapar en förbindelse mellan de andliga och materiella världarna.
Universell Fader Gud / Moder Gud

Vit del, ”Vesica Piscis”, den kosmiska livmodern för skapar ”Solarna” – de medskapande sönerna och döttrarna. Också det kosmiska kärl från vilket Adamantin Partiklarna av Skapar Ljus flödar ut i detta universum via de stora kosmiska Strålarna.

 

Vesica Piscis, den Tre-delade flamman
och den Violetta Flamman av den Sjunde Strålen
Den Sjunde Strålens Tidsålder och den Violetta Flamman fungerar som en utlösningspunkt för initieringen av vår evolutionära uppstigningsprocess, då den tredelade Flamman av Gudomligt medvetande dramatiskt accelererar sin direkta påverkan på Jorden och mänskligheten. När den accelererar, snurrar eller rör sig i spiralform uppåt i frekvens, skapas sammansmältandet till enhet mellan den blå och rosa flamman runt en central gyllene flamma. Denna spiralformade rörelse resulterar i en blandning av den rosa och blå flamman, viket skapar den Heliga Violetta Elden – en Gudomlig alkemi där alla disharmoniska eller oharmoniska energier kan bli transmuterade eller transformeras till positiv livs krafts-substans. Denna rening är nödvändig så att vi, solarsönerna och döttrarna eller ”Solarna av Ljus”, åter igen kan magnetisera till oss Adamantin Partiklar av Skapar Ljus via vår Fader / Moder Guds utstrålning.
De två sammanflätade cirklarna skapar en symbol för vår förenade Fader/Moder Gud vilka är de två främsta aspekterna av den Högsta Skaparen, med skapelsens kosmiska livmoder, Vesica Piscis, i centrum. Denna symbol är inkodad djupt i kärnan av vår Diamant Guds Cell, och när den aktiveras med Adamantin Partiklar av Skapar Ljus, blir den en brinnande tredelad flamma.

 


Ärkeängel Michael säger att den gamla avbildningen av den Tre-delade Flamman var lämplig för den tiden: men, det var inte en sann bild av det som symbolen verkligen betyder, inte heller var bilden exakt. Mänskligheten var inte redo för hela förklaringen; men, den hjälpte de som befann sig på Vägen att inse att det finns en eterisk sköld inpräglad över övre delen av vår bröstkorg som innehåller energierna av de tre Guds Strålarna.
Den högra cirkeln är en skimrande blå (eller klart blå) för vår Fader Gud; den vänstra cirkeln är en skimrande rosa (eller en klart rosa) för vår Moder Gud, och den tredje, mellersta delen (vilken är Vesica Piscis symbolen), Skapelsens kosmiska livmoder, är gyllene till färgen.
ÄRKEÄNGEL MICHAEL OCH DET KOSMSIKA RÅDET AV LJUS RONNA/HELIG SKRIVARE
Kära vänner, det är intressant hur Ärkeängel Michael har avskärmat mitt medvetande från flera andra uppenbarelser, och också från information om Vesica Piscis, tills han var redo att inkorporera informationen i sitt budskap eller till teckningarna av Sub-Universumen. Jag hade hört termen ”Vesica Piscis” under flera år; men, jag förstod den inte och jag var inte tillräckligt nyfiken för att gå djupare in på den. Jag tycker det är mycket intressant hur informationen som Michael ger oss presenteras för oss i mindre delar så att den kan filtreras in i våra medvetanden och gradvis utvecklas. Så var processen med Pyramideran av Ljus, Oändlighets Andningen, Världs Pyramiden, Världs Tjänar Pyramiden, Adamantin Partiklar av Skapar Ljus, och den senaste, Ametist Pyramiden av Rejuvenation och Healing. Den Sub-Universella informationen och illustrationerna nedladdades in i mitt sinne under en period av cirka sex månader. Det tog ganska lång tid för mig att få koncepten klara i mitt sinne och att rita illustrationerna riktigt. Nu, under dessa kritiska tider av stor förändring, har älskade Michael sagt mig att det är dags att dela med mig av denna förbluffande nya information till era alla.
Han har alltid lett mig till att dela den nyaste informationen först under mina seminarier och med mina studenter, och sedan vid en senare tidpunkt, skulle det presenteras för massorna. Han säger att skälet till detta är att Frö tankarna kan lagras i Pyramiderna av Ljus i den femte dimensionen där de enkelt kan nås av de vars frekvenser är höga nog att koppla sig till det kosmiska lagret av visdom. Men, processen av uppstigning och evolution accelererar dramatiskt, och han har instruerat mig att dela med mig mera av denna nya information med er alla under de kommande månaderna.
När Ärkeängel Michael berättade för mig att vår Fader/Moder Gud inte var två separata Varelser; utan en förenad VARELSE med två uppsättningar av individualiserade egenskaper, dygder och aspekter, blev jag förbluffad och mycket glad. På den universella nivån av medvetande, finns det ingen delning, inga motsatser.
Han informerade mig om att i vår Diamant Guds Cell har vi en Kristallin Frö Atom, som innehåller Vesica Piscis Mandala. Vår Fader/Moder Gud finns i den Stora Central Solen i detta universum, och en facett av deras Essens finns också i vårt Heliga Hjärt  Center. Som så ofta sker, presenterdes ytterligare bekräftelse för mig via en You Tube video från SPIRIT SCIENCE SEVENTEEN, sänd till mig av Randy Monk. Cirka tre minuter in i videon, visades ett befruktat mänskligt ägg. Inom tjugofyra timmar efter befruktningen, delar sig ägget, skapande en Vesica Piscis symbol. Det fortsätter att dela sig, och skapar Mandalan Livets Blomma. Bildtexten lyder: ”VI ÄR SKAPELSENS UPPKOMST”. Detta var en sådan fantastisk uppenbarelse för mig, och det skänkte sådan fantastisk klarhet och förståelse, tillsammans med stor glädje och ett utflöde av kärleksfull energi från mitt Heliga Hjärt Center. VÅRA ÄLSKADE GUDSFÖRÄLDRAR ÄR INTE ”DÄR UTE”. DE ÄR STÄNDIGT MED OSS, UNDANGÖMDA I VÅRT HELIGA HJÄRTA.
DE TRE GUDS STRÅLARNA OCH DERAS FUNKTION I
VÅR SUB-UNIVERSELLA ERFARENHET
RONNA / HELIGA SKRIVARE

I den ursprungliga Universella/Sub-Universella bild som Ärkeängel Michel överförde till mig, placerade han cirkeln för Paradisets Söner och Döttrar under och lite överlappande den undre delen av bilden av Vesica Piscis. Han ledde mig också till att rita en våglinje genom mitten – liknande en Yin/Yang bild. Denna symbol representerar delningen till dualitet – de positiva och negativa aspekterna av Skapelsen. De manliga och kvinnliga Gnistorna bär de positiva och negativa aspekterna av Skapelse i den materiella världen. Detta innebär att den manliga energin inkorporerar den positiva eller elektriska egenskapen, medan den kvinnliga förkroppsligar den magnetiska, mottagliga eller negativa egenskapen. Det krävs båda egenskaperna/krafterna för att skapande handlingar ska ske. Det finns ingen betydelse av gott eller ont i dessa egenskapers sanna innebörd. I detta fall, används ordet ”negativ” som en elektrisk tillämpning – i sig självt, är det negativa inte en aktiv kraft; men, den har kraft. Detta Sub-Universum är byggt på fusionen av manliga och kvinnliga energier.
Vi kan bara ta upp egenskaperna, dygderna och attributen av de TRE GUDS STRÅLARNA så som de strålas in i vår Sub-Universella, Stora Central Sol. Just nu, har vi mycket lite kunskap om den Gudomliga Planen/Blåkopian/Skisserna för de många andra Sub-Universumen inom detta Universum. Allt jag har fått veta är att de är av olika bredder (liksom bitar av en paj), och med många frekvensnivåer av Skapelse, bestående av en stor och komplex variation. Vårt Sub-Universum är ungt i jämförelse med de flesta andra Sub-Universum inom detta Universum. Men, på grund av vår unika Gudomliga Blåkopia/uppdrag, befinner vi oss i de förberedande stadierna av ett sammangående med ett mindre Sub-Universum bredvid oss. Allt eftersom denna sammanslagning fortskrider, kommer den nya Gyllene Galaxen som ÄÄ Michael talat om under många år, att inta platsen som den Över Lysande Stora central Solen för vårt nya, expanderade Sub-Universum.
DEN FÖRSTA STRÅLEN AV GUDOMLIG VILJA OCH KRAFT är främst en MENTAL STRÅLE, som är förkroppsligad i FADER GUD på den Universella nivån. Denna Stråle bär också energierna/attributen av sanning, tapperhet, dynamisk kraft, enhetligt syfte, och en klar vision. Det är en utåtriktad Stråle och den mest kraftfulla av de tre Guds Strålarna i vårt Universum så som de strålas in vårt Sub-Universum.

DEN GUDOMLIGA MODERN på Universell nivå bär den Andra Strålen av Kärlek/Visdom. Det är först och främst en EMOTIONELL STRÅLE, som bär fram den kärleksfulla energin aktiverar Frö Tankarna från den Gudomliga Faderns sinne för att den Gudomliga Blåkopian ska manifesteras på det materiella planet av Skapelse. Denna Stråles stora fokus, så som den projiceras in vår Sub-Universella Stora Central sol, är att förvandla kunskap till visdom och blanda denna visdom med kärlek och medkänsla.
TREDJE STRÅLEN – SON /DOTTER STRÅLEN innehåller lika porportiner av Mentala och Emotionella attribut. Det är Strålen av aktiv intelligens, vilket inkluderar bland andra attribut önskan att använda vår fader Guds Vilja och vår Moder Guds Kärlek/Visdom för att bli en effektiv medskapare på det materiella planet av existens. Det finns också Minnes Kods Celler i Blåkopian hos Själar av den Tredje Strålen, vilket ger en djup, inre önskan att bli en fredsmäklare och sträva efter balans och harmoni i de lägre dimensionella erfarenheterna.
DEN TREDJE STRÅLEN UTSTRÅLAR KRAFT FÖR ATT HJÄLPA MÄNSKLIGHETEN ATT FULLÄNDA OCH FÖRFINA SINA MENTALA OCH EMOTIONELLA KROPPAR, OCKSÅ EN ÖNSKAN ATT FULLÄNDA SINA MEDSKAPANDE FÖRMÅGOR. Denna Stråle bär också egenskaperna av tolerans, tålamod, enhet och kultur. Det är SOLARNAS Stråle (vår Fader/Moder Guds söner och döttrar), varigenom vår Fader Guds dynamiska mentala energi sänder ut Frö Tankar av ny Skapelse. Denna dynamiska energi som rör sig framåt sammansmälter med den Andra Strålens vibrationer från vår Moder Gud. Gudinnan, som förkroppsligar den KOSMISKA LIVMODERN AV SKAPELSE, tar emot dessa fantastiska Frö Tankar varigenom de inkorporeras in i Stjärn Frö Sönerna och Döttrarna tillsammans med en överlagring av hennes attribut Kärlek/Visdom.
Ärkeängel Michael: Kära mästare, att integrera större och större mängder av Skapar Ljus är en fantastisk gåva, och också en stor utamning. För aspiranten som befinner sig på en accelererad uppstigningsväg är det som nu stiger upp från det inre gamla vibrationella mönster från astralkroppen och chakra-systemet. Dessa inneboende, täta vibrationer är inte baserade på fakta, utan är förvrängda koncept från era djuriska/mänskliga medvetanden, vilka ofta är ett slagfält för kampen om makten över era lägre och högre mentala och emotionella förmågor.
Ni måste lära er att se bortom personligheten och egot hos dem som ni interagerar med och försöka känna deras Själars Kärleks Essens. Självmedvetande måste skifta från personlighets-medvetande till Själs-medvetande. Ni måste utveckla GUDOMLIG LIKGILTIGHET INFÖR NEGATIVITET så att ni kan förbli centrerade i era Heliga Hjärtan, vilket ger tillgång till er RESERVOAR AV GUDSKRAFT.
Den säkraste indikationen att ni har fått tillgång till era Heliga Hjärtan och Frö Atomen av Guds Medvetande i det inre är ett konstant tillstånd av GLÄDJE och en överväldigande känsla av KÄRLEK. Denna höga frekvensutstrålning från det innersta av era Heliga Hjärtan, via era Solar Kraft Center, kommer att påverka alla och allt runt omkring er. Precis somden välsignade Essensen av Kärlek/Ljus/Liv strålas till er från de högre dimensionerna av Ljus, måste ni stråla en del av det Levande Ljuset utåt till mänskligheten och till världen i stort.
Den väg ni skapar, kära ni, kommer att leda er tillbaka till världarna av Ljus där Helig Kärlek, glädje, frid och harmoni råder. Vet att vi är evigt nära för att guida, vägleda, inspirera och beskydda er. Jag är er trogna följeslagare.

 

JAG ÄR Ärkeängel Michael.
Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net

** Denna artikel är hämtad från Wikipedia Lexikon:
Vesica Piscis är verkligen en av de mest djupsinniga geometriska bilderna under antik och modern tid.  I grund och botten är det skärningspunkten mellan två, överlappande sfärer, Vesica Piscis (inklusive den inre delen av den, och/eller den mera vanligt förekommande tvådimensionella versionen) representerar, bland annat:

1) Föreningen mellan Gud och Gudinnan för att skapa avkomma.
2) En symbol för Jesus Kristus, Fisken.
3) Inom konsten en spetsig oval använd som en gloria i medeltida skulptur och målning.
4) Den kvinnliga Gudinnans vagina.
5) Det grundläggande motivet i Livets Blomma.
6) En överlagring av Livets Träd.
7) Den formativa kraften i polygoner.
8) En geometrisk beskrivning av kvadratroten och harmoniska proportioner.
9) En källa till enorm kraft och energi.
1) I den tidigaste traditionen, var den Högsta Varelsen representerad av en sfär, symbolen för en VARELSE utan någon början och slut, kontinuerligt existerande, perfekt formad och i grunden symmetrisk. Tillägget av en andra sfär representerade expansionen av enhet till dualitet av manligt och kvinnligt, Gud och Gudinna. Genom att överlappa, de två sfärerna, skapade Gud och Gudinnan, en Gudomlig avkomma. Vesica Piscis motivet (och dess derivat, Livets Blomma, Livets Träd, och geometrins grunder) har en historia som är tusentals år gammal och är klart äldre än nästan alla större religioner i den nuvarande eran.
2) Sonen och dottern till Gud och Gudinnan är associerade med överlappningen av sfärerna – detta ger en tredimensionell bild som liknar en Amerikansk fotboll. När det gäller fallet med Jesus Kristus, har den tvådimensionella figuren också tjänat som en symbol för miraklet med fiskarna. (”Svansen” gjorde också att det mera lätt gick att identifiera källan i den plana figuren). Det förmedlas också andlig kraft som har sitt ursprung i det inre av denna symbol.
3) VESICA PISCIS är en form som är skärningspunkten av två cirklar med samma radie, som korsar varandra på ett sådant sätt att varje cirkels centrum ligger på omkretsen av den andra. Namnet betyder bokstavligen ”fiskens blåsa”.
4) Yin/Yang är inte motsatta krafter (dualitet), utan kompletterande motsatser, osedda (dolda, feminina) och synliga (manifesta, maskulina), som interagerar inom en större helhet, som en del av ett dynamiskt system. Allt har både yin och yang-aspekter eftersom Ljus inte kan existera utan mörker och vise versa, men båda dessa aspekter kan manifetseras mera starkt i vissa objekt, och kan öka eller minska över tid.