At påtage jer jeres nye galaktiske mission

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

“At påtage jer jeres nye galaktiske mission”

Kanaliseret gennem Ronna Herman dec 2012

www.ronnastar.com

oversat af Jørgen Leisted

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Elskede mestre, de Guddommelige stråler, som er stråle-strukturen i den Guddommelige plans frø kerner for Fiskens tidsalder, er gradvist formindsket i deres kraft, for de modtager ikke længere den hellige ilds frø udvikling fra skaberens bevidsthed, som hovedsagelig er forsynet af de oplysende frekvenser fra den sjette stråle. Menneskehedens overvejende fokus gennem Fiskens tidsalder, var af den lavere følelsesmæssige natur. Menneskeheden var opstået af de forbløffende, vibrationelle kræfter fra den lavere instinktive dyr/menneske natur, hvorfra fokus var rettet mod knaphed, overlevelse og sikkerhed. I de seneste 500 år af Fiskens tidsalder, begyndte mange af de mere modne sjæle at benytte det tredje chakra og det fysiske kraftfulde solar plexus center. De begyndte at koncentrere sig om deres jordiske mentale og menneskelige natur, udviklede deres kreative muligheder på det fysiske eksistens plan, og der blev overvejende fokuseret på anskaffelse af materielle goder. Selv nogle af de mere avancerede sjæle begyndte at udnytte hjertechakraets vibrationelle kræfter, så vel som solar plexus chakra, og derved igangsætte udviklingen af deres spirituelle kraft (solar plexus, hjerte, hals og tymus kirtlen), da de gradvist begyndte processen med den spirituelle opvågning.

 

I dette under-univers, var det hellige geometrimønster for den æra Vesica Piscis symbolet (symbolet hvor to cirkler med samme radius skærer hinanden), som afbillede den forenede treenighed af vores Fader/Moder Gud, og de først fødte sønner/døtre. Ærkeenglen Uriel og Lady Grace, er bærerne af den sjette stråle, hvilken var den fremherskende stråle fra Guds bevidsthed i Fiskens tidsalder. Ærkeenglen Uriel bliver ofte henregnet som fredens due, og han og Lady Grace udtrykker Fader/Moder Guds dyder, aspekter og egenskaber fra den sjette stråle med hengivelse, tilgivelse, nåde, ynde og tillid. Dette er strålen med fred, ro og religiøs tilbedelse. Det var med de vibrationelle mønstre fra den sjette stråle, som den elskede herre Jesus, lady Mary og herren Maitreya, sammen med mange andre store lysvæsener, tog ophold på Jorden for at forberede disse storslåede tider med transformation. De kom til Jorden for at plante erindrings frø kernerne for fornyelses og opstignings processen. En stor skare af engle væsener assisterede dem fra de højere riger med at aktivere den hellige ilds frø kerner, og forvandlingens kraftfulde violette flamme, som var lagret dybt inde i Jordens store labyrinter og huler. Den sjette stråles kraftfulde udstråling, og de aktiverede frø kerners udstråling inde fra Jorden, havde det formål, at de skulle standse menneskehedens nedsynken i mørket og illusionen fra de lavere tredje og fjerde dimensioner, så at spiralen med opstigning, tilbage til rigerne med lys og højere bevidsthed, kunne begynde.

 

Da kristendommen blomstrede, blev Vesica Piscis symbolets centrum –0- Fiske symbolet på kristendommens tro. Senere blev dette symbol erstattet af et kors, som skulle repræsentere korsfæstelsen. Men, den sande betydning af korset, som et helligt symbol, var en lodret søjle af Guds lys, og en mindre vandret søjle for materien. Den høje søjle af lys, forankret inde i Jorden, rakte symbolsk op mod himlene, mens den mindre smalle vandrette søjle, repræsenterede dualitetens almindelige anerkendte smalle spektrum. Søjlen med dualitet og polaritet, voksede sig meget længere, den blev besværlig og vanskelig at balancere, hvilket forøgede menneskehedens smerte og lidelse. Der har været lagt alt for meget vægt på korsfæstelsen og den smerte og lidelse, som den repræsenterer. Det er tid til at rette op på disse negative tankeformer, og forstå den sande betydning af så mange af de metaforer, som blev givet under disse mørke tider i Fiskens tidsalder.

 

Vi videregiver denne information til jer, for det har umådelig betydning for det som sker i denne tid. I, som er Stjerne frøet, som flittigt stræber efter herredømme over selvet, har afmålte krystal erindrings frø kerner lagret inde i jeres hellige hjerte og sind, lige som dem vi netop har beskrevet for jer. Hovedparten af jer, som nu står fast på vejen, fik dem enten indarbejdet her på Jorden eller fik assistance fra de højere lys riger, til vedvarende at fastholde det hellige hologram i jeres sind. Vi udstrålede alle fra Fiskens hellige ild frø kerner, med fornyelse og opstigning. For dem af jer, som var på Jorden, blev det gjort mens I var i en dyb drømmetilstand; ikke desto mindre, så var det bidrag, som menneskeheden udførte, uvurderligt.

 

I, som er vejviserne, forbereder jer til at spille meget af den samme rolle, ved at tilslutte jer de mægtige himmelske styrker fra vores Fader/Moder Gud, når vi forankrer den nye Guddommelige plan, de vibrationelle mønstre for den opstigende Vandmandens tidsalder. Men, denne gang, vil I udføre den mest betydningsfulde opgave, mens I er fuldt bevidste og opmærksomme på at det finder sted. Det nye krystal net er nu færdiggjort og på plads og aktivt, og det er tid for jer, Stjerne frøet, at begynde at tiltrække det til jer, integrere det, og derefter udstråle det nye Guddommelige aftryk, de hellige ild frø kerner for Vandmandens tidsalder, ind i Jordens net system og ud i den etablerede verden. Dette er jeres NYE GALAKTISKE MISSION, elskede venner. Dette er hvad I er blevet forberedt til gennem disse kaotiske, stressfulde år med opvågningen til jeres Guddommelige natur.

 

VI VIL GENNEMGÅ NOGLE AF DE VIGTIGSTE KONCEPTER VI HAR GIVET JER GENNEM DE FORRIGE ÅR, FOR AT OPFRISKE JERES ERINDRING, OG FOR AT ASSISTERE JER MED AT GENFINDE JERES SAMARBEJDENDE EVNER:

 

Når I opnår et bestemt harmonisk niveau i jer, så åbner I den fysiske krops porte eller portaler til de højere dimensioner: opstigningschakraet eller medulla oblongata, ved den nederste del af kraniet; jeres hellige hjertes inderste portal; jeres hellige sind, som er placeret i den øvre, bageste del af hjernen; og udvidelsen af krone chakraets åbning. Disse er de overordnede fysiske trin i opstigningsprocessen, for de genetablerer jeres forbindelse med Livets strøm, hvilket indeholder skabelsens levende lys partikler, som kaldes Adamantine Partikler. (Ren Guddommelig kærlighed). På dette punkt, begynder I at bygge et kraftområde af hele lys spektret, når I stræber efter at blive mester over selvet, og en bevidst med-skaber, som kun skaber de ting, som er til den højeste gavn for alle. Fra denne tid forude, der vil jeres åndedræts øvelser og bekræftelser få en helt ny mening.

 

Når I praktiserer den uendelige åndedræts øvelse, så trækker I vejret gennem det Hellige hjerte, hvilket skaber en vedvarende strøm af kosmisk energi gennem den fysiske krop. Denne proces overstrømmer systemet med Adamantine partikler fra den Guddommelige hellige ilds lys.

 

For at kunne blive en levende biflod for Livets flod, så må I forberede jer selv på at tillade livets essens at strømme ind og igennem jer. I må bruge hvad I behøver, og så tillade resten at strømme fremad, parat og tilgængelig til at blive formet til nye vidunderlige skabelser. På den måde, vil I blive bærere og tjenere af lyset. Dette er det grundlæggende budskab i alle de undervisninger, vi har givet jer gennem disse foregående år. Dette er målet for selv-herredømme. Dette er opstigningens vej.

 

Når I bliver mere kyndige som medarbejdere på Jordplanet, så må I vedvarende kontrollere jeres energi mønstre, og søge at opgradere dem. I må stræbe efter vedvarende harmoni og videreudvikle Guddommelig udtryk. I må frigøre den Hellige ild inde i jer, som har ligget i hviletilstand i mange tusinde år. I må lære at føre og fokusere jeres energi ind i de områder af jeres liv, som I ønsker at ændre. Ved at etablere, og vedvarende opgradere jeres Livs skabende tolv stråler, så planter i frøene af fokuseret forandring; og I forsyner skabelsens hellige ild med det der er behov for, til at manifestere det, som I har forestillet jer. Når I kan gøre det med kyndighed, så vil jeres personlige verden blive et eventyrland, og I vil blive et lysende fyrtårn som kan ses af alle.

 

Når skabelsens ærefulde kraft kommer i forbindelse med fysiske forhold, som en modsat kraft, så er der altid kaos. Men, når denne vidunderlige kraft bliver trukket ind i et foreneligt sanseligt opholdssted, så vil der være overflod af mirakler. I skal ændre de forventninger I har til de mennesker der er omkring jer. I skal slippe den frygt I har for at tage et standpunkt, sætte grænser, og tale jeres sandhed med en alt overskyggende kærlig energi. Det er tvingende nødvendigt, at I lærer at forholde jer centreret når I oplever kritik. Besvar den ikke med vrede eller lavfrekvent energi. I må lære at hæve jer over hverdagens stressfulde situationer, så I kan forvandle øjeblikke med strid, til timer med ro.

 

Universet, og især Under-Universet, hvori vi eksisterer, er midt i en kolossal forandrings proces. Planeter skifter plads og bevæger sig nærmere solen eller sol systemet, hvilket de er en del af; galakser og Under-Universer udvides og bevæger sig opad, udad og nedad, afhængig af beskuerens udsigtspunkt. Nye galakser er på dannelsesstadiet, når udvidelsens fremdrift bliver antændt ved en stor tilførsel af Skaberens partikler af Lys og Liv, og tankernes frø til ny skabelse gennemtrænger bevidstheden hos alle sansende væsener.

 

I har aldrig nogensinde før haft en sådan mulighed for at tjene menneskeheden og Skaberen. I er ved en korsvej i jeres udviklingsproces, for den verden, som I har kendt den, er langsomt ved at svinde bort. Som med Skaberens Guddommelige gnister, fik I en stor gave, en skattekiste med Skaber Essens, til at bruge på hvilken måde I måtte ønske det. I begyndte dette liv med en portion Adamantine partikler af lys, lagret i jeres hellige hjerte og en reserve gemt væk i jeres rod chakra, de Hellige Ild frø kerner, sommetider kaldt Kundalini, og portrætteret som en sammenrullet slange. I har altid haft adgang til den hellige ild, som er lagret i jeres hjerte; men, I skal kunne huske hvordan I skal bruge jeres Nøgler til Riget, for at kunne antænde og effektivt anvende denne kraftkilde fra det Guddommelige lys. Kundalinien eller Slange ilden, er en anden sag, for I skal rense 51% af den forvrængede energi, som I har skabt i fortiden, for at kunne udnytte denne beholdning af det Metatronic fulde lys spektrum.

 

I er i midten af en kosmisk sammenførings proces, mine brave venner, og I vil udvikle jer når tiden er inde, på den ene eller anden måde. I skal være opmærksomme på, at denne transformations proces er en lang og kompliceret cyklus; men, det kan blive en storslået rejse hvis I vil bevæge jer fremad med den visdoms lære og de værktøjer som vi tilbyder jer. Cirklens lov erklærer, at enhver ny skabende bestræbelse, skal begynde indefra i Viljekraftens stille punkt, Skaberens og Med-Skaberens inderste kerne.

 

Der er en stor bekymring over, at ødelæggelsen rundt om i verden accelererer. Vi erkender, at det er sandt, og det vil fortsætte i nogen tid når Jorden slipper de negative mønstre og modstridende energier, for jeres Jords moder stræber efter at reparere de skader, som er blevet gjort mod planeten gennem æoner af tid, af menneskehedens negative tanker og handlinger. Menneskeheden er ansvarlig for Jordens nuværende tilstand, og det er op til jer alle, sammen med assistancen fra væsener i de højere riger, at stræbe efter at afhjælpe så meget af skaderne som muligt. I er blevet støttet med værktøjerne og den Hellige Ilds energi, som er nødvendig for at fuldføre opgaven; men, I skal indarbejde og lede energien på en passende måde. Jeres opstigning, og Jordens opstigning, er ubønhørligt bundet sammen, og vi er forpligtiget til at assistere jer på enhver mulig måde.

 

Under dette skift af Tidsalderens cyklus, der oplever I en stor variation af transformative ændringer. I vil resocialisere alle de personlige energi og tanke formers fragmenter, som I har skabt gennem jeres lange rejse ind i det fysiske udtryk. I bliver genforenet med de mange bevidstheds gnister, som kompletterer jeres Guddommelige selv og jeres sjæle familie, og I stræber også efter at blive en spirituel, menneskelig voksen, mens I lever i et evigt udvidende, multidimensional fysisk rige.

 

Den Hellige Ånd eller jeres højere mentale selv, er den skarpsindige højere intelligens, som overvåger og regulerer lys gennemtrængningen, og de åndelige gaver som er tildelt jer, i henhold til jeres spirituelle bevidstheds niveau og jeres nuværende behov. Specielle uddelinger bliver også overvåget og spredt af jeres Hellige mentale selv, som er formidleren mellem jer og jeres Guddommelige JEG ER tilstedeværelse, Gud selv. Men, disse specielle gaver skal altid anvendes for det højeste gode. Husk, I er med-skabere, og I skal altid gøre jeres del.

 

Der er en sti åben for hver af jer, som I skal følge, lige meget i hvilken placering eller omstændighed I befinder jer. Der er en gylden mulighed, som venter på at gøre jer i stand til at påtage jer jeres styrke, udnytte jeres kreativitet, og bringe de mange skjulte evner i forgrunden, som I har lagret dybt inde i jeres hukommelses bank. Og nu, som aldrig før, er vi nær ved jer, observerer, venter på at assistere, at opmuntre, skabe mirakler, opbløde vejen og assistere jer i at bevæge jer fremad og opad.

 

Jeres sjæls sang er komponeret i det fjerde århundrede, og af de højere-dimensionale mønstre af betingelsesløs kærlighed, visdom, balance og harmoni. Som en Mester af selvet, så vil jeres Energiske signatur og jeres Sjæls sang blive slået sammen til en Himmelsk Mandala af lys, lyd og farve, ved hvilken I vil blive identificeret i de højere riger. I bliver genkendt af jeres storslåede indre lys. Jo mere Lys essens I optager i jeres fysiske kar, jo mere storslået vil jeres aura gløde.

 

Hvis I kan betragte alt hvad der i øjeblikket er i jeres liv som midlertidigt, undtagen kærligheden, lyset og den spirituelle ild inden i jeres hellige hjerte og sjæl, så vil I vide hvad det er vi prøver at overbringe til jer. Slip jeres frygt for fortiden og fremtiden, fjern den følelsesmæssige og mentale kontrol som andre har over jer, og bliv den frie ånd som det var meningen I skulle være.

 

Ægte spiritualitet betyder at holde sig til en levevis i sandhed, som skal leves hver dag, og ikke kun praktiseres en eller to timer om ugen, som det bliver gjort i de fleste religiøse ceremonier. Det er et uafladeligt brændende ønske, at være i konstant kommunikation med det åndelige. Menneskeheden må bevæge sig forbi de lavvandede ortodokse gudedyrkelser, og ind i livets mystiske flod. Akasha optegnelserne er vibrationelle mønstre – positive eller negative – som er opbevaret i det kosmiske bibliotek, hvor Skabelsens komplette historie er optaget og opretholdt.

 

Den violette flammes vibrationelle mønstre, er de eneste som er tilgængelige, både fra oven, via krone chakraet og den hellige åndedræts teknik, og fra det inderste af Jorden. Se for jer, denne smukke flamme blusse op nede fra jeres fødder, omgive jeres krop, når den forvandler enhver disharmonisk vibrationel frekvens, som I må have omkring jer, før den udstråler denne hellige flamme, fremad ud i verden, i større og større koncentriske cirkler. Husk, at en person, som er centreret i hans/hendes hellige hjerte og hellige sind, kan overbringe kosmiske sandheder og inspirerende tanker til millioner af mennesker, mens de kærlige vibrationer fra hans/hendes auraområde velsigner enhver, som han/hun kommer i kontakt med.

 

Verdenspyramiden, er en midtvejs station for jeres mangfoldige Sjæle. Jeres gode dyder er opbevaret inde i Lysets magasins skatkammer, inde i Verdens pyramide. Der er en høst af gode dyder hvert år, og jeres kærlige tanker og dyder er storslåede og opbevaret der. Den største andel er forenet med Skaber lys for at skabe det højeste gode for hele menneskeheden. I vil modtage jeres specielle gaver og Guddommelig fordeling, i forhold til det som I har tilført til Lysets skatkammer.

 

Vi beder jer om at teste os. Med et åbent sind, studer grundkoncepterne som vi har givet jer, og langsomt, men tillidsfuldt, så udfør nogle af dem i jeres daglige liv. Giv os tilladelse til at vejlede og inspirere jer, og ved at gøre sådan, så vil I have himlens styrker bag jer. I kan kun fejle hvis I ikke gør en indsats eller hvis I giver op, elskede venner.

 

Husk: Jeres diamantkernes Guddommelige celles storslåethed, plus jeres sjæls lys, og gløden fra jeres hellige hjerte, skaber lysets udstråling fra jeres aura felt. Englenes rige forstærker lyset; Menneskenes rige gør det uklart. Må I varme jer i jeres Moder/Faders Guddommelige velsignede kærlighed og lys, nu og for altid. Vi er altid i nærheden til at guide, lede, inspirere og beskytte jer.

 

Jeg er Ærkeenglen Michael.