HÅLL UT, MINA KÄRA

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

“HÅLL UT, MINA KÄRA”

Kanaliseret gennem Ronna Herman feb 2013

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

ÄRKEÄNGEL MICHAEL * RONNA HERMAN / HELIG SKRIVARE * Översättning Mona Karlsson

Kära mästare, det vi kallar Helig Andning består av den vanliga tredje-/fjärde-dimensionella luften som innehåller syre och också Prana, som är tredje-/fjärde-dimensionell luft/eter som också innehåller Adamantinepartiklar av Skapar Ljus. Magnituden och kraften hos dessa Gudomliga Partiklar ökar med varje högre nivå av medvetande som ni uppnår. Den kraftgivande Oändlighets Andningen öppnar vägen som leder till de multidimensionella nivåerna av Skapar medvetande. Ert inre perspektiv kommer automatiskt att vidgas när ni gradvis förändrar ert sätt/form att tänka och uppfatta.

Oändlighets Andningens inandningsslinga passerar genom Medulla Oblongata och ut genom bakhuvudet och sveper uppåt in i Själs Stjärnan. Adamantine Partiklarna av Skapar Ljus som ni har andats in genom den bakre porten av era Heliga Hjärtan är programmerade att integrera ett specifikt antal av Livs- Kod Frö Atomer från er Över Själ-Högre Jag när den Heliga Andningen passerar genom Själs Stjärnan. Utandingen passerar genom Rot Chakrat och går in i Kundalini Frö Atomen som finns där. Er Över Själ-Högre Jag , övervakar att tillmätta mängder av de Adamantine Partiklar av Ljus som är lagrade i Rot Chakrat tillförs den Heliga Andningen. De Adamantine Partiklar av Ljus som är lagrade i Rot Chakrat är unika, för de har redan blivit programmerade med en del av era speciella talanger, attribut och egenskaper från tidigare livs erfarenheter. Den Heliga Andningen stiger sedan upp framför den fysiska kroppen och träder automatiskt in i kroppen där er kristallina Stilla Punkts Frö Atom är placerad. Denna Frö Atom var skapad för att magnetisera, integrera och hålla dessa Ljus Partiklar av högre frekvenser. Det kan kallas en väntplats för det är direkt kopplat till det Heliga Hjärtat. Adamantine Partiklarna av Ljus dras sedan till era Heliga Hjärtan för att aktiveras genom era frötankar och er intention. Dessa programmerade Adamantine Partiklar är sedan redo att utandas i era Tolv Strålars Skapar Hjul, likaväl som ut i världen. En avsatt mängd kommer också att strömma in i Världs Pyramiden och andra pyramider av Ljus som ni har valt.

Tallkottkörteln kan kallas ett Ljusfilter för hjärnan. Chakrasystemet är utformat för att magnetisera och filtrera in i kroppen den lämpliga mängden vibrationella frekvenser utstrålade av Ärkeänglarna bärande varje särskild Stråles attribut, egenskaper och dygder. Det är en komplex formula sammansatt av en stor variation av frekvensmönster som konstant genomtränger det mänskliga aurafältet, och som sedan vidarebefordras till körtlarna i den fysiska kroppen. Er nivå av förståelse och medvetande kommer att öka med varje nedladdning av högre frekvensenergi.

När ni väl fått tillträde till ert Heliga Hjärta och har aktiverat ert Solar Kraft Center, börjar Noll Punkten eller den Stilla Punktens Frö Atom i Solar Kraft Centret att lagra er reserv av kosmisk energi. När ni blir en Själv-Mästare och medveten samskapare, kommer ni att ha tillgång till en oändlig mängd av Adamantine Partiklar att använda i era kreativa ansträngningar och dela med er till andra. Den HELIGA VITA ELDEN, Adamantine Partiklar, som ni magnetiserar till er som en uppvaknad, Själv-Mästare, måste kontinuerligt cirkulera. Bara en viss mängd, det som är lämpligt för varje Själ att integrera på sin nuvarande nivå av Upplysning, kan lagras i den fysiska kroppen. Resten måste strålas ut i världen av form. Mogen andlighet är inte en omedveten erarenhet. Ni måste sträva mot att utveckla en självförsörjande gudomlighet där ni konstant andas den rika Praniska Livets Andning/ Adamantine Partiklar av Skapar Essens. När ni gör det, kommer ni börja ta emot andlig näring från Livets Flod via det Åttonde Chakrat, er Själs Stjärna, och genom det Heliga Hjärtats bakre portal.

Varje Själv-medveten person fungerar som en levande stjärna kapabel att ta emot och överföra harmoniska frekvensvibrationer i enlighet med hennes/hans nivå av medvetande. Som ni nu vet, kallas dessa frekvenser er Själs Sång. Ni är en punkt av ljus, en vibrerande Gnista av det Gudomliga. Detta Sub-universum är samansatt av en gigantisk Himmelsk Själs Sång.

När ni utvecklar förmågan att andas in den Heliga Andningen djupt och utan ansträngning, kommer ert medvetande gradvis att nedstiga till ert Heliga Hjärt Center, och sedan till och med djupare in i Vesica Piscis Mandala som innehåller den Vita Elden, Heliga Frö Atomen er egen personliga Gudomliga Facett av vår Fader/Moder Gud. Då kan ni dra till er all den Heliga Kärlek ni kan bära. Det är då ni inser att ni är drömmaren likaväl som drömmen. Det är i detta Heliga Rum som ni börjar er resa tillbaka till helheten (heligheten) när ni försöker återskapa er själva som vår Fader/Moder Guds SOL BARN. Detta är förutbestämt; det är ert Gudomliga Arv.

Kom ihåg att bara en minimal Facett av er kompletta ”Varelse” är inkarnerad i de tredje/fjärde dimensionernas täthet. Den fjärde dimensionen är astral planet, en bro till den femte dimensionen. De tre lägre sub-nivåerna är fyllda med en stor samling av emotionellt skräp och ett brett spektrum av disharmoniska frekvenser, mentala tankeformer. Den fjärde dimensionen är lagerhuset för mänsklighetens övertygelser inom massmedvetandet från alla tidigare tidsåldrar på Jorden. Den fjärde dimensionen innehåller också Jordens mentala kropps aurafält.

Ni kallas Stjärn Frön av en andledning, för när ni återfår Själv-Mästarskap, kommer ni att påbörja integreringsprocessen av högre utvecklade kristallina, Livs Kod Frö Atomer; en ny avancerad utvecklingsprocess som ska användas under nästa kommande Gyllene Tidsålder. Mänskligheten är redo att ta ett stort steg i medvetande. Vid en viss punkt under varje persons Själs-resa genom tid och rum, uppstår en längtan att återvända till de högre världarna en Gudomlig otillfredsställelse som inte kan avfärdas. Först måste ni bli medvetna om samvetets röst. Själens viskningar kommer att bli högre och tydligare när ni börjar uppmärksamma Andens anrop. En sensitivitet växer inom känslonaturen när ni blir intonade till högre vibrationella mönster hos människor, platser, tankar och handlingar. Så småningom lär ni er att urskilja er Själs Familjs Själs Sångsvibrationer, och de från de olika mästarna och ängla Varelserna.

Ja, mänskligheten befinner sig mitt i dramatiska förändringar, en evolutionär process av djupgående proportioner. Men, kom ihåg, det är bara en del av en evig spiral. Alla ni som vaknar upp till ert Guds medvetande har upplevt en stor variation av stora övergångsprocesser i detta universum.

Lyssna på detta: ni kommer inte längre få stagnera eller ens stanna på en viss nivå en längre tid för transformationsprocessen går för snabbt. Ert språk förändras; era tankar är annorlunda. De gamla områdena i hjärnan som innehåller ert förflutna blir gradvis förfinade eller upplösta, så det börjar verka som om allt som hänt tidigare, till och med det senaste året, är en vag dröm. Nya områden i hjärnan aktiveras och ni måste lära er att tänka på ett helt nytt sätt. Ljuspaket av information, holografiska bilder av stor betydelse och heliga geometriska mönster börjar komma in ert medvetande, och ni måste lära er att dechiffrera dem. Det kan verka som om dem ni lämnar bakom er inte längre förstår, eller så kan ni inte hitta ord för att fortsätta de gamla vardagliga konversationsmönstren. Ni kommer också att upptäcka att ni inte behöver sätta ord på varje tanke när ni telepatiskt börjar plocka upp energier och tankar från dem runt omkring er. Era intuitiva förmågor kommer att öka, och det kommer inte att vara så lätt att lura er. Ni kommer att tala er sanning med andlig integritet, och ni kommer inte vilja engagera er i det förflutnas negativa spel.

Vi bönfaller er: bind er inte till något sätt att vara, någon modalitet, någon filosofi som är för begränsad eller strukturerad, eller gör någon överenskommelse som ger kraft till någon utanför er själva. Urskiljning, urskiljning, urskiljning – vi kan inte nog understryka detta, för lika snabbt som en uppenbar sanning träder fram och ni inkorporerar den i ert trossystem, kan den bli ersatt av en ny högre sanning eller ett nytt koncept. När ni ser tillbaka, kan ni inte se att mycket av den kunskap som ni nu accepterar som er absoluta sanning var bortom era vildaste fantasier för tio år sedan, eller till och med för sex månader sedan? Var medvetna om att många av de saker som ni är så säkra på idag kommer utan tvekan att förändras imorgon eller inom en nära framtid.

Mentalt, bombarderar nya idéer och koncept ert medvetande. Oklara först, men gradvis blir de fastare när ni använder era förhöjda resonerande förmågor för att utveckla och avkoda framtidens formler och uppfinningar. När ni kopplar er till de högre planen i den femte dimensionen, börjar ni att komma ihåg facetter av planen för detta Sub-universums Skapande: hur man håller en ren tanke tills den har förverkligats och hur ni hjälpte till med skapandet av en stor variation av fantastiska ting.  Många av er kommer att se geometriska former, gnistrande kristaller, och lysande nya färger när ni färdas igenom och bortom tid och rum in i Ljusets världar.

Vi har sagt att många speciella dispenser ges till dem som modigt stiger fram och gör anspråk på sitt arv. När massorna vaknar upp och ropar på hjälp, lösningar, information och uppmuntran, kommer ni att behövas mer än någonsin, mina modiga. Vi väntar på att ge er kraft, att skänka er visdom, förmågor och kunskap bortom er vildaste föreställningsförmåga. Ni förstår, era hjärnor har alltid fungerat till 100 % av sin kapacitet, vilket kan förvåna er, för ni har hört att den genomsnittliga personen bara använder ungefär 10 % av sin hjärnkraft. Innan mitten av 1900 hundratalet, har massorna bara haft tillgång till en begränsad del av sin hjärna som var i resonans med frekvenserna från de tredje och lägre fjärde dimensionerna. Det är sinnet som är/var begränsat, inte hjärnan. När ni balanserar och integrerar de högre frekvenserna, får ni tillgång till mer och mer av er hjärnkraft som är i resonans med de högre fjärde och femte dimensionerna. Några avancerade Själar kopplar sig till och med till de lägre nivåerna av den sjätte dimensionen. Det är inte möjligt att få tillträde till dessa avancerade delar av er hjärna innan man tonar in på dessa högre frekvenser. Det stora målet just nu är att höja era vibrationella frekvenser till den nivå som behövs för att rensa membranen av Ljus som vaktar portarna till era Heliga Sinnen och Heliga Hjärtan och den femte-dimensionella nivån av hjärnstrukturen. Det är då man verkligen börjar göra framsteg i sitt andliga sökande.

Var medvetna om att det är ebb och flod i uppstigningens process. Det är stora pulsationer av nya högre vibrationella mönster från de Kosmiska Strålarna som bombarderar Jorden, med lugna tider där emellan för att inte skapa en överbelastning. Uppstigning är inte en stadig, framåtriktad process. Det är ett inflöde av energi och ny information, och sedan en tid av assimilation, integration och manifestation. Många förnimmelser verkar mera uttalade för er just nu. Ni kan ibland känna det som om ni tagit ett stort språng in i det okända eller tagit ett steg bakåt in i osäkerhet. Vid andra tillfällen kan ni uppleva en intensifierad känsla av sårbarhet. Vid det här laget, bör ni vara lite vana vid denna ebb och flod av förstärkta, accelererade frekvenser; men, när ni skjutsas till nästa nivå av medvetande, sätter det ofta igång ett alarm av olika grad i era fysiska/mentala/emotionella kroppar.

Det är dags för beslut, för detta är en tid av att skörda Själar. Alla måste avgöra om de vill gå framåt med Jorden när hon rör sig in de högre dimensionella frekvenserna; om de vill välja att lämna och återvända vid en senare tidpunkt eller gå vidare till en annan planet med en tredje-dimensionell verklighet för att avsluta sina erfarenheter i det fysiska uttrycket. Många Själar kommer att välja att lämna det Jordiska planet som en del av deras kontrakt och Gudomliga uppdrag, och många andra vackra Själar placeras eller görs redo att anta positioner av auktoritet, positioner med makt. De kommer att hålla en låg profil, möjligen i bakgrunden tills det är dags att kliva fram och ge sig tillkänna. De kommer att vara dynamiska, kraftfulla och bära en ny vision för mänskligheten – en som tjänar alla människor och skapar grunden för den Nya Tidsåldern som kommer.

Så vi säger till er, ”HÅLL UT, MINA KÄRA”.  Det är dags att söka er sanning, att åter igen ta kontroll och makt över er värld, att komma ihåg att ni är en representant för Skaparen på ett viktigt uppdrag kallat ” evolutionen av mänskligeten och planeten Jorden”. Acceptera er kraft som en mästare på samskapande. Acceptera och aktivera de gåvor ni fick som ligger vilande i det inre.

Detta är en tid av massuppvaknande när fler och fler kära Själar börjar känna Andens knuffar och börjar lyssna på hans/hennes Själs Jags viskningar. Därför, i våra framtida budskap kommer vi att inkludera några av de tidigare koncepten som vi har framfört under gångna tjugo åren. Detta kommer att vara en bra återblick för de av er som har varit hängivna studenter under många år. Det kommer också att uppmuntra och inspirera de som just har börjat söka Sanningens Ljus, för budskapen kommer att inkludera segment som de kan förstå. Förtvivla inte, mina kära, om ni har blivit ledda till vår nuvarande undervisning och den visar sig vara för svåra att förstå. Våra många budbärare av Ljus har arbetat outtröttligt för att föra fram vår visdomsundervisning som tar upp de grundläggande andliga lärostaserna genom de många mellanliggande nivåerna, och nu till den rådande kosmiska undervisningen. Om ni vill leta upp dessa gamla budskap, kommer ni att hitta er egen nivå av förståelse och ni kan bekvämt gå framåt från den nivån.

Den evolutionära processen för mänskligheten är i full gång och går framåt i en förbluffande takt. Öppna era sinnen och era hjärtan, mina kära, och ta emot påfyllningen av Gudomlig Kärlek/Ljus som väntar på er. Sola er i strålglansen från återföreningen med oss när vi går framåt tillsammans på denna fantastiska resa in i en ny verklighet. Vi är alltid med er. Ni är djupt älskade.

 

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

 

Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net