Kärlek är ett naturligt varandetillstånd

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Kärlek är ett naturligt varandetillstånd

Kanaliseret gennem Ronna Herman oktober 2013

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Kära mästare, glöm aldrig: Kärlek är ett naturligt Varandetillstånd. Kärlek är ett livsuppehållande, medfött tillstånd. När kärlek är den utstrålande kraften i era liv, försvinner rädsla. Rädsla skapas på grund av frånvaro av kärlek. Rädsla är ett sinnestillstånd som skapas när man kopplar sig till förvrängda tankeformer av lägre frekvens. När man vänder sig inåt och kopplar sig till källflödet av kärlek i det Heliga Hjärtat, genomsyrar det först er Inre Varelse; sedan strålar det resterande ut i världen. Som ett resultat, kommer ni att börja se genom ögon filtrerade med kärleksfull energi, vilket kommer att förändra hur ni ser på människor i era liv – det kommer också att påverka hur ni hanterar vardagliga utmaningar och möjligheter – ett överliggande lager av kärleksfull energi skapar mirakel.
För att bli en Själv-mästare, måste ni sträva mot att integrera den högra och vänstra hjärnhalvan så att ni kan få tillgång till ert Heliga Sinne. Det är också viktigt att ni integrerar de manliga/kvinnliga attributen och dygderna från den perfekta Adam Eva Kadmon mallen i era universella ÖverSjäls-Jag. (ADAM=ATOM * EVA=UTVECKLING).
Under en liten stund, sitt ned lugnt och vänd er inåt och fokusera på era Heliga Hjärtcenter. Känn expansionen i era Solar Kraft Center när ni går djupare och djupare in i den Heliga Hjärtkammaren. Känn den överväldigande kärlek som långsamt strålar genom er kropp, för ni är nu kopplade till er Diamant Guds Cell, som innehåller den dyrbara Frö Atomen av er Gudomliga Essens. Däri finns en outtömlig källa av Adamantine Partiklar som väntar på att ni ska aktivera den med er kärleksfulla intention. Det är en konkret upplevelse, mina kära. Det är verkligt, och det är den mest fantastiska, lycksaliga känsla ni kommer att uppleva medan ni befinner er i ett jordiskt kärl.
Er kolbaserade kropp återvänder gradvis till den perfekta Ljus Kroppens  kisel/kristallbaserade form. På någon nivå, strävar alla mänskliga Varelser mot en Själfylld personlighet och enhet med hans/hennes Själs Jag och ÖverSjäl-Högre Jag. Antingen man är medveten om det eller inte, är en minnes Frö Atom djupt begravd i kärnan av Gudscell Atomen hos varje Själ på Jorden – en inre önskan att söka och uppnå kosmisk samklang. Er personliga femte-dimensionella Pyramid av Ljus är er himmelska helgedom där ni gradvis börjar integrera den högre fjärde dimensionens frekvenser, attribut och egenskaper, och så småningom den femte dimensionens ingångsnivåer. Inom dessa högre världar av existens, finns det sub-dimensioner av Ljus, Helig eld, ljud och färg.
SOLAR ELD: Ingenting kan undkomma strålningen och den magnetiska påverkan från det höga Skapar Ljus som nu genomtränger vårt Sub-universum, galax, solsystem, Jorden och mänskligheten. De Kosmiska Strålarna av Skapar Ljus kommer lyfta era medvetanden, och kommer att accelerera er intoning till det Kosmiska Sinnets visdom, och kommer då att antända uppstigningens nycklar och koder. Den Högsta Skaparens Ljus och Brutna Strålar innehåller Skapar Medvetandets olika attribut, egenskaper och dygder som strålas ut i universum av de stora Ärkeänglarna genom kraftfulla kosmiska strömmar. Dessa strömmar har fått namnet Livets Flod. Det är viktigt att ni förstår att det finns SKAPAR STRÅLAR likaväl som GUDS STRÅLAR. Det finns ett Gyllene Galaximperium som styr över varje Sub-universell värld.  Två stora Varelser blir den Högsta Översjälen för ett Sub-universum – en utsedd Fader/Moder Gud – som finns i den Sub-universella, Stora Central Solen.
Under denna era av monumental transformerande förändring, strålas den Högsta Skaparens Strålar, som innehåller de kraftfulla strömmarna av Gudomligt Medvetande, in i den Stora Central Solen i varje universum. Dessa Strålar av Skapar Ljus av högre frekvens sänds sedan ut till solarna som överlyser varje Sub-universum. Från det inre av vår Fader/Moder Guds Heliga Hjärta, strålas dessa nyligen ingjutna kosmiska strålar, som innehåller den nya Gudomliga Blåkopian för detta Sub-universum, ut i varje galax.  Dessa kraftfulla nya Strålar passerar sedan genom central solen i varje solsystem, varje planets sol, och slutligen till mänskligheten på planeten jorden.
Många av er känner sig överväldigade och kan inte förstå vad all denna komplicerade information har att göra med er personligen. Vi försäkrar er, mina kära, att var och en av er påverkas av inflödet av högre frekvensenergi, antingen ni tror det eller inte. Mänskligheten befinner sig mitt i en stor evolutionär förändring, som kommer att involvera många tester och utmaningar, lika väl som fantastiska möjligheter. Ni lär er att använda gåvor och förmågor som har legat vilande under århundrade efter århundrade. Ni döms inte efter era framgångar eller nivån på er äkthet när ni går in i världarna av upplyst sanning, endast ert syfte.
Varje person som kanaliserar eller för fram information kommer att finna en fortsättning på den nivå av kunskap som de vidarebefordrar – mycket som inte tidigare har varit tillgängligt för er – insikter, redskap och metoder som ni behöver för att genomkorsa uppstigningens spiral. Ibland kommer de att föra fram Andens oskuld, en mild kärleksfull natur som är i samklang med villkorslös kärlek, som ett lysande exempel på en veklig mästare. Andra kan undervisa om urskiljning, ganska troligt genom smärtsamma upplevelser, så att ni kommer att inse att ni inte längre kan ge bort er sanning eller kraft till någon annan.
Det är en tid då fler och fler av er, de som har rensat bort några av förvrängningarna inom Ljusets väg, vilken sträcker sig från ert Kron Chakra till er Gudomliga JAG ÄR Närvaro/Guds Jag, börjar utveckla era telepatiska förmågor. Era intentioner och inspirerade tankar ökar på grund av att ni nu lyssnar till ert Själs Jags viskningar. Det är en fantastisk händelse när ni är redo och åter igen kan koppla er till era Gudomliga Jags många facetter.
Under de gångna trettio åren eller så, har en stor variation av kärleksfulla, hängivna budbärare och lärare klivit ut i den offentliga arenan i allmänhetens tjänst för att ge er tillgång till den mängd av ny kosmisk information som började flöda fram när den eteriska slöjan eller karantänen lyftes bort från Jorden. Men, med den stora variationen av ny information, av vilket mycket var/är i harmoni med de nya koncepten och undervisningen från Hierarkin och Varelserna av Ljus, var/är det fortfarande information som kommer fram i tankeformer vilka är filtrerade genom budbärarens övertygelsesystem och verklighet – information som är motsägelsefull och förvirrande – vissa delvis sanna, många halvsanningar, och till och med vissa förvrängda villfarelser upplockade från massmedvetandets myter. För länge sedan, gav vi er ett förbehåll: ”Processa alltid nya läror genom era Heliga Hjärtan/Sinnen innan ni accepterar det som er sanning.” Urskiljning är en viktig del av Själv-mästarskap.
Det som nu sker med de av er som befinner er i fronten, Vägvisarna, är detta: NI gick genom processen att frigöra allt det ni tyckte var viktigt i er tredje-dimensionella verklighet, gav upp era dysfunktionella relationer och era oviktiga ägodelar. Er uppfattning om vad och vem ni är har avacnerat och expanderat oerhört när ni kom till harmoni och intoning med ert Högre Jag – gradvis fick tillgång till högre energi, högre frekvenser, ny information och större visdom. Som ett resultat, blev ni så småningom mera vana vid er fjärde-dimensionella verklighet medan ni arbetade er igenom alla de negativa emotionella energier som bubblade upp från djupt i det inre av ert undermedvetna sinne, sopade bort och transmuterade uttjänta uppfattningar. De pulserande, transformerande Ljusfrekvenserna genljöd också djupt genom era cellulära strukturer och började sedan bryta loss alla rädslofyllda och restriktiva tankeformer som har ackumulerats genom tiderna – rörde upp dem, förde fram dem för att frigöra dem och ersatte dem med Gudomlig Ljussubstans.
Många av er bär gamla, smärtsamma minnen av svek och övergivenhet från när ni slutligen blev fångade i en fysisk kropp och inte lägre kunde dra er tillbaka när ni ville. Ni hade glömt att det var ert uppdrag att fokusera på och integrera Anden i den fysiska kroppen – att bli en förlängning av er Gudomliga Närvaro och att manifestera, utveckla och fullända livet i ett fysiskt uttryck – via den mentala, emotionella, astral/begärskroppen genom den fria viljans gåva. Det är här som experimentet gick snett, och en kärlek/hat relation till den fysiska kroppen började vilken har fortsatt och förstärkts genom tiderna. Se er omkring på mänskligheten i stort. Hur långt har ni fallit från det perfekta, magnifika kärl i vilket ni först förkroppsligades på planeten Jorden – den vackra formen, intrikata strukturen som ni ursprungligen bebodde.
Några av er har varit stora ledare, personer med makt och auktoritet i många gamla liv. Ni lovade innan ni inkarnerade i detta liv att ni åter igen skulle, acceptera utmaningen och att ni skulle lyckas den här gången. Ni kan se vad som har formats som ett resultat av missbruket av dessa gåvor. När ska de som nu har makten, dessa naturliga ledare som alltid verkar vara längst fram för att leda och påverka mänskligheten, vakna upp och inse vilken stor gåva de har fått? De måste inse att dessa gåvor kommer att tas ifrån dem, och så småningom vändas mot dem, om de inte tar ansvar för den stora gåva som de skänktes, och börja använda sina förmågor på ett lämpligt sätt för allas högsta bästa?
Det är många av er som har potentiella talanger att bli duktiga healers och vårdare – ett mycket ädelt sätt att tjäna mänskligheten.  Många av er använder gåvorna som de var ämnade att användas, men många fler av er har dragit fördel av massorna och missbrukat sin kunskap och förmåga att kontrollera mänskligeten och samla stora förmögenheter. Och det råder en missuppfattning om att vara en tjänare eller omvårdnadsgivare för mänskligheten inte är en värdig uppgift eller strävan, och många ses ned på eller utnyttjas som ”mindre än” eller inte så viktiga som de som utför andra göromål eller andra yrken. Tro inte annat, dessa älskade, osjälviska Själar är viktiga för mänsklighetens välmående och är också Skaparens Gudomliga sändebud.
De av er som kom med en överväldigande kärlek för Skaparen och er vackra planet har känt ett stort ansvar för Jorden. Ni har alltid vetat (till och med innan det var en populär övertygelse eller ett accepterat koncept) att Jorden är en levande, andande entitet. Ni känner en stor samhörighet med naturen och florans och faunans fantastiska variation och storslagenhet som Moder Jord erbjuder som en gåva till mänskligheten. Många av er känner en djup personlig smärta, nästan ett övergrepp på er egen Varelse, över missbruket, försummelsen och den själviska destruktionen som mänskligheten har påtvingat detta en gång så perfekta, jungfruliga paradis. Ni är de som känner er mest tillfreds i bergen, i vildmarken eller sittande på stranden och se på undret när vågorna häver sig, pulserar och flödar, och försöker att lindra er skadade planet.
Sänd ut er kärleksfulla energi, mina kära – känn hur kraften böljar genom er Varelse när ni för in de högsta frekvenser som är möjligt, och sedan sänder denna helande energi ned i Jorden. Föreställ er det helande, transformerande Ljuset flöda genom, renande och helande Jordens eteriska nät. Detta är ert uppdrag, er del av den Gudomliga Planen. Ni vet vilka ni är. Ni kommer att veta att detta är ert uppdrag genom den glädje, stillhet och känsla av frid som ni känner när ni låter er själva vara ett instrument för helande av Moder Jord.

Några av er har tagit emot osammanhängande och störande tankar, och drömmer livliga och mycket detaljerade drömmar. Vi talar om för er att ni börjar få tillgång till några av era parallella liv, några  av era Högre Jags, Gnistor av Ljus som upplever andra dimensioner. Många av er som kan anses vara ”på uppstigningens snabbspår” befinner er i processen att integrera mer och mer fragment av era Högre Jag, och som ett resultat, kan ni uppleva mycket förvirrande eller motstridig information. Ibland, kan ni uppleva förvrängd information och tankeformer som inte verkar tillhöra er, och vid andra tillfällen, kan ni ta emot fantastiska insikter och djupgående nya koncept. Låt dessa nya koncept långsamt filtrera sig in i era medvetanden, och om de klingar som sanning i era Heliga Hjärtan och Sinnen, är det lämpligt att integrera och använda den nya kunskapen. Men, precis som med de känslor och tankar som väller upp från er inre Varelse och är baserade på rädsla eller negativitet av någon sort, se de tankeformer som inte är baserade på kärlek eller glädje genast transmuteras till ren Gudomlig Ljussubstans och släpp dem.
Mina modiga krigare, bli inte modfällda. Nu är det dags att ta fram den Första Strålens gåva av Gudomlig Vilja/Kraft. Ni bir prövade och testade för att se om ni kan möta och övervinna era största rädslor, och se om ni kan och vill acceptera den hela mängden Skapar Ljus som ni erbjuds. Ni gör dramatiska framsteg. Jordens skuggor och mörka vrår och mänsklighetens sinnen – i sin helhet kommer inte kunna motstå Skapar Ljusets utstrålning så mycket längre. Håll er stadigt till er vision. Ha mod och uppmuntra andra medan ni tappert marscherar in i Ljuset i framtidens värld. Vi står bredvid och innesluter er i en aura av Guds kärlek, JAG ÄR Ärkeängel Michael.
Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net