Integrerad Kunskap blir visdom

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Integrerad Kunskap blir visdom

Kanaliseret gennem Ronna Herman februar 2016

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson Januar 2016

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

ÄRKEÄNGEL MICHAEL * UTSÄNDA GENOM RONNA * Översättning Mona Karlsson

Kära mästare, just nu kanske ni undrar varför vi inte ger så mycket ny information till er, utan mer eller mindre repeterar tidigare visdomsundervisning. Vi har berättat för er – genom de många budbärarna av Ljus som har ägnat mycket av sin tid och energi till att föra ut visdomsundervisningen för er Uppstigning i medvetande – så har vi nu gett er de stora, viktiga lärdomarna för denna särskilda runda av Uppstigningsprocesen.  Vi fokuserar på äldre undervisning – förfinar och uppgraderar den – av en orsak. Repetition är ett av de bästa sätten att hjälpa er integrera och behålla den framtida undervisningen av högre frekvens.
Vi förstår att det är spännande och lockande att konstant ta emot ny, radikal och sensationell information; men, vi säger er, ” Har ni integrerat och fulländat all den undervisning som har getts? Har ni uppnått alla de mål som är nödvändiga för att skickligt och lätt få tillgång till och leva i en Femte Dimensionell miljö?”
Ett begränsat antal av avancerade Själar har uppnått det målet; men, majoriteten av er befinner sig fortfarande i olika stadier av att slutföra finalen, viktiga Riter av Passage som behövs för att få tillträde till det Femte Kungariket av Guds-medvetande. Tålamod och en villighet att låta processen utveckla sig i sin egen takt är vad som behövs under detta viktiga stadium av integration av högre medvetande. Antingen ni befinner er i en intensiv period av prövning eller växande, eller om ni befinner er i en ”noll zon”, eller en tid av ”stillhet och kontemplation”, är det mycket viktigt att ni tillåter er Över Själ/Högre Jag att orkestrera tempot och timingen av processens slutliga stadier.
Initiering är ett stort experiment med energi genom att använda Viljan. Det är en gradvis förståelse av den Högre Vägen av medvetande och en integration av kosmisk visdom. Ni består av energi enheter av varierande frekvenser. Det är viktigt att ni försöker kontrollera er emotionella natur, och blir selektiva när det gäller de energi krafter som ni drar till er och integrerar.  Det energifält i vilket ni lever och rör er skapar er verklighet i den materiella världen.
När ni och Jorden återvänder till balans i den stilla punkten av fulländad harmoni, kommer polärt medvetande inte längre kunna dansa och svänga mellan Ljuset och skuggorna. Det kommer inte behövas konflikt, separation eller något som kan hindra er i att fullända ert mästerskap och skapa det som kommer ge er frid, välstånd och stor glädje för alla. Ni har säkert blivit medvetna om att Ljuset blir mera dominerande i vissa människor och områden, precis som skuggorna/negativiteten blir mera uttalad och kaotisk i andra områden.  Detta beror på att det sker en separation, både inom var och en av er och överallt runt omkring er. Ni måste välja vilken väg ni vill följa: den uppåtgående spiralformade vägen av upplysning eller den nedåtgående spiralen av fortsatt kaos och begränsning. Vårt uppdrag är att hjälpa er med att göra de högsta valen. Är ni redo att manifestera, och redo att leva i magin och storheten i den Femte Dimensionens miljö som väntar er?
Mina modiga, det är verkligen en kosmisk dans ni befinner er mitt i, och det vi försöker göra är att hjälpa er hitta den harmoniska rytm och takt som tillåter er att valsa, glida och surfa på topparna av den Nya Tidens vågor av förändring, och modifiera djupen eller vågdalarna där emellan. Har vi inte sagt er många gånger tidigare, att det stor drama som ni befinner er mitt i inte handlar om Ljus/mörker, gott/ont, negativt/positivt, rätt /fel, för det finns många nyanser, tolkningar och nivåer av sanning inom vart och ett av dessa koncept?  Det ni söker är mittenvägen eller balans, vilket innebär att föra alla Facetter av er Varelse till harmoni, den ena med den andra: den fysiska kroppen, emotionella kroppen, mentala kroppen och den eteriska kroppen, så att de är i kompatibel resonans, och stärker och kompletterar varandra.
Många av er upplever det allra nyaste av kreativ existens när ni snabbt rör er igenom de återstående förvrängningarna i er gamla verklighet till ett mera klart definierat liv och synvinkel. Men, ert emotionella och mentala medvetande är fortfarande i konflikt med varandra och kämpar med den gamla dikotomin och nya tankeformer/övertygelser som virvlar runt omkring er. Symboliskt, håller ni i den ena handen ert rättmätigt intjänade högre vibrationella medvetande och visdom samtidigt som ni prövar och validerar era nya expanderade sinnen, och ni upplever många små och stora mirakulösa manifestationer som sker i era vardagliga liv. Men, i den andra handen, försöker ni fortfarande hantera den virvlande massan av förvrängda tankeformer som råder i det vi kallar det allmänna mänskliga medvetandet, vilket befinner sig i de sista resterna av den gamla Tredje/Fjärde-Dimensionella verklighetens dödskamp, som bevarar rädsla, brist, separation och det djupt rotade behovet att kontrollera och dominera andra.
Först uppnår ni detta i det som kan ses som ett horisontellt sätt, då ni åter integrerar alla energifacetterna av er själva som ni har skapat i kraft/aruafältet. Ni fokuserar i det inre på varje chakra/sinnescenter och, genom er upplysta avsikt, omprogrammerar ni gradvis vart och ett av dessa center, och genom detta ersätts gamla försvagande vibrationer med nya mästar Minnes celler av Skapar-medvetande. När ni gör det, strålar den höga energin från varje center utåt och redefinierar/harmoniserar de attribut och egenskaper som tillhör det särskilda energicentret.  Som vi har lärt er tidigare, när ni för dessa energicentra till harmoni, ett efter ett, aktiverar/öppnar ni gradvis de Sju Sigillen av Högre Medvetande, vilket antänder Ljuspelaren i er ryggrad, som gör det möjligt för er att få tillgång till de mera förfinade vertikala nivåerna av medvetande känt som er Över Själ/Högre Jag, och så småningom, er Heliga Triad.
Ert Högre Mentala Jag är den omdömesgilla högre intelligens som övervakar och reglerar tillförseln av Ljus, och de Andliga gåvor som tilldelas er enligt nivån på ert andliga medvetande och era nuvarande behov. Speciella dispenser övervakas också utdelas också av ert heliga Mentala Jag (er Andliga Triad av Gudomlig Vilja/Kärlek/Intelligens), som är mellanhanden mellan er och er Guds Frö Atom (JAG ÄR Närvaro).
Meditation hjälper till att disciplinera det lägre sinnet och egot så att ni medvetet kan tona in till ert högre sinnes inspiration. Det kräver tålamod och disciplin att stoppa sinnets tjatter som är normen för de som är avstängda från sina högre medvetanden. Vi uppmuntrar er att använda både aktiv och passiv meditation.
Ett dekret eller en affirmation är en bön med kraft. Det bör vara en koncis, positiv affirmation uttryckt med tillförsikt, och med övertygelsen att det kommer att manifesteras i lämplig form vid rätt tillfälle. Om affirmationen sänds ut med kärleksfull avsikt för det högsta bästa, förenar ni er vilja med ert Högre Jags vilja, och Universell Lag kommer att säkerställa att era medskapande tankar och aspirationer kommer att kombineras med andra av samma sinne. Då kommer de att öka i styrka och kraft. Tyst meditation är att lyssna efter ett svar från det Högre Jaget, skyddsänglarna eller den Heliga Triaden.
De av er som befinner sig mitt i denna transformationsprocess just nu upplever många motstridiga tankemönster, men ni lär er att vara en observatör av processen och se på era vardagliga livsdraman från en mästares högre synvinkel. Ni upplever färre och mindre dramatiska vågdalar, och när ni processar dessa obalanserade energier, rör ni er tillbaka till ert centrum av kraft mycket snabbare. Men, det är en viktig tid då er förmåga att göra anspråk på det som ska bli er högsta sanning och att upprätthålla er balans under förändringens vågor av ebb och flod prövas.
När ni blir vana vid att observera er värld från en högre utsiktspunkt, kommer ni att kunna se energin i de troliga framtida tidslinjerna, som de runt omkring er skapar med sina positiva/negativa tankeformer och handlingar. Ni kommer intuitivt att se vad som ligger framför dem om de fortsätter på sin nuvarande kurs – kanske inte de särskilda detaljerna – men de upplyftande eller påfrestande resultaten av deras handlingar. På samma sätt som vi inte kan ingripa eller lösa era problem åt er, kommer ni inte kunna ingripa för dem runt omkring er. Det ni kan göra är att inte låta er fångas av deras negativa drama, och ni kan tjäna bäst genom att vara ett orubbligt exempel och stanna stadigt i ert hjärtcenters kraft, varje enskild stund, vad som än sker i världen runt omkring er.
Ni måste lära er att fokusera på er inre värld eller Själens Fristad. Själen, den fysiska kroppen, och särskilt sinnet har sina egna rytmiska cykler och agendor. Själens önskan är fokuserad på att bli Upplyst. Sinnet är fokuserat på att förvärva och behålla information. Den fysiska kroppen är fokuserad på att uppleva via sinnena. Mänskligheten upplever konstant cykler av tillväxt, stagnation och förfall, vilket bereder väg för en ny cykel av tillväxt och expansion. Mästaren vänder sig inåt och strävar efter en förhöjd livskavalitet, medan den ej vakna Själen söker utåt efter stimulans och gratifikation via behagliga, fysiska förnimmelser och materiella ägodelar. Kärlek som ett externt fokus, utanför er, kommer alltid att orsaka en känsla av sårbarhet, alltid i behov av konstant bekräftelse av någon eller något. Kärlek, som ett inre fokus projicerat utåt, är ett konstant flöde av självtillit, av självacceptans, alltid strävande mot att införliva och projicera mera av denna välsignade känsla av enhet och harmoni med hela Skapelsen.
Det är en spännande tid att befinna sig i en fysisk kropp, men ändå, er fysiska kropp kämpar för att hålla jämn takt med de ständigt ökande frekvenserna som ni har tillgängliga och integrerar stund för stund, och dag för dag. Många av er som inte har lidit av förkylningar, influensa eller magbesvär under många år upplever nu dessa försvagande symptom, och några av er frågar, ”Vad gör jag för fel?” Ni gör inget fel, mina modiga vänner – det är vad ni gör rätt som orsakar dessa obehagliga utbrott av kroppsliga svårigheter. Detta är ett bra exempel på gamla begränsade tankeformer: ni ser dessa symptom eller sjukdomar som dåliga eller ohälsosamma, och att ni blir bestraffade eller gjorde något fel för att detta skulle hända er. Naturligtvis, vet vi inte detta i första hand, men vi ser och känner er nöd, och vi medger att dessa händelser inte är trevliga för den fysiska kroppen.
Vi vill ge er en annan facett av sanning att fundera över. Åter igen, många av er som är djupt inne i transformations/Uppstigningsprocessen upplever dessa obehagliga symptom som ett sätt att snabbt transmutera de gamla negativa energierna i era fysiska kroppar. Man kan kalla det en transmutation eller ett dop genom eld, ett brännande/frigörande av gamla frekvensmönster för att låta de högre, mera förfinade kristallina cellerna av medvetande infiltrera och ta plats i det inre. Inte alla virus är dåliga, det är inte heller alla de obehagliga symptomen som ni upplever. Se dem som vägen mot ett slut och tjänande ett högre syfte.
Ingen är immun för dessa djupt penetrerande energimönster. Det spelar ingen roll var en person befinner sig på Uppstigningens stege, var och en kommer att uppleva effekterna av de uppåtspiraliserande frekvenserna av Ljus. Som ni kan se, så har många i världen gått mera djupt in i separation och rädsla och försäkrar envist att deras väg/sanning är den enda rätta/acceptabla vägen. Och, i detta ligger en av de största prövningarna för er som gör anspråk på harmoni och en fridfull samexistens för ALLA som er verklighet. Dessa ting kommer också att gå över, mina kära.
Vi ber er att ta hand om er själva, att vara uppmärksamma som aldrig tidigare på era fysiska kroppar och de signaler som er kloka kroppselemental projicerar till er. Hur kommer ni att kunna njuta av den vackra världen av kärlek, glädje och överflöd som ni skapar om er dyrbara fysiska kropp inte är frisk och stark?
När ni väl nått tillståndet som en Själsfylld Andlig/människa, kommer era intellektuella förmågor, effektivt, och praktiskt att hjälpa er att göra förbluffande framsteg. Ni har redskapen och inre talanger för att uppnå vad ni än önskar i detta liv och därefter, mina kära. Kom ihåg, när ni har förenat er med ert nuvarande högsta öde för allas högsta bästa, kommer ni att få tillgång till och stråla ut i världen Skapar Partiklarna av Kärlek/Ljus/Liv. Vi är här för att hjälpa er på varje möjligt sätt att uppnå andlig upplysning, och vi sänder till er en stråle av Evig kärlek.

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

Förmedlat genom Ronna /Helig Skrivare * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna, universell copyright i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, utdrag eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net