ATT UPPNÅ DEN HÖGRE KRAFT POTENTIALEN

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

ATT UPPNÅ DEN HÖGRE KRAFT POTENTIALEN

Kanaliseret gennem Ronna Herman december 2015

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson November 2015

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

ÄRKEÄNGEL MICHAEL * UTSÄNDA GENOM RONNA * Översättning Mona Karlsson

 

Kära mästare, Uppstigningens mål för mänskligheten, under denna era av jordisk erfarenhet, är att integrera alla de återstående Själs Fragmenten av det individuella Själs Jaget i de Tredje och Fjärde Dimensionerna. Detta kommer att sätta igång en återförening med er Andliga Triad, en Helig facett av ert Gudomliga Jag, som väntar på er återkomst i de första sub-planen av den Femte Dimensionen. Detta är det stora målet för denna del av mänsklighetens evolution.

Kom ihåg, HELA Skapelsen – Omniversums alla nivåer – är Kosmisk Energi, som sändes ut från det innersta av den Högsta Skaparens Hjärta. Denna Energi består av vibrationella frekvenser i oändliga variationer, som genomtränger varandra, och ändå är separerade från varandra genom variationen av Ljusfrekvensmönster. Skaparens Ljus/Energi innehåller Skapelsens alla komponenter, och dessa oräkneliga Frön av Ljusmönster skapar komplexiteten i de många nivåerna av materiell manifestation. Termerna som används för att beskriva de många nivåerna av Skapelsen, så som ” Dimensioner och Sub-Dimensioner”, används för att skänka klarhet och förståelse av den mycket komplexa verklighetens natur inom vilken hela Skapelsen existerar.

Vi har definierat Uppstigningsprocessens steg eller nivåer som mänskligheten för närvarande upplever som ”UTVECKLINGSSTADIER”. Efter att ni återfått balans och harmoniserat era mentala, emotionella, fysiska och eteriska kroppar inom den Tredje Dimensionens vibrationella fält, är ni redo att fokusera på den Fjärde Dimensionen och de Emotionella – Astrala Planen.

De flesta av de avancerade Själar som har inkarnerat under de senaste femtio åren eller så kom in med sina Tredje-Dimensionella Själs Fragment redan harmoniserade och integrerade, och många kom in med en stor del av sina Fjärde-Dimensionella Fragment också integrerade. Dessa dyrbara Själar är de som gick med på att sjunka ned i trögheten i den Tredje-/Fjärde-Dimensionella täthetens illusion så att de kunde bli Förtruppen/Vägvisarna som skulle visa Vägen till den uppåtgående spiralvägen till det Femte Kungarikets ingångsvärldar. När dessa modiga Ljusbärare lyfts upp, så gör Jorden och hela mänskligheten det också.

En period av stor återförening föregår den fullständiga övergången ut ur det Fjärde Mänskliga Kungariket (den Fjärde Dimensionen). Ni måste uppleva de utmaningar och prövningar som Uppstigningsprocessens fjärde stadium för med sig, så att ni kan återvända till den ursprungligt utformade vägen av Ljus och skugga, för att fullgöra resan av dualitet. När ni gör det, kommer ni att få tillträde till det Femte Kungariket av den Heliga Triaden, som är grunden till den Femte-Dimensionella verkligheten.

(Varje persons frigörelseprocess varierar beroende på den ansamling av negativa vibrationella mönster som de bär i det inre från sina många gamla livserfarenheter).

Vid slutet av det Fjärde-Dimensionella stadiet, kommer de många Fragmenten eller era Själs-Jags Själsförlängningar inom de Tredje/Fjärde Dimensionerna att ha återvänt till sina centrala ursprung inom er Diamant Guds cell. Ert mål är att bli en levande, medveten integrerad, Själsfylld personlighet. Ett Själs-inspirerat sinne söker och förmedlar upplysning. Över tid, kommer ni att använda era högre, intuitiva naturer, vilket kommer att hjälpa er att utveckla en mera förfinad och expansivare perception. Ett slutförande av det Fjärde Stadiet av Evolution kommer att resultera i en fusion av Kärlek/Intelligens mellan Själen och personligheten.

Ja, det är möjligt att uppnå detta andliga tillstånd av Själs-medvetande medan man befinner sig i den fysiska kroppen. Just nu, är många Själs-Frön nära att uppnå detta mål. Det kommer att bli en vanlig händelse under de kommande tjugo åren eller så, och mänsklighetens Uppstigning kommer att accelerera under detta århundrade. Denna unika fas av Uppstigning var planerad att vara en ”Grupp Uppstigning”, då grupper av specialiserade Själar, som kom tillsammans till detta Sub-Universum, gradvis återförenas. Er resa till separation är avslutad, och ni samlas åter igen när ni börjar detta fantastiska äventyr tillbaka till de högre världarna av Ljus och liv.

Ni kommer att lära er, att för att bli en SJÄLV-MÄSTARE, måste ni vara: SJÄLV-BESTÄMMANDE*** SJÄLV-STYRANDE *** SJÄLV-MEDVETEN *** SJÄLS-MEDVETEN

En Själv-Mästare är mottaglig för den omgivande miljön, samtidigt observerande vardagslivets erfarenheter från ett högre perspektiv. Ni kommer att lära er vad det betyder ”Att vara i världen, men inte från den”. Själens natur är kärlek; därför kommer ni att börja uppleva överflödande glädje och strålande kärlek från det inre av Hjärtat/Själen. Ni kommer fortfarande att uppleva personlig och fysisk smärta; men ni kommer att ha visdomen och verktygen för att komma över det. Själens huvudsakliga syfte med att inkarnera i en kropp är inte att lära; dess önskan är att uppleva. I sin ursprungliga värld, har Själen Kosmiskt Medvetande. Själen antar en fysisk kropp för att uppleva det materiella, och i det Varandetillståndet söker Den insikt och förståelse via de olika nivåerna av fysiskt hjärnmedvetande. Det huvudsakliga syftet för en Själsfylld personlighet är att bli skicklig på att föra ned de högsta frekvenserna av Guds-medvetande till det fysiska planet, som han/hon kan införliva och stråla ut till världen. Detta resulterar i Upplysning och Själv-mästarskap.

Genom integrations- och assimilationsprocessen, kommer Själs Jaget långsamt att återförena alla Fragmenten av Sig själv inom de Tredje och Fjärde Dimensionerna in i den fysiska kroppen, genom detta skapa en Själs-ingjuten personlighet. Själens Vilja och den mänskliga personlighetens vilja måste förenas för att anpassa sig till nästa högre nivå av Guds-medvetande. Kom ihåg, Själen är bara en svag reflektion/Facett av Dess ursprungliga Guds-fröatom i detta Sub-Universum. Själens slutliga mål har alltid varit att så småningom återvända till ett tillstånd av Gudomligt Medvetande.

I en fysisk kropp, i detta solsystem, och under denna tid av transformation, innefattar er återresa från materialitet, att uppleva och harmonisera de olika Sub-Dimensionella nivåerna av medvetenhet – eller vad som har kallats STADIER AV VAKET MEDVETANDE – vilket gör det nödvändigt att korrigera och harmonisera de olika negativa tankemönstren av medvetetande i de Själsfragment som ni har skapat genom tiderna. När det sker, integrerar ni gradvis dessa dyrbara Facetter av er själva. Över tid, på denna resa av Uppstigning, kommer ni att integrera alla de lågfrekventa Själs Fragmenten som ni har skapat. Och ni befinner er nu i processen att ladda ned, via er Själs Stjärna, alla de högfrekventa Facetterna av Själs-medvetande.

Det Supermedvetna Sinnet och Själen arbetar i harmoni med varandra, när en person väl börjat vakna upp till och lyssna till den inre Andliga rösten. Själs Jaget börjar ladda ned eller stråla ut Dess källa av mental och emotionell visdom, via Dess Minnes Frö Atomer, in i den individuella fysiska, emotionella, mentala och Eteriska Varelsen. Dessa minnesceller av medvetande är noggrant övervakade och kalibrerade för att inte vara av högre frekvens än vad den fysiska kroppen kan ta emot. Dessa mönster av tankeformer kommer gradvis att öka i Ljuskvot, bestående av högre frekvensenergi, när aspiranten går framåt på Vägen av Ljus. I framskridna stadier, sker det en fusion eller medveten sammansmältning av Själen och ego-begärskroppen/personligheten, tills en punkt av jämvikt är uppnådd. Detta kallas en ”Själs Sammansmältning”, då sökaren blir en Själs-ingjuten personlighet. Den Fjärde Dimensionen kan kallas en ”övergångsverklighet”, för det är här som mänskligheten börjar släppa alla gamla förutsättningar. Den Fjärde-Dimensionella världen är mera emotionell till sin natur, och därför, börjar hjärtats och kännandets natur att bli de stora focusen. De forntida kallade det ” Mayavärlden eller illusion”.

Mänsklighetens kollektiva massmedvetande skapade de tre lägre dimensionella nivåerna, vilka är den Fjärde Dimensionens Astral plan, och det är där den största delen av mänskligheten existerar mentalt tills de gradvis börjar vända sig inåt och lyssna till sina Högre Jags knuffar. Egots begärskropp är den styrande manipulatorn i denna värld, och det manar ständigt till att söka mera tillfredställelse och lycka via känslor och förvärv. När det Fjärde Dimensionella steget är nästan slutfört, kopplar ni er till er Heliga Triad, via Antakarana, som är en direkt ström av Liv/Ljus från Guds-Frö Atomen. Då börjar en Minnes-Frö Atom, som finns i Rot Chakrat vid basen av ryggraden, gradvis att röra sig i spiral upp genom Ljus Staven av Kraft, längs ryggraden, och sedan förankras i Tallkottkörteln. Detta kommer i sin tur att aktivera en annan Minnes Frö Atom av högre medvetande – er nya Gudomliga Blåkopia för den kommande tidsåldern – i Tallkottkörteln.

Ni kommer börja koppla er till er inre kraftpotential när ni går in i de högre sub-nivåerna av den Fjärde Dimensionen. Materia blir mera flytande, och på grund av detta, blir det lättare att manifestera det ni önskar. Därför måste ni lära er bli mera bestämda och fokusera era tankar med klar avsikt. Ett disciplinerat sinne länkar samman kedjor av tankar tillsammans i en lämplig ordning. Det är mycket viktigt för er att förstå att splittrade tankar är skadliga för ert framåtskridande. Att leva just nu – i NUET – är en viktig del av att uppnå Själv-mästarskap. Mental ansträngning krävs för att framgångsrikt kunna resa längs upplysningens väg.

Gradvis, kommer en del av era minnen från gamla händelser att börja blekna bort när ni rör er ut ur hjärnan/sinnets instinktiva värld, in i världarna av kosmiska strömmar av kunskap och ert Heliga Sinne. Viktiga drag hos en Själv-mästare är fokuserad observationsförmåga och oskadlighet i tankar, ord och handlingar. som en Aspirant på vägen, kommer större och större strömmar av kosmisk sanning att uppenbaras för er. Men, ni bör vara medvetna om att det mindre principerna av tidlös visdom konstant kommer att expanderas för att införliva nästa existensnivås unika regler, lagar och sanningar i en evig cykel av Uppstigning i medvetande.

NÄR NI FÖRBEREDER FÖR INTRÄDE I EN FEMTE-DIMENSIONELL MILJÖ, KOMMER NI UPPLEVA EN UPPGRADERING AV ER EMOTIONELLA ATTITYD OCH EN ÖKNING AV ER MENTALA BEGÅVNING.

Det är viktigt att ni inte springer iväg från ”oavslutade affärer”, utan stannar i era nuvarande miljöer (omständigheter) medan ni beslutar vad er ”bestämmelses passion” är (eller vad nästa steg mot Själv-medvetande ska bli). Ni måste lösa och harmonisera de stora problem som återstår inom era aurafält – de gamla affärerna som är kvar. Med andra ord, om ert hemliv är i kaos, eller ni är otillfredsställda med er arbetsplats eller med något annat i era personliga relationer, finns det inre arbete att göra innan ni kan manifestera harmoni och balans i er yttre värld.

Den största sak som hindrar alla från att uppnå Själv-mästarskap och gör anspråk på den skönhet, överflöd, glädje, frid och harmoni – som är hela mänsklighetens Gudomliga Födslorätt – är rädsla. Rädsla för misslyckande; rädsla för det okända; rädsla för framgång, och lämna sin nuvarande komfortzon.

Vi har tidigare uttalat att, ert jordiska kontrakt befinner sig i de sista stegen av slutförandet, och det gäller varje Själ på Jorden. Vi har uttalat att den Gudomloga Planen har gått in i nästa fas eller nivå – tiden rinner ut – och det innebär att alla måste gå framåt på Uppstigningens spiral. Detta betyder också att varje person på Jorden får en möjlighet att skriva ett nytt ”Galaktiskt Kontrakt”. Det innebär att Skissera Sin Framtid eller så blir er framtid avgjord åt er, och det kommer inte bli tillnärmelsevis så spännande och fyllt med potential. Varje person måste ta ansvar för sitt eget förflutna, sin nutid och framtid. Det är viktigare än någonsin att ”ATT KÄNNA SIG SJÄLV”.

Mina modiga Bärare av Ljus, på en nivå, har mänsklighetens kollektiva medvetande gått djupare in i en känsla av separation, rädsla och oro över vad framtiden bär med sig. Men, det finns ett annat band av mänskligt kollektivt medvetande som överväger, för det växer i styrka exceptionellt dag för dag. Detta överdrag av medvetande är genomsyrat av villkorslös kärlek, hopp, längtan efter fred och harmoni i hela mänskligheten. Vi säger er att det andra bandet av medvetande – bandet av Ljus – är och kommer att övervinna skuggorna och rädslan och separation. Kosmos framåtskridande i den evolutionära spiralen för återvändande till ett högre medvetande hos alla Skapelsens Facetter kommer inte bli försenad eller förnekad. Ni börjar verkligen förstå, och den inre längtan växer sig starkare och mera övertygande när ni når högre och högre på er personliga heliga resa. I början av denna Sub-Universella resa, var vi i perfekt relation och rent intonade med varandra. Tillsammans, återvänder vi långsamt men säkert till detta vackra tillstånd av Enhet. Jag är er trogna vän och konstanta följeslagare,

JAG ÄR Ärkeängel Michael.
Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net