Att bli en praktisk mystiker

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Att bli en praktisk mystiker

Kanaliseret gennem Ronna Herman 

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Kära mästare, det finns en Ljus Väg som leder er ut ur tätheten in i DE ANDLIGA VÄRLDARNAS LÄTTHET. Nyckeln som gör det möjligt för er att gå längs denna Heliga Väg finns inom er – den kallas er SJÄLS SÅNG. Ni är i samklang med det som kallas er Energi Signatur medan ni fungerar i de Tredje-/lägre Fjärde-Dimensionella miljöerna. Ni kommer gradvis att anpassa er till er SJÄLS SÅNG när ni går genom de återstående sub-nivåerna av den Högre Fjärde Dimensionen, och till ingångsnivån av den Femte-Dimensionella miljön.

Er Energi signatur har resonans, kadens, klang och vitalitet, och den strålar ut från era sju stora Chakra Center och ert aruafält. Den förändras dagligen, tillsammans med era tankar och gärningar, för den är mottaglig för egots vilje-kropps personlighet, och den emotionella naturens konstanta höjder och dalar. Gradvis, blir egots vilje-kropps personlighet Själens tjänare, och era vibrationella mönster börjar långsamt återvända till ett tillstånd av harmoni och balans. När era grundläggande frekvensmönster når den mellersta Fjärde Dimensionella nivån och högre, expanderar ert aurafält gradvis, och det blir mera strålande. Vid den tidpunkten, börjar er Energi-signatur komma i samklang med er Själs sång av högre frekvens. Detta i sin tur, initierar en Start Signal till de högre Facetterna av Själs Jaget att påbörja återföreningsprocessen. Er ursprungliga Själs Sång var i perfekt harmoni med detta Sub-Universums Himmelska Själs Sång; det är så ni kändes igen, och känns igen, av er Själs Familjs medlemmar och de stora Varelserna av Ljus.

Varje dimension har en unik resonans och ett identifierbart harmoniskt, ljudmönster. Er fysiska existens är en realitet fokuserad på harmoni och balans eller bristen på detta, och ju längre ni går in i tätheten, ju mera disharmoniskt blir ert vibrationsmönster. I er verklighet på det materiella planet, fokuserar ni vanemässigt på konkreta saker, som har substans eller densitet – en tid/rymd orientering av orsak och effekt. Att alla skapar hans/hennes egen verklighet genomtränger gradvis massmedvetandets övertygelsestruktur.

När ni förhöjer er vibration, blir nu gradvis multidimensionella, vilket betyder att ni kopplar er till flera dimensioners frekvensmönster på en gång. För att skapa plats för de högre frekvenserna från de många nivåerna av den högre Fjärde, och inträdesnivåerna av den Femte Dimensionen, måste det ske en renings/rensningsprocess. Via den undervisning och de instruktioner som vi har gett er under åren, försöker vi ge er den kunskap och de redskap ni behöver för att gå Uppstigningens Väg enkelt och lätt.

När ni når en viss nivå av inre harmoni, kommer portarna i den fysiska kroppen att öppnas, och ni kommer gradvis att få tillgång till de Högre Dimensionernas frekvensmönster: Uppstignings Chakrat – Medulla Oblongata – vid skallbasen; det Heliga Hjärtats bakre port; och en expansion av Kron Chakrats öppning. Detta är stora steg i Uppstigningsprocessen, för de återtetablerar er koppling till Livets Flod – den Kosmiska Strömmen av högre medvetande – vilken innehåller de Levande Partiklarna av Skapelse kallade Adamantine Partiklar. Vid den tidpunkten, kommer ni att börja bygga ett kraftfält av Skapar Ljusets hela spektra när ni strävar mot att bli en Jagets mästare, och en medveten samskapare som bara skapar de ting som är för allas högsta bästa. Från den punkten och framåt, kommer era andningsövningar och affirmationer att anta en helt ny mening.

De Sju Eteriska Chakrana eller snurrande hjul av Elektromagnetisk Energi placerades i den fysiska kroppen som mottagare av de nedtrappade attributen, egenskaperna och dygderna av Guds Medvetande. Dessa Sju Energi Center har alltid varit kalibrerade på lämpligt sätt för de täta nivåer ni upplever, under varje inkarnation, enligt er Gudomliga Blåkopia.

Medan ni strävar mot att återfå balans och harmoni i de fyra lägre kroppssystemen, fysiska, mentala, emotionella och eteriska, kommer ni gradvis att förhöja era vibrationella mönster, vilka kommer att guida er till Vägen av Uppstigning till de högre frekvenserna av Ljus. Chakrasystemen kommer att börja ta in utstrålningen från de fem Högre Strålarna av Galaktiskt Guds-Medvetande, vilka blir tillgängliga när er Energi Signatur är hög nog för att koppla sig till frekvenserna i mitten av den Fjärde Dimensionen. De fem Högre Strålarna kommer att ha en djupgående effekt på de Sju Chakrana i den Tredje-/Fjärde-Dimensionella fysiska kroppen. Först av allt, kommer det reservförråd av Adamantine Partiklar av Ljus, som finns lagrat i en Frö Atom i varje chakra, att frigöras. Kundalini, eller Ormen av Helig eld, som finns vid basen av Rot Chakrat kommer att börja stiga uppåt, och processen kallad Öppnandet av de Sju Sigillen av Högre Medvetande att initieras. Chakrana kommer börja snurra riktigt istället för i obalans. De kommer att ändra färg och bli regnbågsskimrande, när de ställer in sig till de högre frekvenserna av Guds-Medvetande, och blir gradvis fyllda med strålglansen och den glödande luminiscensen av Skapar Ljus.

De olikfärgade lysande Strålarna kommer att hjälpa till med att integrera och balansera de högre frekvensmönstren av Galaktiskt Medvetande. Ju mera ni balanserar, harmoniserar och stärker era chakrasystem, ju mera Gudomligt Ljus kommer ni kunna absorbera. Ryggradspelaren kommer så småningom att bli en STAV av LJUS och KRAFT genom vilken Strömmarna av Skapar Ljus kan flöda fritt, obehindrat. Som ett resultat av denna aktivering, kommer Uppstignings Processen att kraftigt snabbas upp.

Er JAG ÄR NÄRVARO, eller det som vi nu kallar er GUDS- FRÖ ATOM, upplever nu många verkligheter på en gång. När ni förbereder er på att träda in i ingångsnivåerna av den Femte-Dimensionella miljön, kommer ni börja uppleva att några telepatiska tankeformer blöder igenom, likaväl som information från några av era närmaste Högre Jag, som är mest kompatibla på energinivån. Ni blir multidimensionella, Andliga/Mänskliga Varelser. Ni upplever en fysisk verklighet och en icke-fysisk verklighet på samma gång. Ni har tillbringat mycket mera tid i en icke-fysisk verklighet än i den fysiska världen. Jordisk existens är bara ett ögonblick i tiden i jämförelse med den tid ni spenderat i de högre världarna.

Ni är ett Fragment av Guds Medvetande. Er individualiserade Guds- Frö Atom är helheten av er Varelse inom denna Sub-Universella erfarenhet. Föreställ er ert Guds Jag som en gyllene sfär av Ljus som har sänt ut många, många Fragment av Sig själv i de många Skapelserna inom detta Sub-Universum. Ni är ett av dessa  klara, strålande Fragment.
(Fragmenten, Facetterna, Gnistorna, Högre Jagen, som Ärkeängel Michael avser, kallas ofta ”Parallella Liv” av andra budbärare). (R)

Ni håller på att gå genom porten in i en annan verklighet – en värld där speciella talanger och förfinade attribut kommer att vara en normal del av den ni är. Ni bör sträva mot att vara en PRAKTISK MYSTIKER.  Ta er tid att anpassa er till er snabbt förändrade persona. Sträva inte efter att imponera på människor med er visdom eller era speciella talanger, utan sök efter sätt att hjälpa er själva och andra att gradvis anpassa er till er värld som är under snabb förändring, och till ett nytt Tillstånd av Varande.

Hur vill ni uppleva nästa fem eller tio år? Hur föreställer ni er själva? Det är dags att börja bygga er nya verklighet – era andliga vänner, Själskamrater och era Högre Jag kan hjälpa er att göra just det – effektivt, enkelt, och i samklang med den nya Gudomliga Blåkopian, och för det högsta bästa.

Gradvis, under de kommande åren, kommer utvecklade Andliga/mänskliga Varelser att starkt påverkas av de kraftfulla Strålarna av Gudomligt Ljus, som nu strålar ned över mänskligheten på Jorden. De stora Ärkeänglarna strålar ut den nya Gudomliga Blåkopian för Vattumannens Tidsålder, som sändes ut från den Högsta Skaparen, genom Fader/Moder Gud i vårt Universum, till Guds Föräldrarna i varje Sub-Universum. Ert vakna medvetande kommer långsamt att expandera för att omfatta hela mänskligheten, Jorden, Sol Systemet och till och med Galaxen. Det högre sinnet kommer att svara på de högre, men också kraftfulla, frekvenserna av Ljus, som kommer att uppenbara otänkbara uppfinningar och förbluffande nya metoder för förbättringar för mänskligheten och Jorden. Den fysiska kroppen måste utvecklas till ett mera fininställt Energi-kärl, för att kunna ta emot den ständigt ökande kraften hos de Tolv Strålarna. Som ett resultat kommer god hälsa, vitalitet, och ökad uthållighet att vara normen för de som befinner sig i processen att anta sitt Själv-mästarskap.

Som vi har sagt er tidigare, upplever alla Sub-Universa inom detta Universum, en megacykel av Ljusimpulser, som strålar ut direkt från det innersta av den Högsta Skaparens hjärta. De höga oktaverna av Skapar Ljus är tillgängliga för alla, på den nivå som varje Varelse har förberett sitt kärl på att acceptera och integrera dem. Ljuset kan inte börja infiltrera de statiska eller de röriga frekvenserna som skapar det Tredje-/lägre Fjärde-Dimensionella fysiska kärlet utan mottagarens medgivande, och utan ett öppnande av hjärtcentret. Ert Själs Jag, Över Själ/Högre Jag, och er Guds Frö Atom väntar på den lämpliga frekvenssignalen som innebär att ni är redo att börja processen att öppna de Ljuskanaler som innehåller Adamantine Partklar av Evigt Ljus. Gudomligt Ljus genomsyrar ert DNA, och varje Atom inom era många kroppssystem fylls med Ljus till olika grad. Om det inte var så, kan ni inte existera. Det är dags att öppna upp flödet av Guds Ljus från det inre och från det yttre.

Föreställ er biljoner av mycket små Ljus Partiklar bli aktiverade i er fysiska kropp, och ytterligare biljoner stråla ned från er ÖverSjäl/Högre Jag i form av gnistrande, Diamant Kristall Pyramider av Ljus. Se er själva omgärdade av en gyllene aura av Kosmiskt Ljus, och observera sedan hur er Cirkel av Kärlek/Ljus börjar expandera. Vet att ni efterliknar Skaparen när ni säger till er själva, ”Varde Ljus”. Se nu hur er unika Stråle av Guds Ljus strömmar ut framför er, jämnar ut, harmoniserar, lyfter, och transformerar, via Elementen av fantastisk hög Skapande Energi.

När ni blir skickliga på att röra er fram och tillbaka mellan er Femte-Dimensionella Pyramid av Ljus, och den Cirkel av Ljus ni har byggt runt omkring er själva i de Tredje/Fjärde Dimensionerna, börjar era Heliga Sinnen och Heliga Hjärtan att blomma och expandera med det kontinuerliga flödet av Gudomlig Vilja, Kärlek och Visdom från er ÖverSjäl/Högre Jag. Som ett resultat, kommer er värld att börja reflektera tillbaka till er era högsta drömmar, er sfär av influens kommer att expandera, och ni kommer dra till er de som är i harmoni med de höga frekvenserna/idealen som ni nu förkroppsligar. Tillsammans, kommer ni att bli aktiva delatagare i att väva den skira väv av ny verklighet som nu föds på Jorden.

Som en del av er transformationsprocessen blir ni, åter igen, medvetna om energierna och användingen av de kristaller och ädelstenar som man finner i Jorden. De också, innehåller en del Skapar Ljus. De utformades för att hjälpa er att rena och balansera energier i era kroppar; men, ni måste tona in till deras specialiserade energier, och sedan programmera dem genom er intention. De är ivriga att arbeta med er, för när ni vaknar upp och når harmoni med de högre frekvenserna, så gör de det också. De stora Medvetna, Kristall Väktarna **, som var i resonans med Moder Jords ursprungliga Själs Sång, blev under den initiala manifestationsprocessen strategiskt placerade runt om på planeten. De blir nu intonade till dem nya Gudomliga Blåkopian för Jorden och mänskligheten. Som vi har sagt tidigare, agerar de som mottagare, förstärkare och sändare av energi och information, både runt om i världen, och till och med ut i solsystemet och galaxen. Det finns också protokollförande Kristaller, både stora och små, och de är redo att hjälpa er att aktivera Minnes Frö Atomerna i era Heliga Sinnen, vilka kommer att hjälpa er att låsa upp mysterierna och visdomen från era forntida förflutna. Mineralriket, växtriket och djurriket är också i ett tillstånd av transformation och större uppvaknande. **Medveten (känslig, mottaglig, medveten). (R)

Det är en tid av befrielse, mina kära. Längtan efter frihet växer sig starkare i varje hjärta hos varje medveten Varelse på Jorden. Det är också en tid av att komma samman. Även när ni återförenas med era Själs/Stjärnfamiljer, samlar vi i de Högre Världarna också våra styrkor. Under många tidsåldrar, har mänskligheten varit frånkopplad sin fulla, dynamiska Närvaro av Själs Jaget, och också från Ängla Riket. Men nu, återförenas vi för att skapa ett synergistiskt överdrag av medvetande som kommer att vara tillgängligt för alla som är beredda att vara en del av Det Levande Ljusets Teams strävanden. Vi använder denna term, för ni är bekväma med den, och det ger en sinnesbild av många som arbetar i harmoni tillsammans med ett syfte, och för ett gemensamt mål. Det är mycket viktigt att ni förstår: det finns stora och magnifika Pyramider av Ljus i alla Sub-Planen av den Femte Dimensionen, där de är lätt tillgängliga för de av er som gjort ert Hjärt/Själs arbete, och har ställt in era fysiska kärl till, minst, de högre Fjärde-Dimensionella frekvenserna av Guds Ljus. I dessa Pyramider finns alla komponenter av Skapar Ljus som ni behöver för att skapa allt ni önskar för allas högsta bästa. Vi väntar där för att förenas med er och bli samskapare med er. Så, ta med er era visioner och era rena avsikter till era personliga Femte-Dimensionella Pyramider av Ljus, och begär de mirakel som väntar er.

Mina trogna Ljus Bärare, ni vaknar upp från ett dunklet drömtillstånd där ni, under många eoner av tid, har existerat på en svältdiet av Halv-Spektralt Ljus. Öppna era hjärtan och era sinnen, och expandera era visioner till att inkorporera alla era gåvor, dygder, attribut och egenskaper av Guds-Medvetande. Det är vår stora glädje att hjälpa, inspirera och beskydda er på er resa tillbaka till världarna av Ljus. Vet att ni är djupt älskade. JAG ÄR Ärkeängel Michael.

Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net