Att Omfamna Kärlekens Kraft

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Att Omfamna Kärlekens Kraft

Kanaliseret gennem Ronna Herman maj 2016

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson Januar 2016

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Kära mästare, hela Skapelsen expanderar utåt från den Högsta Skaparens innersta kärna. Ju närmare ni dras mot Skapelsens Innersta Center, ju mera Guds Kraft och utstrålning har ni. När ni går framåt på vägen av högre Själv-medvetande som en strålande Varelse av Ljus, kommer ni att förkroppsliga mera Helig Kärlek, och ett glädjefyllt, fridfullt uppträdande att överväga, tillsammans med en intensiv önskan att tjäna.
Ni består av ENHETER AV ENERGI. Ni drar till er energi, och ni utstrålar energi från er i ett Oändlighetsmönster. Det är viktigt att ni lär er att känna igen skillnaden mellan manifesterade energimönster – skillnaden mellan att använda sig av GUDOMLIG VILJEKRAFT och HELIG KÄRLEK, fyllt av rent Skapar Ljus, och användandet av STYRKA, då man använder Ursprunglig Livs Krafts Substans eller det förminskade spektret av Ljus, i manifestationsprocessen i de lägre tätheterna av uttryck. Det är en stor skillnad mellan de olika typerna av energi. Mänskligheten befinner sig mitt i en omfördelning av Strålanas styrka, egenskaper och aspekter. Egopersonligheten använder kunskap och styrka i de Tredje-/lägre Fjärde-Dimensionella världarna av form; medan den Själsligt vägledda personligheten använder intuition/inspiration/Helig Kärlek, drivna av Adamantine Partiklar av Skapar Ljus, i Självets uttryck och manifestationsprocess.
Vår Fader/Moder Guds Ande/Essens flödar och arbetar genom era individualiserade Själs Jags Frö Atomer. När man förnekar Själens viskningar, förnekar man sitt Guds-Jag. När ni verkligen är överlysta av er Guds-Frö Atom, kan ni resa bland de många strömmarna av negativt medvetande och inte påverkas på något sätt. Ni är helt skyddade av Vår Fader/Moder Guds Heliga Kärlek/Ljus.
Det finns tre sensitiva punkter i hjärnan hos en Själv-mästare: Tallkottkörteln, Hypofysen och Halspulsåderns Körtel – en Eterisk Körtel som blir aktiv när man börjar få tillgång till den Femte Dimensionens frekvenser. Adamantine Partiklarna av Gudomlig Ljus Substans transporteras i hela kroppen via blodomloppet. Det är genom dessa viktiga körtlar som de högre frekvenserna av Gudomligt Ljus antänder Frö Atomerna i den fysiska kroppen, och genom detta aktiverar upplysningsprocessen.  Kom ihåg att ni är andligen ansvariga för det Skapar Ljus som ni integrerar och strålar ut i världen av form.
Det HELIGA SINNET är ett förrådshus för Själens många Facetters historia och hela resan i de Tredje/Fjärde Dimensionerna. Ert Heliga Sinne är er direkta koppling till de många Facetterna av er ÖverSjäl/Högre Jag, och slutligen med de många Heliga Triaderna i den Femte Dimensionen. Gradvis, kommer Pyramiderna av Ljus, där era Eteriska Kopior (Heliga Triader) är lagrade, att återintegrera varje nivå av ert Varande från de lägre Dimensionerna.
Ert närmaste mål för denna runda av Uppstigning är att alla Själs Fragment ska återintegreras i den första sub-nivån av den Femte Dimensionen. Ni kommer då att börja processen att återförena er med era många Heliga Triader i alla de olika dimensionerna i denna galax; men, er slutliga destination är den Heliga Föreningen med er JAG ÄR Guds-Frö Atom i detta Sub-Universum. Väl där, kommer ni att njuta av återföreingens glädje med alla de dyrbara Facetterna av ert Guds-Jag, i fullt vaket medvetande, i väntan på nästa Strids Signal. Ni kommer då att vara beredda på, att åter igen, resa ut i den stora tomheten för att fullgöra en stor, ny Gudomlig Plan.
En stor del av mänskligheten befinner sig i en övergångsfas från ett yttre fokus på den materiella världen till ett inre fokus på Anden och Själv-medvetande. Ni kommer att höra intuitionens inre röst, och ni kommer att känna många nya vibrationsvågor. Strävan kommer att bli ett igenkännande, och era nya högre sanningar förenas med tillit. Ni kommer att stå på toppen av kunskap, blickande mot nästa höga topp. Men, ni kommer att vara medvetna om att ni måste genomkorsa skuggornas dal innan ni kan, åter igen, börja er uppåtgående resa. De som befinner sig stadigt på Uppstigningens väg befinner sig mitt i att integrera de återstående aspekterna av sina Högre Jag, som består av att rensa alla aspekter av lägre frekvens, lika väl som att ta emot Jagets uttryck av högre frekvens. Detta har kallats ”avsägelse” i de esoteriska lärorna i det förflutna, för det innebär ofta att släppa taget om de ting som inte längre passar in i de vibrationella mönster som är under utveckling. Därför, kommer det vara en nivå av inre obehag, lika väl som en viss nivå av kaos i den yttre världen, när den anpassar sig till det framstigande, förfinade Jaget.
Ni har en mängd erfarenhet och visdom att dela med er till de många Facetterna av era Jag, och er framgång har vederbörligen nedtecknats i de Kosmiska Förteckningarna för framtida referens. Ni lär er att sudda ut från ert minne och befria er själva från begränsningarna i det kollektiva medvetandets trossystem; och via era Pyramider av Ljus i de Högre Dimensionerna, lär ni er också att sväva in i de mera förfinade världarna av medvetande.  Varje gång ni gör det, för ni gradvis med er till den fysiska kroppen och era aurafält en andel av de upplyftande, harmonsiska frekvenserna från de högre världarna, som bygger ett starkare, mera strålande och expanderat kraftfält runt omkring er.
Tillit är en inneboende facett av förtroende: tro på er själva och ert omdöme, tro på de runt omkring er som har visat sig vara trovärdiga och ärliga, tro på vår Fader/Moder Gud, de Universella Lagarna, och den Gudomlig Planen för mänsklighetens framtid. Vi talar inte om blind tro, för det är ett annat sätt att ge bort sin kraft till någon annan – deras lära eller regler. I er materiella värld, skapas tillit genom handling och positiva resultat, en funktion hos sinnet filtrerad genom hjärtat. Hjärtat är både en magnetisk och en strålande vortex, och det är förrådet av den verkliga källan till mänsklig kraft.
Ert Heliga Sinne håller Frötankar från ert förflutna och framtiden, och det är er personliga källa av Gudomlig Vilja och Kraft från vår himmelska Fader/Moder Gud. Era Frötankar för framtiden måste inkuberas i det heliga Hjärtat, och Adamantine Partiklarna av Skapar Ljus antänds av er altruistiska kärlek. Genom detta, genom era rena intentioner och handlingar, manifesteras de i världen av form. Överflöd av alla sorter är en naturlig manifestation när ni befinner er i en harmonisk intoning med Anden och den Gudomliga Planen för allas högsta bästa.
I den Tredje-/Fjärde-Dimensionella verkligheten, råder det ett vaket medvetande av tid. Tiden står i relation till rymd och avstånd. När man kommer till de Sjätte och Sjunde sub-nivåerna av den Fjärde Dimensionen, blir tiden mera flytande och formbar. Som ni vet, har er känsla av tid som passerar accelererats dramatiskt under de senaste åren. Det beror på att Jorden och en ansenlig procent av mänskligheten gått in i den Fjärde Dimensionens högre frekvenser; på grund av detta, har ert medvetna medvetande av tiden också accelererats. Det är viktigare än någonsin att ni lär er att stilla sinnet och fokusera på den Stilla Punkten av medvetande – NUET – tills det blir en djupt rotad vana.
En noll zons paus, en tid av själv-kontemplation, påbjuds av Själs Jaget som en förberedelse för varje ny nivå av högre medvetande. Det är en skyddande anordning för att skydda er från att göra för snabbt eller ytligt framåtskridande. Det är en rytm i Själslig expansion: en tid av lärande, växande och integration, följt av en tid av ensamhet och själv-kontemplation, och sedan en fas eller ett utbrott av växande, expansion och högre aktivitet. Cyklerna repeteras igen och igen när ni genomkorsar de smala, branta stigarna av Uppstigningen till de högre världarna av Ljus.
Den fysiska kroppens strålglans bestäms av kvaliteten på den energi som ni har integrerat. Auran är sammansatt av frekvensmönster som utgår från den Eteriska Kroppen – vibrationernas hastighet i er Energi Signatur – och renheten och klarheten hos de färger som ni utstrålar. Huvudcentret förvaltar det Gudomliga Syftet.  Ni är en planetär Ljus Bärare. Varelserna i de högre världarna är Himmelska Ljus Bärare.
Det finns en KRAFT I ATT TALA och en KRAFT I TYSTNAD.  Heliga ljud är sammansatt av högre frekvens ord uttalade med kraft – uttalade med positiv, dynamisk intention. Ni måste utveckla konsten att tolka högre sanningar rätt, och sedan formulera er intention för att manifestera denna nya visdom så effektivt som möjligt. Kalla på er Heliga Vilje Kraft för att föra visioner till materiell manifestation. En mästares Plan av Gudomlig Vilja finns i en av Kundalini Frö Atomerna i Rot Chakrat. Man kan inte få tillgång denna heliga gåva förrän man har harmoniserat/balanserat den Fjärde Dimensionens frekvensmönster genom att föra sin Fjärde-Dimensionella miljö till det lämpliga spektret av Ljus och skugga kallat ”dualitet”.
Huvudsakligen är dualitet ett system av expansion. Det är sammansmältandet av Anden med materian till dess högsta form (en Själs-fylld personlighet) tills det blir en enhet av fulländat medvetande. För att utvecklas/stiga upp till en högre frekvensnivå av medvetande, måste man stå stadigt och fungera centrerat inom Vägen av Ljus och Skugga, medan man genomkorsar dualitetens världar. Man måste få tillgång till Frö Atomerna av hopp, inspiration och intuition, vilka finns i era Heliga Sinnen och Heliga Hjärtan. När ni tar bort negativtetens dimma från er Eteriska kropp, börjar ert sinne och er emotionella kropp, dessa dyrbara Frö Atomer gradvis att pulsera och frigöra den mäktiga, kosmiska kunskapen/sanningen/ attributen som finns i dem. Ni måste sträva mot att frigöra er själva från den materiella världens tjusning och från de dominerande, obalanserade materians krafter.
Ni lär er att samla era andliga krafter genom att hålla er stadigt inom Ljuset. En Själv-mästare lär sig att koncentrera sig på att skapa en punkt av SPÄNNING (In-tention), och genom att använda kreativ föreställningsförmåga, planterar han/hon nya Frön av Skapelse för en speciell strävan. Fokusera ert sinne på det högre mentala medvetandet, och håll det sedan där i ett tillstånd av spänning, samtidigt som ni för fram de aktiverade Adamantine Partiklarna av Skapar Ljus från förrådet i det Heliga Hjärtat. Ni kommer då vara redo att andas ut den samling av energi som ni själva skapat in den personliga Livets Blomma/ Skapar Hjulet, och ut i världen genom er medvetna intention och Heliga Andning.
Mina modiga, gör det till en återkommande vana att fokusera på det som är rätt i ert vardagsliv och er personliga värld, och föreställ er själva alltid som ni önskar att bli. Vi har understrukit att ni måste praktisera icke dömande och det inkluderar dömande av Jaget. Kom ihåg, ni har nu tillgång till alla de Skapar Partiklar av Ljus/Liv som ni kan dra in i ert Heliga Hjärta. Tänk alltid på att dessa Adamantine Partiklar av Skapelse bara kan aktiveras av en ren kärleksfull intention.
Många av har börjat, eller är redo att anträda era verkliga uppdrag, vad än det kan vara. Men kom ihåg att det slutliga målet är att bli en förmedlare av Kärlek/Ljus. Ni måste leva era sanningar medan ni lär er genomkorsa den högre Vägen så att ni kan föreverkliga era visioner. Ni måste göra anspråk på varje facett av er Varelse medan ni strävar mot harmoni och ett förenat medvetande.
Mina kära, när ni tvivlar, behöver inspiration eller styrka, kom till er Pyramid av Ljus och vi kommer att ge er mod, lyfta upp er och inspirera er. När ni känner er ensamma eller oälskade, gå in i ert Heliga Hjärt Center, och vi kommer att vara där för att fylla er med vår Fader/Moder Guds strålande kärlek. JAG ÄR Ärkeängel Michael.

Förmedlat genom Ronna /Helig Skrivare * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna, universell copyright i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, utdrag eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net