At afmystifiere döden

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

At afmystifiere döden

Kanaliseret gennem Ronna Herman august 2015

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson august 2015

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Kära mästare, på det jordiska planet, gläder sig människorna när ett barn föds, för det är verkligen ett mirakel av skapelse, och de sörjer när en älskad dör, för de upplever en personlig förlust av den personen från sin närhet. Men, döden är också ett mirakel, och från ett andligt synsätt, är det en tid av glädje, för det är en återkomst till ett sannare VARANDETILLSTÅND.
Vi har ofta talat om förminskat medvetande, och de flesta av er är nu medvetna om att uppstigningsprocessen innebär att expandera sitt medvetande till att integrera alla Facetterna av medvetet uttryck. Som ni ofta har hört, är ni inte bara en människa med en Själ; ni är en fantastisk Varelse som har upplevt en otrolig variation av fysiska uttryck av medvetande.
Under forna tider, när ni upplevde de materiella världarna i en halvfast eller fast form i olika grad (i de Högre Fjärde och Lägre Femte Dimensionerna, antingen på Jorden eller andra planeter i ert solsystem eller galax), behöll ni samma form under en mycket längre tid än ni gör nu. I själva verket, behöll ni samma fysiska kropp under flera tusen år av er tideräkning. Övergångsprocessen och släppandet av den fysiska kroppen vid livets slut var lika naturligt som att kassera en gammal kostym. Döden som ni känner till den existerade inte förrän mänskligheten sjönk ned i tätheten i de lägre Fjärde och Tredje Dimensionerna, och ni glömde att er resa på Jorden endast var ett litet mellanspel bland ett brett spektrum av erfarenheter under er fantastiska resa genom kosmos.
Efter en speciell avskedsceremoni, steg den bortgående Själen in i en speciell Fontän av Övergång där den Violetta Flamman av Transformation brann klart (den Violetta Flamman är inte het som man kan tro, utan sval och lindrande). Så blev han/hon genast transporterad till den lämpliga Högre Dimensionella världen.
De som lämnades kvar i den fysiska världen kunde kommunicera telepatiskt med sin döda kära, och de visste att de skulle mötas igen någon gång i framtiden. De visste också att de kunde interagera med sina kära under sina nattliga resor när de var i sin Eteriska kropp, för de nattliga resorna var lika verkliga och minnesvärda som deras upplevelser under dagen.
Någon gång i framtiden, kommer mänskligheten att sluta vara rädd för döden och de kommer förstå att det är en naturlig del av den fantastiska, evigt utvecklande kreativa processen. Det är ett naturligt flöde av födelse, död/övergång, vila och assimilation, och återfödelse för att uppleva den fantastiska variationen av former, storlekar, och verkligheter som är tillgängliga för er som medskapare. Under tiden, måste ni frigöra många av era gamla fixa idéer och tabun kring döden och det som kommer efter, och veta att det liv ni nu upplever bara är ett ögonblick i universell tid.
En av de viktigaste sakerna för er att förstå är att allt som ni upplever börjar i det inre. Ni är ett mikrokosmos eller ett miniatyruniversum inom makrokosmos, vilket innehåller totaliteten av den Omniversella erfarenheten. Ni har beskrivits som en cell i den Högsta Skaparens Hjärta/Sinne, och det är en giltig beskrivning. Allt i Skapelsen innehåller Essens, Skapelsens Kärlek/Ljus, eller en Gnista av det Gudomliga. Åter igen, understryker vi, ingenting kan existera utan denna livgivande Essens. Det magnifika Ljusspektrat sändes ut från den Högsta Skaparen i en variation av förminskade nivåer av Ljusstyrka till vår Fader/Moder Gud och sedan ut i vårt Universum via de stora Ärkeänglarnas utstrålning. Inget av de manifesterade Universumen kunde existera utan det och inte ni heller.
Ni har ofta läst/hört om någon som har haft en nära döden-upplevelse, och hur de kände att de drogs mot Ljuset. För det mesta, är upplevelsen likadan med bara några få variationer. Vanligen allvarligt sjuka eller i en traumatisk situation, dras personen in i Ljuset, och de fylls med en känsla av lycksalighet och en otrolig, överväldigande kärlek. Ganska ofta, ser de en välkänd Varelse av Ljus eller ibland, en älskad som har gått över. De har vanligen en känsla av att de bara kan gå en bit mot Ljuset, och sedan de dras tillbaka in i sina fysiska kroppar igen. Ibland, talar Ljus Varelsen med dem, men inte alltid. Ibland, kan de välja att återvända till sin fysiska existens eller fortsätta mot Ljuset, och andra gånger, får de veta att de måste återvända, för deras uppdrag är inte fullgjort.
Precis som vi har förklarat att Slöjan inte är där ute, utan i er egen hjärnstruktur, är det samma sak med nära döden-upplevelsen. Den sker helt i ert eget Högre-Dimensionella Heliga Sinne, orkestrerat av ert Högre Jag. En nära döden-upplevelse är vanligen ett vägskäl i livet, en tid att fatta beslut och en möjlighet att börja gå upplysningens väg och ganska ofta men inte alltid, sker en Själs-sammansmältning då en del av ert Själs Jag förenas med en Högre Frekvens, som befinner sig i ert Själs Stjärna Chakra (ca 15 till 20 cm över ert huvud), det rör sig in i ert Heliga Hjärt Center, och börjar processen att, istället för ego-begärets personlighet, leda era livserfarenheter.
Under nära döden-upplevelsen, sker det en kemisk reaktion, som ger tillträde till en del av hjärnan kallad det Heliga Sinnet. Detta tillåter tillgång till speciella områden som innehåller några av de Ljus Paket av Visdom som finns där. Dessa Ljus Paket är sammansatta av högre frekvenser av Ljus, och de innehåller information som personen inte vanligen kan få tillgång till. Detta känns inte och ser inte bara olika ut för personens sinne, utan ger dem ofta tillgång till en del av deras historia, och ibland till deras härstamning och annan viktig information.
Kom ihåg detta, allt ni någonsin har upplevt och allt som ni är, från den första tiden ni fick ett individualiserat medvetande som en Gnista av det Gudomliga, och blev medveten om faktumet ”JAG ÄR Det, JAG ÄR – JAG ÄR en Facett av Skaparen”, finns i de Ljus Paket av Visdom som är lagrade i de Högre-Dimensionella nivåerna av hjärnan. Lagrad i ert Heliga Sinne, ert DNA och ert Chakra system är alla dygder, attribut, egenskaper och aspekter av den Högsta Skaparen. De väntar på att ni ska göra anspråk på nycklarna till kungariket genom att integrera de högre frekvenserna av Ljus, som kommer att ge er tillgång till hela ert Gudomliga Arvs hela storslagenhet.
Ni har en Eterisk Kropp som innehåller en komplett, autentisk kopia av era fysiska, mentala och emotionella kroppar. När ni dör eller helt lämnar er kropp, blir Silver Strängen (som den kallas) avskuren och ni lämnar helt och hållet den fysiska kroppen, vilken genast börjar brytas ned. Er Själ har långsamt börjat sammansmälta med er Eteriska Kropp, och rör sig sedan utåt till de Högre Dimensionernas världar.
Många av er har en falsk uppfattning om hur det är i de Högre Dimensionerna. De högre världarna är inte en dunkel, overklig miljö, och det kommer inte se annorlunda ut för er än era jordiska omgivningar. Men som ni kommer att märka efterhand, är det många skillnader. När ni går över, kommer ni att ha form och substans. Ja, er form kommer att vara mera förfinad och inte så solid som i den Tredje-/Fjärde-Dimensionella världen, men ni kommer att känna er solida och allt runt omkring er kommer att ha form och ordning också. Den nivå ni är intonade till eller kompatibla med kommer att avgöra hur medvetna ni är, och de förmågor ni har, och också hur er omgivning ser ut. Åter igen, de frekvenser ni projicerar eller är i samklang med kommer att avgöra vilken Dimension eller Dimensionellt Sub-Plan ni kommer att gå till, och också vilken nivå av kosmisk information ni kommer kunna få tillgång till. Ert Aura Fält är som en klädnad som omgärdar era Eteriska eller Astrala Kroppar, och det är antingen en klädnad av Ljus eller ett hölje av negativ, oharmonisk energi som ni har ackumulerat under era många livserfarenheter.
Vi har förklarat detta tidigare, men, det är viktigt att ni har en klar förståelse av övergångsprocessen, så vi kommer igen att ge er en kort repetition av det som sker efter att en Själ lämnar den fysiska kroppen. De som är ”upplysta” och Själv-medvetna ställs genast framför sitt Vägledande Råd för att se på sitt avslutade liv, inte dömande, endast en genomgång för att se vilka utmaningar och möjligheter som möttes på ett positivt sätt, med kärlek och medkänsla, och vilka uppgifter som inte fullföljdes, och därför, måste upplevas igen. Man kan inte dölja något för någon i de högre världarna, för er Aura berättar hela er historia, och alla kan se utstrålningen och Ljuset från ert Andliga Jag, eller bristen på dessa. Er form kommer att vara vacker och perfekt, och ni kan synas ha vilken ålder eller form ni önskar.
Ni har många val att göra efter att ni slutfört genomgångsprocessen. Ni kan gå till universiteten för lärande i olika stjärnsystem, ni kan tjäna på en mängd olika sätt, ni kan njuta av Skapelsens skönhet och använda era medskapande förmågor, eller någon annan variation av erfarenheter för vidsträckta att ta upp här. Själsavancemang sker inte snabbt i de högre världarna som det är när man befinner sig i den fysiska kroppen, för ni är medvetna om de Universella Lagarna, och det är omedelbara resultat av era tankar och handlingar. Det är därför alla är så ivriga att inkarnera på det jordiska planet, även om det är fyllt av utmaningar, begräsningar, och ofta smärta och lidande.
Även om det kan vara svårt att tro, är det en fantastisk möjlighet och ett stort privilegium att vara förkroppsligad på planeten Jorden under denna tid av stor transformation. Det är många vackra Själar som står i kulisserna och hoppas på att få en möjlighet att återvända till Jorden och vara en del av denna fantastiska evolutionära process.
Tillsammans med er villighet att komma till Jorden och dela med er av ert Ljus för att hjälpa mänskligheten och er planet, fick ni en möjlighet att förkroppsliga så mycket av ert Gudomliga Jag som ni kan bära och använda; det är det Gyllene Löftet som ni fick innan ni återvände till Jorden för att uppleva detta liv. Det var/är en möjlighet utan motstycke att integrera den maximala mängden av ert Guds Medvetande, och återvända till ert sanna tillstånd som en Varelse av Ljus.
Det är en annan historia för dem som dör en våldsam död – dem som har levt ett liv av hat, rädsla och aggression gentemot andra eller har en stor ackumulation av negativ karmaskuld att lösa. Dessa Själar tas till något som kan kallas en ”intensivvårdsavdelning” där de kärleksfullt tas om hand av en skara av Nådens Änglar. Dessa Själar blir inneslutna i ett fänglese som består av deras övertygelser, negativa handlingar, och orealistiska koncept. Det är det närmaste man kan komma det som kallas ”helvete” eller ”skärseld”, för de lever i en värld av tankeformer av lägre frekvens som de har skapat på Jorden under sina många livs erfarenheter.
Nådens Änglar strålar konstant Skaparens Kärlek/Ljus till dem, och långsamt, över tid, och beroende på hur täta deras negativa fält är, penetrerar och upplöser kärlekens elixir gradvis skalet runt deras eteriska kropp och själ. Det finns alltid en möjlighet att göra en återställning även om det kan ta eoner att göra det, beroende på svårighetsgraden och magnituden av den involverade negativiteten.
Låt oss klara upp en annan vanföreställning: det är inte ”syndigt” att begå självmord eller för en person att avsäga sitt liv innan hans/hennes uppdrag är slutfört. Det finns många skäl till att människor beslutar sig för att avsluta sina liv eller offra sitt liv för någon annan. Ibland beror det på en överväldigande börda av skam, skuld eller rädsla, ibland malplacerade altruistiska skäl (vanligen som ett resultat av ett martyrkomplex), eller när en person har en dödlig sjukdom och smärtan har blivit övermäktig. Dessa Själar kommer att visas hur de kan rätta till de situationer som har orsakat deras lidande, smärta eller sjukdom, och kommer att få en annan möjlighet att göra det rätt.
Om en person beslutar att avsluta hans/hennes liv på grund av de smärtsamma situationer som de har skapat åt sig själva, kommer de inte att kunna undvika samma omständigheter i ett framtida liv, så de skjuter bara fram utmaningarna och möjligheterna att lära sina livsläxor. Kom ihåg, ni är alltid era egna domare, och ni bestämmer med hjälp av ert Vägledande Råd vad nästa livs erfarenhet kommer att bli, med många val och möjligheter tillgängliga. När en Själ befinner sig i de Högre Dimensionerna, är den alltid ivrig att rätta till gamla misstag så att aurafältet kan rensas på alla oharmoniska vibrationella mönster, och resan mot Upplysning kan fortsätta.
Det är också viktigt för er att förstå att reglerna har ändrats när evolutionsprocessen rör sig spiralformat till nästa nivå. Varje generation av Själar under de senaste hundra åren eller så har inkarnerat med mer och mer av sitt kosmiska minne tillgängligt. Med andra ord, glömskans slöja blir tunnare och blir långsamt helt eliminerad. Membranen av Ljus runt de många DNA-strängarna blir också tunnare, och de unga som nu föds kommer att ha tillgång till förmågor och talanger som inte var tillgängliga för deras föräldrar och mor-och farföräldrar. Kalla dem vad ni vill: Indigo Barn, Kristall Barn, eller De Gyllene, de är visa GAMLA SJÄLAR som har gått med på att inkarnera på Jorden för att ta över tyglarna från er; de äldre, och leda mänskligheten in i Den Nya Tidens Ljus.
Det spelar ingen roll om människor förnekar sanningen i det vi förmedlar till er; det är den Levande sanningen och den Universella Lagen i alla fall, och varje Själ påverkas och styrs av principerna i den Gudomliga Planen, antingen de tror på det eller inte. Åter igen, här gäller den inre slöjan, och ni måste bryta genom begränsningarna i den negativa Tredje-/Fjärde-Dimensionella miljön för att få tillgång till denna fantastiska koppling till KÄLLAN. Ni har alltid varit, och kommer alltid att vara sammankopplade, till ALLT SOM ÄR. Känslan av frånkoppling existerar alltid bara i era sinnen, och möjlighten att låsa upp dörren till Livets Flod finns i det HELIGA HJÄRTAT.
Mina kära Ljusbärare, vi ber er att se på varje prövning och utmaning som en möjlighet att frigöra uttjänta tankar och vibrationella mönster som inte längre tjänar ert största bästa.  Vi ber er att se på era livserfarenheter genom det Heliga Hjärtats/Sinnets filter samtidigt som ni drar till er Skapar Partiklar av Liv/Ljus och fyller den med er kärlek innan ni strålar ut dem till världen och mänskligheten. Vi är alla i denna kosmiska dans av evolution, och tillsammans, kommer vi att segra. JAG ÄR Ärkeängel Michael.
Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net
PERSONLIGT MEDDELANDE FRÅN RONNA:
Mina kära vänner, den senaste månaden har varit ytterligare en utmanande ” Rit av Passage” för min familj. Under de senaste fem veckorna, har min äldsta son, Rick, 68 år gammal, varit inlagd på intensivvårdsavdelningen på the Veterans Hospital fem gånger. Första gången var det så allvarligt att vi nästan förlorade honom. Hans natriumnivå sjönk till farligt låga nivåer, vilket kan resultera i kramper och till och med död. Efter en endoskopi, fann de en ”liten cellulär cancerväxt” ungefär stor som en silver dollar i hans högra lunga. Det är en aggressiv, snabbväxande typ av cancer. Vi fick veta att han har tre till sex månader att leva, om han inte gör någonting. Om han väljer att ta cellgifter en gång i veckan och strålningsbehandlingar fem gånger i veckan, har han 80 % chans att leva i tre till fem år. Men, det är stor risk att cancern kommer tillbaka under den tiden.
Ricks son, John, och hans fru och två döttrar bor i Kalispell, MT (som var Ricks hem under många år). Rick har beslutat att genomföra behandlingarna, för hans högsta önskan är att återvända till Montana för att vara med sina barn och barnbarn. Så flera familjemedlemmar körde ned från Kalispell förra veckan, och flyttade Rick, tillsammans med hans Fifth Wheel Trailer (som han bor i) tillbaka till Montana. Veteransjukhuset i Kalsipell är utmärkt, och han kommer att få den behandling han behöver där.
Jag var mycket ledsen över att han åkte; men, jag vet att det är för hans bästa. Han har en stor familj där som är redo och villiga att göra det som behövs för att hjälpa honom genom detta. Vi har alla en sorgeprocess att gå igenom; men, vi inser att detta är en del av livet, och vi måste göra det bästa av det, för alla berörda. Åter igen, är min innerliga bön att han ska få några goda år att njuta av sin fina familj, och att när det är dags att gå över, får han göra det varsamt och fridfullt. Vi tackar er alla för era kärleksfulla böner och medkännande tankar. För evigt kärlek och Änglavälsignelser, Ronna.
Nedan är något som jag skrev dagen efter att min kära familj rest till Kalispell. Det stillar mitt sinne och lindrar mitt hjärta när jag går till mitt Heliga Rum och skriver det jag känner. Jag hoppas det skänker tröst och mod till de av er som också går igenom en smärtsam ”Rit av Passage”.

ÖDELÄGGELSE OCH TRANSFORMATION
Jag är förstummad till tystnad och mitt sinne är förlamat.
Att förstå det jag just fått veta är för överväldigande att absorbera.
Så jag måste dela sönder det till små fragment
av tankar så att jag kan pussla samman dem långsamt
– en vävnad av möjligheter-
Jag tror jag måste arrangera bitarna så att energin inte är så kaotisk.
Jag måste blanda hopp och fakta, och fakta med en variation
av önskvärda utgångar, eller så kommer jag inte kunna hålla
dessa pulserande, negativa tankeformer borta.
Jag får inte
låta dem överleva i sin nuvarande form.
Jag kommer att beströ dem kärlekens kraft.
Jag kommer att fylla dem
med hopp, och med en myriad av positiva föresatser.
När mitt hjärta börjar blöda tårar, kommer jag att trösta det med
minnen av mina älskades leende ansikten som är
friska och hela. När tvivlens skuggor försöker
förmörka min dag, kommer jag att tänka på alla mina fantastiska välsignelser,
och jag kommer att känna och uttrycka överväldigande tacksamhet.
Jag kommer att ge varje dag gåvan av min uppmärksamhet och mitt bästa försök
för jag kan inte förneka att varje dag är en dyrbar gåva från vår Moder/Fader Gud.
Mina kära, för evigt mina vänner, denna resa mot morgondagens Ljus har ett pris.
Det priset är att vi måste värdesätta varje ögonblick.
Vi måste använda våra förmågor och visdom för att hjälpa till att skapa en bättre värld
för alla.
Vi är inte längre bara en individuell person med en Själ.
Vi integrerar mer och mer av vårt Gudomliga Jag, och
vår kraft och potential är långt bortom vår nuvarande förståelse.
Min livsvävnad måste sammansmsälta med er – det ska inte bli ett lapptäcke.
Det måste flöda och virvla
i strålande, hänförande färger och former så att det kommer att
beröra de djupaste platserna i vår Själs minne.
När det är fullständigt, kommer dess unika mönster att ge oss en glimt
av storslagenheten och härligheten i vår framtida värld.
Då kommer vi att veta
att det var väl värt mödan, för otaliga kommande generationer som
kommer att ha nytta av det arv vi har lämnat till dem.

För evigt kärlek och änglavälsignelser, Ronna.