De dolda hemligheterna genom tidsåldrarna

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

De dolda hemligheterna genom tidsåldrarna

Ærkeenglen Michael gennem Ronna Herman juni 2012

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Förmedlat genom Ronna Herman * Översättning Mona Karlsson

Kära mästare, varje kännande själ måste följa hans/hennes eget särskilda
öde, en speciellt utformad väg som leder till upplysning och
återintegration med hans/hennes Gudomliga Jag. De lektioner ni lär och
fulländar kommer att vara ert bidrag till helheten. I dessa synbarligen
smärtsamma erfarenheter finns de juveler av visdom som ni kommer att
behöva för att fullfölja era särskilda segment av den stora planen. Så
döm inte er själva eller era framsteg efter andra människors. Snegla
inte på andra med vördnad eller avund på de talanger och gåvor som de
behärskar och manifesterar, för inom er finns skatter precis lika stora
som väntar på att upptäckas.

Ni håller på att upptäcka en sanning som har undgått mänskligheten under
hundrattusentals år, en hemlighet som har varit väl gömd i den
illusoriska verkligheten i den tredje-/fjärde-dimensionella världen av
existens: Sanningen om den sanna kärlekens natur, vad den är och vad den
inte är. Kärlek är inte bara en förnimmelse av fysiska känslor, den
intensiva önskan att äga eller behärska någon annan för att kunna känna
helhet. Sann kärlek är inte spänningen att erövra eller erhålla det som
verkar vara ett ” stort pris” just då, som ofta slutar med att bli en
stor börda istället. Kärlek som ett yttre fokus, utanför er, kommer
alltid att ge en känsla av sårbarhet, för ego-begärskroppen kommer
ständigt att söka bekräftelse från någon eller något. Kärlek är varken
Själv-offer eller offerskap, då man ger bort så mycket av sig själv att
man inte längre har en egen identitet. Kärlek berättigar inte de runt
omkring er att vanhedra eller missbruka er när de förstärker era egna
projektioner av ovärdighet. Hur kan ni förvänta er att någon annan ska
behandla er med respekt om ni inte är villiga att sätta gränser och
sända ut klara budskap av kärlek, acceptans och värdighet inför er
själva, lika väl som för andra?

Ni måste ta bort de eteriska barriärerna eller filtren som ni har
placerat runt era hjärtan och känslor om ni ska kunna ta emot och
utstråla de högre frekvenserna av hjärta/Själs kärlek. Ni måste
konfrontera era rädslor för att förlora de ni älskar, och släppa taget
om besvikelserna och sveken i det förflutna, som ofta manifesteras som
en rädsla för närhet eller att binda sig till någon annan. När ni lär er
tro på och lita på er själva, kommer ni att utveckla en fundamental
tillit till andra, och andra kommer att hysa tillit till er och tro på
er, för tillit skapar tillit.

De begränsande, invalidiserande tankeformerna av själv-offrande,
martyrskap och lidande och förnekandet av skönheten och perfektionen hos
era fysiska kroppar måste sluta. Det är dags att omvärdera, frigöra
eller transmutera alla de destruktiva tankeformer som ni har tagit till
er som er sanning eller tillåtit andra att tvinga på er under så många
gamla liv. Pausa en stund och svara på dessa frågor sanningsenligt:
identifierar ni er enbart som en fysisk Varelse och sedan genom konstant
själv-dömande, fokuserar bara på era ofullkomligheter? Jämför ni er
vanemässigt med andra när ni utkämpar en pågående inre strid, som
slutligen försäkrar ett misslyckande och bekräftar er förvrängda
synpunkt? En stor majoritet människor hyser en kärlek/hat relation till
sig själva, vilket gör dem konstant frustrerade och fast i ett
självförvållat elände.

Ni måste vara medvetna om att Vägen av Själslig Upplysning skapar en
dramatisk omvälvning i både den inre och yttre verkligheten. Ni måste
försöka höja er över de disharmoniska dramerna i era vardagliga liv och
flitigt försöka harmonisera obalanserade och utmanande relationer. Det
kommer att ta tid och tålamod; men, när man lär sig fungera från det
Heliga Hjärtcentret, samtidigt som man är intonad till det Heliga
Sinnet, kommer man gradvis att utveckla en innerlig känslighet och
stillhet tillsammans med renhet i tankarna och handlingarna. Vi säger
att det är en mängd modiga Själar i den här världen som är på god väg
mot Själv-mästarskap. De är de ärade lärjungarna på Vägen som en dag
kommer att bli de Uppstigna Mästarna i framtiden, den
femte-dimensionella planeten Jorden.

Vi vet att ni undrar över varför ni utsätts för så många prövningar och
negativa situationer. Vi säger, modiga Själar, ni befinner er i mitt i
en intensiv initierings/transformationsprocess som måste genomlevas för
att nå de högre nivåerna av medvetande – inte som ett straff, utan som
ett redskap för att en gång för alla frigöra eller transmutera all den
påverkade, stagnerade energin som har hållit er förslavade i en kraftigt
begränsad, kaotisk miljö. Många av er har befunnit er på vägen av
initiation under många liv, och ni är redo för nästa stora steg i
medvetande.

När ni först började gå prövovägen av uppstigning, blir
personligheten/egot medvetet om Själens knuffar och kampen om
överhögheten börjar. Själs Eld eller de livgivande, högre vibrationella
mönstren börjar bränna bort de negativa energierna som stiger upp till
ytan för att behandlas. Reningens eld blir så måningom upplysningens
Ljus allt eftersom processen upprepas igen och igen tills de många
facetterna av det Högre Jaget börjar sammansmälta med Själen och
uppstigningsprocessen snabbas upp dramatiskt.

Kom ihåg att, varje tanke eller uttalande ni gör har ett specifikt
omfång av vibrationella frekvenser. Om ni upprepar ett uttalande ofta
nog, kommer det att bli fast inplanterad i era undermedvetna sinnen som
en del av er sanning. Det kvittar om frekvensmönstren är av hög eller
låg vibration eller om de sanna eller falska. Över tid, kommer era
undermedvetna sinnen att integrera dem i er ”minnes bank av etablerade
övertygelser”.

Kritik kan var en positiv sak så länge som den inte tillåts att bli
destruktiv (uttryckt med agg eller med en önskan att skada). Det finns
tillfällen när kritik är ett uttryck för fakta – när det är ett neutralt
erkännande av begränsning. Men, snälla ni var försiktiga med värderande
bedömningar. Kom ihåg att använda er fria vilja klokt – ni har alltid
rätten att acceptera eller avböja ett dömande uttalande.

Energier av kärlek från en upplyst Själs utsiktspunkt skiljer sig helt
från energierna från dem som fortfarande spelar dualitetens förvrängda
spel eller ”mig mot dig”. Ni måste först öppna upp för Själens kärlek
och visdom. När kärleken växer i era Solar Hjärt Center, sker en magisk
sak; långsamt öppnas porten till ert Heliga Hjärta och den Heliga
Kärleken som är lagrad där börjar flöda genom er fysiska kropp,
speciellt genom chakra systemet. Ni börjar inse att ni är en Gudomlig
Gnista av er Fader/Moder Gud, och ni är värdig kärlek och respekt
likaväl som Skapelsens glädje, skönhet och frikostighet. Kärlek som
projiceras utåt från det inre av det Heliga Hjärtat resulterar i ett
konstant flöde av Självförtroende och Självacceptans. En person som är
centrerad i hans/hennes Heliga Hjärta försöker alltid att inkorporera
och projicera mera av den välsignade känslan av enhet och harmoni. Detta
är en värdefull känsla, som blir en inre del av er Varelse när ni väl
har fått tillgång till Floden av Ljus/Kärlek/Liv och ni har ett stadigt
flöde av Skapar Ljus in i och genom era Heliga Hjärtan.

Innan ni kan etablera en tillfredställande, kärleksfull relation med
andra, måste ni åter igen lära er hur man respekterar och älskar sig
själv. Ni måste börja fokusera på det som är rätt hos er istället för
det som är fel. Börja lyssna till ert Själs Jags viskande, intuitiva
röst (som kommer att växa sig starkare när ni erkänner dess visdom) när
den ger er uppmuntran, insikt och medvetande om er omfattande potential.
Vi talar inte om egoistisk kärlek, utan om en djup bestående känsla av
värdighet och Självförtroende när ni börjar processen att återetablera
kontaken med de många facetterna av er visa och kärleksfulla Högre Jag.

Gudomlig kärlek är vår Fader/Moder Guds Essens, och den flödar ut i
stora strömmar av Vit Elds Ljus fyllt med obegränsad potential i dess
oändliga önskan att uppleva mera av Sig Själv. Adamantin Partiklar av
Skapar Ljus flödar fram från det innersta av den Högsta Skaparen till
oss via Fader/Moder Gud i detta universum. Det är en välsignad gåva som
kan användas av hela skapelsen på alla nivåer, från den högsta,
kraftfullaste, till den lägsta, mest förminskade. Det är er födslorätt
att frambringa ert eget unika självuttryck, genom kärleksfullt
medskapande i harmoni med den Gudomliga Blåkopian, som alltid är i
perfekt överensstämmelse med Skaparens stora plan.

Hur mycket av er Gudomlighet har ni förkroppsligat? Hur kärleksfulla är
era skapelser, mina modiga vänner? Vilken sorts tempel har ni skapat för
er Själ? Er andlighet håller på att bli ”nära inpå och personlig” när ni
rensar de stora förvrängningarna i världen i stort. Ni lär er att er
koppling till vår Fader/Moder Gud också är en mycket personlig relation.
I själva verket upptäcker ni att ni har en facett av Guds Essens i det
innersta av era Heliga Hjärtan.

När ni befinner er i en ”interaktiv relation av lärande”, beroende på
graden av Upplysning hos båda parterna, delar ni antingen villkorad
kärlek från egots begärskropp eller Helig Kärlek från Själen. Det pågår
en bindningsprocess i båda typerna av relation. Ni är antingen i en
relation där ni har tillåtit energisträngar att fästas till ert Solar
Kraft center, och ni har också sänt ut energisträngar till den andra
personen (vilket resulterar i en dragkamp skapad av obalanserade
frekvensmönster). Eller, om ni är centrerade i era Heliga Hjärtan och ni
använder ert Heliga Sinnes visdom, har ni tilldelat en del av era
Adamantin Partiklar av Ljus (Guds Partiklar) till relationen, vilket
totalt förändrar det dynamiska samspelet mellan er.

Sanning och integritet måste vara grunden för alla relationer som ni
etablerar i framtiden. Ert Själs Jag kommer inte att acceptera något
mindre, för kompatibla vibrationella frekvenser kommer att vara en
inneboende barometer för bekräftelse i alla nära relationer. Först måste
ni acceptera den ni är, som ni är just då, och ni måste försöka bli den
allra bästa person som ni möjligen kan vara genom att själv utforska era
attityder, övertygelser, vanor och svagheter.

Ni måste lära er att grunden för en varaktig relation med andra är att
först etablera en djup kärleksfull acceptans av era Jag, exakt så som ni
är just då. Kom ihåg våra ord i det förflutna, ”ni måste älska det Jag
ni är just nu, medan ni försöker bli det Jag ni önskar att bli”. Ni
måste först fokusera på er kapacitet att ”förkroppsliga kärlek”, då ni
försöker att bli mera kärleksfull och mera sympatisk tills, så
småningom, ni inser att ”ni är kärlek personifierad”, och ni behöver
inte någon annan för att bekräfta denna sanning för er. När ni kopplar
er till ert egna Heliga Hjärta och den källa av Helig Kärlek som finns i
er egen Gudomliga Guds Gnista, kommer ni att minnas att det finns ett
oändligt förråd av Kärlek/Ljus tillgängligt för er, för det är ert
Gudomliga Arv.

Ni kommer att befinna er utanför det normala, massmedvetandets
verklighetstillstånd när ni uppnår andlig upplysning, vilket resulterar
i en lätthet i hjärtat, sinnet och känslorna. För att kunna ta emot och
sända kärlek, måste ni ta bort filtren av beskydd som ni placerade över
era Solar Kraft Center för mycket länge sedan så att ni inte kunde såras
av andra. Ni måste tillåta den mäktiga Tre-delade Flamman att bryta fram
och öppna porten till det Heliga Hjärtat för att kunna ta emot kärlek.
Kärlek är ett kraftfullt, naturligt Varandetillstånd. Den rena Andliga
Kärleken är en känsla som inte kan förvrängas av omständigheter eller
handlingar. Kärlek har många olika egenskaper och känslor, som den
utsökta, romantiska kärleken mellan partners, den ömma, beskyddande
kärleken hos en förälder, och den tillitsfulla kärleken hos ett barn.
Kärlek är Andens språk, och det är det enda sättet att kommunicera med
vår fader/Moder Gud. Skaparens och vår Moder/Fader Guds kärlek är
allomfattande och evig. Smärta och lidande är ett resultat av förnekelse
av den kärlek som ni är. När ni är stadigt centrerade i era Heliga
Hjärtan, kommer ni att gå utöver all större disharmoni. När ni lever er
sanning, kommer ni att få Självförtroende, och ni kommer alltid att
försöka att interagera med andra på ett positivt, uppriktigt sätt. Så vi
be er, kära ni, öppna porten till era Heliga Hjärtan så att ni kan bli
fyllda till överflöd med det Gudomliga Livs Elixiret. Det Eviga Livets
gåva väntar er. Ni ska veta att vi är evigt nära för att guida,
inspirera och beskydda er.

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar
jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels
namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är
ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress
och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut
Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar
jag, Ronna offentligt med tillåtelse från: Email:
<RonnaStar@earthlink.net>