Är ni redo att innförliva er heliga eldenergi?

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

ÄR NI REDO ATT INNFÖRLIVA ER HELIGA ELDSENERGI?

Kanaliseret gennem Ronna Herman december 2013

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Kära mästare, ni kommer från fjärran avlägsna Universa, Sub-universa, galaxer och planeter, och förde med er ett överflöd av kosmisk information, som lagrades i era Heliga Sinnen för framtida användning. Det var stränga krav som ni måste klara och högtidliga löften som ni måste avlägga. Ni gick med på att komma till Jorden under dessa monumentala tider av evolution, och sedan inkarnera i många olika och ofta mycket svåra omständigheter. Ni avgav ett löfte att när det var dags för er att börja gå uppstigningens väg, skulle ni tillåta att vi åsidosatte er fria vilja så att vi kunde ta de mått och steg som bedömdes vara nödvändiga för att väcka er. För många, resulterade detta i en Själs-sammansmältning, och andra som redan vaknat upp till sitt Själs Jag, var redo att smälta samman helt med det Heliga Hjärtat, det är en stor återförening av monumentala proportioner. När era intentioner är består av visdom tillsammans med kärlek och projicerad med renhet, blir ni en kraftfull källa av Helig Eldsenergi.
Detta uppvaknande resulterade i en omfattande Gudomlig otillfredsställelse bland det vi kallar det ”avancerade gardet”.  Ni har alla upplevt några av de olika och monumentala transformationerna som har skett bland massorna. Ni har också observerat eller har påverkats av de uppsnabbade Jordiska förändringarna, som har ökat i frekvens, och fortsätter kontinuerligt. De flesta av er, som medvetet har försökt återta er Gudomlighet, på de olika sätt som ni var/är dragna till, finns bland denna avancerade grupp av själar. Ni gick med på att bli exempel, och ni är villiga att göra allt som står i er makt för att underlätta för andra genom att bli Ljusets väktare, Vägvisare och Världs Tjänare. I det förflutna, var uppstigningsprocessen bara tillgänglig för dem som inkarnerade som invigda stadigt på väg – som lärjungar vars uppdrag var att förankra så mycket Gudomligt Ljus och föra fram så mycket kosmisk visdom som möjligt. Den tiden är över. Det är en tid av massuppstigning, för alla planeterna, solssystemen, galaxerna och Sub-universa inom detta universum är aktivt involverade i en aldrig tidigare skådad uppstigningsprocess. Skapelsens hjul löper för evigt i spiral nedåt eller uppåt, inåt eller utåt, beroende på den stora kosmiska tidscykeln.
Det Supermedvetna Sinnet och de många facetterna av era Högre Jag är länken till de Andliga världarna. Först, kan ni börja få blixtar av information/inspiration via era intuitiva förmågor under meditation. Sinnets kraft blir kraftigt förhöjd när en aspirant på vägen blir skickligare och bekvämare med att använda det Heliga Sinnets högre frekvensmönster. Som ett resultat av att koppla sig till de högre frekvensvärldarna i hjärnstrukturen, kommer en stor del av era minnen av gamla händelser att blekna bort när ni går från den instinktiva hjärnan/sinnets värld till det Högre Sinnets värld. Uppstigning är sinnes-expanderande, en process där man passerar från ett sinnestillstånd till ett annat. Medvetandet expanderar till att omfatta hela mänskligheten, Jorden, solsystemet och hur det fungerar. Fokus ligger inte länger på det lilla jaget. Det slutliga målet är att bli en galaktisk Varelse och så småningom uppnå ett universellt medvetande.
När ni blir skickligare på att få tillgång till kraften och storheten i dimensioner av högre frekvens – börjar ni få en glimt av hur fantastiskt paradiset kan vara – och upphetsningen börjar växa. Det är vad som sker över hela världen. Det är en mycket personlig erfarenhet, för ni kan ha förvirring, oordning och kaos runt omkring er och ända vara centrerade i det stilla ögat av frid och glädje. Allt medan tiden går, kommer ni att märka att ert center av frid kommer att utvidgas mer och mer, och när fler av er börjar koppla er till den eviga kraften av fulländning, kommer det att spridas snabbare och snabbare tills det omger världen.
Det pågår en stor rörelse i massorna, de som tills nu inte var redo att lyssna till Andens viskningar eller fördjupa sig i Skapelsens mysterier som nu börjar flyta på strömmarna av högre frekvens STRÅLAR i den nya Gudomliga Blåkopian. Vi har sagt er att ni har varit mycket modiga och stigit ut er komfortzon, ut ur massmedvetandets flöde av populära övertygelser till okänt territorium. Ni har varit villiga att möta många utmaningar och prövningar, och ni har inte låtit er påverkas av de som sa att ni hade fel, var onda eller önsketänkare. Ni bevisar att det ni har accepterat som er sanning verkligen fungerar, och bekräftelsen är konkret och synlig för alla att se så ingen kan tvivla. Rädsla är det som avskräcker för förändring, men ni lär er att tämja er rädsla och ni återtar er Heliga Viljas kraft.
Varje gång ni besöker er femte-dimensionella Pyramid av Ljus, blir ni skickligare på att koppla er till och använda Skapelsens gåvor, och ni tar med er tillbaka mer och mer hög omanifesterad femte-dimensionell Ljus-substans. Se hur dessa strömmar av Ljus rör sig i spiral ned till den fysiska världen av uttryck, när de gradvis blir kännbara och antar form under er vägledning genom visioner, drömmar och klar intention. Många av er har lärt er den disciplin som är nödvändig för att hålla era visioner utan att svikta, och ni lär er att mirakel av manifestation sker en klar tanke, ett steg eller handling, och en dag i taget. Det finns inga genvägar, mina kära; ni måste följa de universella lagarna av manifestation för att använda Skapelsens kraft.
Ni kallas att förena er med ledarskapets Ljusteam, de som kommer att visa vägen för de nya vackra själar som nu vaknar ur sin andliga sömn. Tusentals behövs för att underlätta och hjälpa under nästa våg av uppvaknande som nu sker, för den omfattar miljoner och åter miljoner. Till och med dem som fortfarande lever i förnekelse blir medvetna om att något djupt och aldrig tidigare skådat sker på Jorden. Dessa själar behöver inte gå genom den omfattande rening, rensning och smärtsamma processande som så många av er har upplevt. Ni har verkligen öppnat vägen och har kunskapen som kommer att hjälpa dem att snabbt gå genom uppvaknandeprocessen och uppnå sin gudomliga kraft.
Ni är exemplen och Vägvisarna, för ni är destinerade att lära de runt omkring de förenklade stegen som är nödvändiga för att rensa bort sina gamla tankemönster, så att Skaparens Gudomliga Ljus kan börja ta plats i deras hjärtcenter. Ni är stora spelare, mina modiga, när vi går till nästa högre spiral av evolution. Nu, hoppas vi att ni börjar acceptera det vi säger er, att ni alla är vackra Varelser som bär en värdefull Gnista av Skaparen i era hjärtan/själar. Låt era Högre Jag inspirera och guida er, men snälla ni kliv fram och använd den kunskap, visdom och förmågor som ni så dyrt har vunnit.
Kära hjärtan, ni är en sammansättning av era erfarenheter och minnen. Ni har haft många liv som kvinna då ni blev utsatt för övergrepp och illa behandlad av män, och många liv i den man liga kroppen då ni led av förlusten av er älskade maka, blev förrådda, eller inte räckte till på något sätt. Alla dessa motstridiga energier i era celler, aurafält, och hjärnstruktur kommer att färga er syn på det motsatt könet tills ni upplöser och transmuterar dem. I det innersta av er Varelse, det ni verkligen söker är återföreingen med den andra halvan av ert gudomliga Jag, den perfekta Gudomliga Strålen av Skapelse som sändes ut i Sin helhet. Ni separerade er sedan till två under-strålar, en representerande Fader Skaparen och den andra representerande Moder Skaparen. Ni har sedan dess delat och separerat er till många facetter eller fragment av medvetande, men har alltid längtat och sökt efter er återkomst till helhet och enhetsmedvetande.
Hur kan ni uppnå helandet och återföreningen av dessa två primära facetter av er själva? Först, genom att utveckla en känsla av Själv-värde och Själv-kärlek. Ni kommer att börja utstråla denna högre vibrationella energi från era aurafält, och andra kommer att reagera i sin tur. Lär er att lita på er själva och er intuition så att ni kan lita på andra. Ni kommer aldrig att känna er ensamma när ni lär er att ni har en mäktig styrka av änglar evigt nära er, redo att beskydda, uppmuntra, älska, och stödja er varje stund av dagen eller natten. Släpp smärtan från det förflutna genom att förlåta er själva och andra.
Det kommer fortfarande att finnas de som kommer in i era liv som ni inte är resonans med, och det kommer att vara så, så länge ni befinner er i en fysisk kropp. Om ni kan upprätthålla en attityd av icke-dömande, och utstråla kärlek till essensen hos varje person, kommer ni inte behöva uppleva en karmisk dans eller interaktion med dem. Välsigna dem och låt dem följa sin väg, medan ni följer er egen.
Det är dags för mänskligheten att ta bort de eteriska skyddssköldar som de har placerat över sina hjärtan/solar plexus-center så att de inte kan skadas eller påverkas otillbörligt. Att öppna den gyllene förseglingens port till det Heliga Hjärtat, där er Diamant Gudscell finns, låter vår Fader/Moder Guds Kärlek/Ljus flöda fritt från både den främre och bakre porten av det Heliga Hjärtat.
Mina kära, det är ett annat viktigt koncept som vi vill presentera för er. När vi gör det, vet vi at det kommer att trigga igång rädsla och tvivel för många av er. Om så är fallet, ber vi er att lägga denna information åt sidan, och be att den ska bekräftas om det ska bli er sanning, eller om det är för obekvämt, bortse bara från den. Det är mycket information som kommer ut som kommer att utmana de gamla världskoncepten och tankeformerna från det förflutna. Precis som barn lär sig de enkla grundläggande livskoncepten under sina tidiga år, blir deras lektioner och kunskap mera komplex och tankeväckande när de mognar. Detta koncept kan tillämpas på er andliga utbildning och växande också.
Vi har sagt er att den Högsta Skaparen har börjat utstråla den förfinade Kärleken/Ljuset från det innersta av Dess Varande (Adamantine Partiklar av Ren Gudomlig Ljussubstans). Denna Essens innehåller Skapelsens alla facetter, vilket inkluderar Frötankar, energikomponenter, och stora mönster för aldrig tidigare upplevda nya skapelser. Inom dessa fantastiska multipla strålar av Skapar Ljus finns nyligen aktiverade, Strålar av ren omanifesterad potential inom det svarta spektret. Skaparen sänder dessa Strålar som en gåva genom hela detta universum, för de innehåller det Stora Tomrummets stillhet, vilket kommer att bli tillgängligt för alla som är modiga nog att koppla sig till den magnifika kraften i rymdens Tomhet, för att delta i skapandet av framtida världar och galaxer.
Först kom Tomrummet och sedan kom Ljuset, och i Ljuset var alla goda och fantastiska ting. Ljusets spektrum kunde inte urskiljas utan de många nyanserna av mörker. Många av er räds mörkret och er skuggsida, uppfattar den som ond. Mina kära, om allt är en del av det ENDA, Skaparen, hur kan det vara något att vara rädd för när ni är fyllda med Guds Ljus? Ni som människor har skapat många ting att vara rädd för, men dessa ting är inte Skaparens verk. Är ni rädda för det Stora Tomrummet som är bakgrunden för stjärnorna och konstellationerna? Några av er är rädda för natten, men det är inte mörkret som ni kan skylla på, utan de smärtsamma saker som människor utför i skydd av mörkret. Vi vill hjälpa er att börja undersöka och transmutera de gamla själv-begränsande koncepten så att ni kan vidga er horisont och anta er klädnad av Ljus. Med Ljusets gåva kommer stort ansvar, ledarskapets roll som vi har skisserat för er tidigare.
Vi ber er att LEVA era liv med en fininställd känsla av medvetande; att KÄNNA glädjen i att vara sammanlänkad med Allt Som Är, och sedan dela med er av glädjen till andra; att använda er VILJE kraft för att snabbt gå längs vägen av upplysning, så att när ni uppnår en högre utsiktspunkt, kan ni enklare hjälpa andra över ojämnheterna. Försök ÄLSKA andra med hela ert hjärta, som Skaparen älskar er; att TALA er högsta sanning med kärlek, medkänsla, och urskiljning; att SE det bästa i alla; och att veta att vi alla är en del av samma stora JAG ÄR. Dyrbara vänner, vi började och kommer att sluta denna fantastiska resa tillsammans. Vi kommer att uppmuntra er, tänja er sinnen, och knuffa är när det är lämpligt, men mest av allt, vi kommer att älska er för evigt. JAG ÄR Ärkeängel Michael.

Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net