Ide Fem Rikena/Dimensonerna for Denna Runda Av Jordisk Uppstigning

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Ide Fem Rikena/Dimensonerna for Denna Runda Av Jordisk Uppstigning

Kanaliseret gennem Ronna Herman februar 2016

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson Januar 2016

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Kära mästare, allt i Universum är begåvat med ett eget sorts medvetande, och på sitt eget perceptionsplan. Kom ihåg, HELA Skapelsen – Omniversum på alla nivåer – är Kosmisk Energi, som sändes ut från det innersta av den Högsta Skaparen. Denna energi är sammansatt av vibrationella frekvenser av oändlig variation, som gemomtränger varandra, och ändå är separerade från varandra genom variationen i Ljusfrekvensmönstren. Skaparens Ljus/Energi innehåller Skapelsens alla komponenter, och dessa oräkneliga Frö Mönster av Ljus skapar komplexiteten i de många nivåerna av materiell manifestation. Termerna som används för att beskriva de många nivåerna av Skapelse, så som ”Dimensioner och Sub-Dimensioner”, skapades för att underlätta förståelsen av den mycket komplexa ”Verklighetens natur” i vilken ni alla existerar. Som de flesta av er är medvetna om, har varje Dimension i er jordiska eteriska miljö sju sub-nivåer.

TREDJE OCH FJÄRDE DIMENSIONERNA * DUALITET

ENERGI + MATERIA

POSITIV/AKTIV ** NEGATIV/RECEPTIV

FEMTE DIMENSIONEN * TREFALDIGHET

DUALITET + ANDE + MATERIA

MOTSVARAR: HARMONISK MATERIA

FÖRSTA DIMENSIONEN * MINERAL RIKET: Första Dimensionen och de lägre sub-nivåer av den Andra Dimensionen: Mineral och Växtrikena styrs helt av instinkt, och de är fyllda med Guds Ljus/Liv via Deva och Elemental Rikena. Den Först-Dimensionella miljön är elementens värld, den materiella världens byggstenar från de sub-atomära elementen till jord, stenar och vatten som utgör Jordens kropp. Detta är grunden för manifestationen av allt växtliv, och hemmet för de lägsta nivåerna av Elemental Riket vars uppdrag det är att från solen överföra de livgivande näringselementen för hela mineral och växtriket. Under vägledning från Elemental Riket, började växtriket också att uppleva en instinktiv önskan att sträcka sig mot solljuset och sola sig i dess värmande utstrålning.

ANDRA DIMENSIONEN * FLORA & FAUNA * VÄXT & DJURRIKET: Den mellersta Andra-Dimensionella nivån är den nivå där Djurriket materialiserades och en sub-nivå av medvetande började. Ursprungligen, tog Djur Riket emot näring från växtlivet – det var aldrig meningen att de skulle bli köttätande. Grundläggande känslor och emotioner började visa sig inom den Andra Dimensionens miljö när Djurriket började utvecklas och begynte uppleva ursprunglig rädsla, ilska och instinktiv kärlek eller kompabilitet med en stark längtan efter kamratskap. Djurriket är starkt påverkat av en inneboende instinkt. Djurens Gnistor kommer från och återvänder till en Grupp Själ mellan varje inkarnation.

TREDJE DIMENSIONEN: Sedan mänsklighetens medvetandefall för många tusen år sedan, har Jorden och dess fysiska miljö varit sammansatt av Tredje-/Fjärde-Dimensionella komponenter. Den Tredje Dimensionen består av rumslig längd, bredd och djup. De Förnimmande Varelserna i denna Dimension är det mera utvecklade Djurriket (gruppmedvetande) och Mänskliga Varelser, vilka har ett individualiserat Själs-medvetande.

TREDJE RIKET / TREDJE DIMENSIONEN: * DE FÖRSTA TRE SUB-PLANEN * DJUR/NATUR RIKET: Högre medvetna arter av Djurriket – instinktiv/undermedveten.

DE FÖRSTA TRE NIVÅERNA AV DEN TREDJE DIMENSIONEN: Djur som gradvis utvecklas till en högre art, och som har utvecklat en begränsad förnimmande intelligens, befinner sig inom denna skala av intelligens: så som Primater (apor), elefanter, hästar, hundar och katter. I ett framtida steg av ”Uppstigningsprocessen”, kommer de att bli ”besjälade”, och kommer att bli tilldelade ett individualiserat JAG ÄR medvetande.

Det finns också vissa människor – mycket unga Själar – som har uppnått sitt individualiserade JAG ÄR medvetande i detta solsystem eller på det Jordiska Planet, och de fungerar fortfarande med djur/mänskligt basal instinktiv natur, tillsammans med en varierande grad av intellektuell kapacitet. Dessa Själar är de verkliga ”jordborna”.

Det inkarnerar inte längre några unga eller nyligen mogna Själar på det Jordiska Planet. Endast ”mogna och gamla Själar” som har haft ett stort antal inkarnationserfarenheter i detta Universum, och ganska troligt i andra Universum också, inkarnerar nu på Jorden.

TREDJE DIMENSIONEN * SUB-PLAN FYRA TILL SJU * MÄNNISKORIKET: Den Tredje-Dimensionella världen av materiellt uttryck är mera mentalt fokuserad, med en stark längtan att skapa, erövra och kontrollera naturen. Det är den lägsta nivån av mänsklighetens erfarenhetsexistens. En grundläggande, instinktiv- överlevnads natur började utvecklas med ett stegvis, begränsat jagmedvetande, ” Jag är avskild och olik dig”. Mänskliga Varelser började framträda ur ett flockmedvetande, där det sällan förekom några unika eller individuella tankar. Den mesta kunskapen kom från en grupp-instinktiv natur och grundläggande koncept som gick i arv från de äldre.

FJÄRDE RIKET / FJÄRDE-DIMENSIONELLA MÄNSKLIGA RIKET: Undermedvetet och medvetet medvetande. I den Fjärde Dimensionen läggs ett uppmärksamt medvetande av ”NUET” till längd, bredd och djup. Den Fjärde Dimensionen är känslornas värld, Maya/illusion – Astral Planet. Eftersom det är det första steget av högre frekvensmönster, är tiden mera flytande, och tidens och rymdens lagar börjar förändras. Den kallas ibland den Eteriska Världen. Man måste passera igenom massmedvetandets trosstruktur, vilket till största delen består av ett oharmoniskt gytter av Tredje-/Fjärde-Dimensionella vibrationer. Det är ert ansvar att rensa eller neutralisera era personliga disharmoniska vibrationella frekvenser för att kunna genomkorsa de sju sub-nivåerna av den Fjärde-Dimensionella miljön, och koppla er till ert ”JAG ÄR” medvetande i den femte-Dimensionella miljön.

FJÄRDE RIKET * SUB-PLAN ETT TILL TRE: MÄNSKLIGA/MÄNNISKO RIKET: Mänskliga Varelser i detta steg av utveckling använder fortfarande till viss del sin djuriska instinktiva natur tillsammans med den undermedvetna/mänskliga naturen. Sub-plan fyra till sju: början på utvecklingen av en mänsklig/Andlig natur.

Valar och Delfiner är en speciell, unik art som inte passar in i någon av de utvecklingsprofiler som vi presenterar för er för att öka er förståelse. De anses vara de mest andliga och intelligent avancerade arterna på Jorden. När Jorden skapades för mänskligt liv, sändes dessa fantastiska Varelser av Ljus ut från fjärran avlägsna Stjärnsystem som ”Väktare av det Gudomliga medvetandet för den mänskliga rasen”. De är historie- bärarna för de Upplysta, och också för de förminskade medvetandet hos alla livsformer från början av denna Sub-Universella erfarenhet – inte bara i denna värld, utan också i många andra världar i detta Sub-Universum. De förkroppsligar den registrerade historien för Jorden, alla planeter, solsystem och galaxer, och de frambringar konstant de genljudande frekvenserna av Ljus och avancerad information.

Visdomsundervisning från några av de Upplysta överförarna av Delfin och Valvisdom har i det förflutna fört fram mycket information rörande dessa kraftfulla Ljusets tjänare. Delfinerna och valarna främjar vävandet av energimatriser av kristallint medvetande över hela denna planet. Detta låter människor som är vibrationellt mottagliga och andligt redo att förskoppsliga de djupare infusionerna av ren kärlek i hela sin cellulära struktur, och att erfara djupare, mera förfinade nivåer av telepatisk kommunikation. De representerar alla Varelser på Jorden, och deras uppdrag och storhet är att hålla hela Jorden i ett flytande Auriskt Fält av större kärlek. De sänder tonerna av kärlek genom vattnen, och djupt ned i Jorden, likaväl som till hela mänskligheten, för att hålla utvecklingen på Jorden i enlighet med den stora planen. De är inte i den form de verkar vara, de är stora, magnifika Varelser som vi beundrar, och om vi är mottagliga, kan vi känna deras kärleksfulla energi när de konstant patrullerar i oceanerna och sprider vår Fader/Moder Guds frekvenser av kärlek, harmoni och nåd.

FEMTE RIKET: FEMTE-DIMENSIONELL ANDLIG/MÄNSKLIG NATUR * DET FÖRSTA SUB-PLANET AV DEN FEMTE DIMENSIONEN: Integrationen av alla de Tredje-/Fjärde-Dimensionella Själsfragmenten har genomförts. Därför, är den Själsfyllda Personligheten befriad från Karmahjulet. Gradvis utveckling av medvetande / Supermedvetande / intuitivt medvetande – början på fasen av HELIGT-TREENIGT MEDVETANDE.

DEN FEMTE DIMENSIONEN, MENTALA PLANET AV MEDVETANDE: HELIG TREENIGHET * TRE GUDSSTRÅLAR:

  1. ANDLIG VILJA/KRAFT: KOSMISK ENERGI **
  2. KÄRLEK/INTUITION: VISDOM **
  3. MEDSKAPANDE- AKTIV INTELLIGENS: KUNSKAP **

EGOTS BEGÄRS-KROPP * INSTINKT * LÄGRE SINNET 3D

EMOTIONELL KROPP * FANTASI * MEDVETET SINNE Lägre- 4D

SJÄLSMEDVETANDE * INTUITION * HELIGT SINNE Mellre-4D

SJÄLSFYLLD PERSONLIGHET * UPPLYSNING * HELIG TREENIGHET

1a- Nivån-5D

För att ni ska förstå bättre, kommer vi att ge er ett ”ENERGIFÄLT AV MEDVETANDE” för varje Dimension – en ungefärlig angivning av vad vi kallar, WATT AV GSALP:

** ENERGIFÄLT AV MEDVETET MEDVETANDE**

” GUDS-FRÖATOM AV LJUSKRAFT ”.

* FÖRSTA DIMENSIONEN * 1,000 TILL 1,999 WATT GSALP

* ANDRA DIMENSIONEN * 2,000 TILL 2,999 WATT GSALP

* TREDJE DIMENSIONEN * 3,000 TILL 3,999 WATT GSALP

* FJÄRDE DIMENSIONEN * 4,000 TILL 4,999 WATT GSALP

* FEMTE DIMENSIONEN * 5,000 TILL 5,999 WATT GSALP

MEDVETANDETS FREKVENSNIVÅER:

FÖRSTA OCH ANDRA DIMENSIONEN: 1,000 TILL 2,500 WATT GSALP:

Högre sub-nivåer av den Andra Dimensionen och de första tre sub-nivåerna av den Tredje Dimensionen: 2,500 till 3,300 watt av GSALP.

RÅDANDE NEGTIVA ATTRIBUT ATT ÖVERVINNA:

TREDJE DIMENSIONEN: GUDSFRÖN FRÅN 3,000 WATT AV LJUSKRAFT.

FRÅN DE LÄGSTA NIVÅERNA TILL DE HÖGSTA: ÖVERLEVNADSINSTINKT * RÄDSLA * ILSKA * HÄMNDLYSTNAD * HAT * FÖRAKT * SKAM * SKULD * FÖRNEKANDE * KÄNSLOKYLA * APATI * ENVISHET * ELÄNDIG * LIKGILTIG * TILLÅTANDE * MÖJLIGGÖR * FLOCKTILLSTÅND * FÖRVIRRING * RIGID TANKEPROCESS * RÄDLSA FÖR FÖRÄNDRING * SJÄLVBELÅTENHET * RÄDSLA FÖR ELEMENTEN OCH NATURENS KRAFTER *.

 

FJÄRDE DIMENSIONEN: GUDSFRÖN FRÅN 4,000 TILL 4,999 WATT AV LJUSKRAFT.

FÖRSTA TILL TREDJE SUB-NIVÅN: ELÄNDIG * EGENYTTIG * KONFRONTERANDE * BEGÄR * KLANDER * FÖRTVIVLAN * ORO * LETARGI * FÖRÖDMJUKELSE * HOPPLÖS * SORG * KRÄVANDE * TILLBAKADRAGEN * DESTRULTIV * DÖMANDE * ENVIS * FÖRBLINDAD * AUKTORITÄR * DOGMATISK * EXTREM * LÄTTSINNIG * FÅFÄNG * SÖKA GLAMOUR * POSSESIV * UTRÅKAD * MATERIALISTISK * STARK TRO PÅ ”TUR”, ÖDET OCH STRAFF * VILLIGHET ATT GÅ MED STRÖMMEN * FÅNGAD I ”MASSMEDVETANDETS TROSSYTEM” * ” JAG, MIG, MITT” FOKUS.

NEGATVIA ATTRIBUT ATT HARMONISERA, OCH POSITIVA ATTRIBUT ATT INTEGRERA:

FJÄRDE SUB-NIVÅN – EN BRO TILL HÖGRE MEDVETANDE:

KNOGANDE * FRUSTRATION * OTILLFREDSTÄLLELSE * TVIVEL * ÅNGER * TILLÅTANDE * MÖJLIGGÖRANDE * PESSIMISM * NEUTRALITET * ORO * MODFÄLLD * OVÄRDIGHET * VISS OBJEKTIVITET * LÄRA ATT FÖRLÅTA * FÖRSTÅELSE * HOPPFULL * OPTIMISM * ÖNSKAN * LÄRA DISCIPLIN * BÖRJA VÄNDA SIG INÅT * SÖKANDE * TILLIT * INSTIKTSFULL * HJÄLPSAM * GENERÖS * ”EXPANDERA SJÄLV-MEDVETANDET”.

FJÄRDE DIMENSIONEN – FEMTE TILL SJUNDE SUB-NIVÅERNA:

TÅLMODIG * UTTRYCKSFULL * KREATIV * DISCIPLINERAD * SÖKER ENSAMHET * MEDKÄNNANDE * BARMHÄRTIG * HARMONISK * FRIDFULL * TILLITSFULL * KURAGE * EGENMAKT * OPTIMISM * VÖRDNAD * KÄRLEKSFULL * GLÄDJEFYLLD * LYCKSALIGHET * INTUITIV * BARMHÄRTIG * TACKSAM * ALTRUISTISK * ÖNSKAN ATT TJÄNA * UPPRIKTIG * TACKSAM * ” UTVECKLA ENHETSMEDVETANDE”.

De flesta av er som har följt vår undervisning är medvetna om att man måste rensa 51% av sina negativa frekvensmönster och tona in till sin Själs Sång till åtminstone en del av frekvenserna i den Femte Dimensionens lägre sub-nivåer för att kunna börja ta emot Adamantine Partiklar av Skapar Ljus. När man gör det, får man förmågan att andas in denna Essens av Ljus som innehåller de förfinade frekvenserna från de högre världarna. Ni får, medan ni befinner er i en fysisk kropp, en möjlighet att införliva den Nya Tidens Gudomliga Essens, som just nu genomsyrar Jorden.

Det finns ingen skarp gräns mellan Dimensionerna, för de flödar med ett ebb och flodmönster och genomtränger varandra till en viss grad. Den största delen av mänskligheten är nu i samklang de högre, mera harmoniska frekvenserna i den Tredje Dimensionen, samtidigt som man kopplar sig till och integrerar olika nivåer av den Fjärde Dimensionen. Många dedikerade Själar börjar nu få tillgång till några av den Femte Dimensionens sub-nivåer, och det finns till och med några mera avancerade Själar som integrerar små mängder av Sjätte-Dimensionella frekvensmönster (och till och med högre) via Ljus Städerna.

Mina kära, vi vet att några av de koncept som vi ger er kan vara mycket förvirrande. Men, när ni expanderar i medvetande och visdom, kommer ert Heliga Sinne att öppna upp för källflödet av kunskap som ni har i reserv, och ni kommer att minnas och förstå. Jag är alltid med er. JAG ÄR Ärkeängel Michael.

 

Förmedlat genom Ronna /Helig Skrivare * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna, universell copyright i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, utdrag eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net