Är ni redo att bli en fullfjädrard, Gud-inspirerad medskapare?

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Är ni redo att bli en fullfjädrard, Gud-inspirerad medskapare?

Ærkeenglen Michael gennem Ronna Herman sept 2012

www.ronnastar.com

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Förmedlat genom Ronna Herman * Översättning Mona Karlsson


Kära mästare, det har varit mycket diskussion rörande den högra och vänstra hjärnans integration hos mänskligheten som en del av den evolutionära uppstigningsprocessen. Det är viktigt att ni förstår att så länge ni befinner er i de vibrationella fälten av dualitet eller separation, kommer ni inte helt att förena de högra och vänstra hjärnområdena av uttryck. Men, när ni kopplar er till det Heliga Sinnet, som är lokaliserat i den övre, bakre delen av huvudet, kopplar ni er till en femte-dimensionell miljö där det råder enhetsmedvetande. I den eteriska delen av hjärnan är allt förenat; det finns ingen separation. Den högra hjärnhalvan som är inspirerad av Gudinnan söker ständigt, emotionell interaktion och skapar kreativt uttryck via Själens medvetande. Den vänstra hjärnhalvans, maskulina sinne är mera intresserat av konkreta fakta fastställda via det materiella planet av medvetande, vilket skapar ett konfliktfyllt dualitetsmedvetande. Era Själar och Högre Jag fungerar i en verklighet där begränsningar i tid och rum inte finns, medan egomedvetandet är begränsat av tid och strukturella gränser. Den gamla och nya Gudomliga blåkopian/planen kommer snabbt till ett slut. Den experimentella erfarenheten av dualitet och separation blir antingen modifierad, harmonierad, integrerad eller eliminerad.

Ni kan inte döma det som sker i den negativa arenan av dualitet utan att lämna den smala vägen av balans, och placera er själva i den scen av handling som ni dömer som omoralisk eller dålig. Kom ihåg, ego-sinnet är fångat i de lägre nivåerna av polaritet, och dömande är ett resultat av ett polariserat sinne. Det är vibrerande energifält av medvetande inom varje dimensionell nivå som alltid kommer att passa och validera en persons medvetandetillstånd. Vibrationer av låg nivå försvagar den fysiska kroppen, för det är mindre Ljus/Livskrafts energi tillgänglig.

Ni måste konstant försöka kontrollera era ego-begärskroppars personligheter. Era tredje/fjärde-dimensionella existenser är ett förändrat medvetandetillstånd – ett förminskat tillstånd – som representerar bara en mycket liten del av ert kraftfulla och magnifika Gudomliga Jag. I de första stadierna av Själv-medvetande, är ego-personlighetens kontroll mycket stark. Er önskan och villighet att följa Själs Jagets knuffar måste vara ännu starkare. När rättfärdighetens väg blir smalare, måste ni sträva efter de högsta valen i alla beslut.

De av er som befinner sig stadigt på Vägen av Ljus rensar inte bara ut den förvrängda energi som är lagrad i den fysiska kroppen utan också all lägre astralplansenergi som ni fortfarande har i era aurafält. De tre lägre astralplanen håller det kollektiva medvetandets trossystem. Ni frigör er från och går bortom det området av påverkan när ni försöker uppnå ett mera balanserat, harmoniskt energimönster. När ni gör det, är det viktigt att ni blir en observatör av processen. Ni måste se och vänta tålmodigt tills ert tillfälle att tjäna blir mycket klart för er. Ni måste justera era prioriteter för att matcha era drömmar, och ni måste ha tillit till er själva och den Gudomliga Planen som väntar på att fullföljas. Det är en viktig milstolpe när rädslan för förändring utvecklas till förväntan och spänning inför vad framtiden innehåller. Är ni djärva nog att välja det liv som ni längtar efter?

När ni går högre på vägen av upplysning, kommer ni inte längre att vara intresserade av de små dramer som utspelas runt omkring er, för ni förkroppsligar inte längre de lägre frekvenserna av bindning. Era högre utsiktspunkter som en Själv-Mästare tillåter er att se på de pågående tredje/fjärde-dimensionella dramerna som en observatör – inte som en deltagare.

De första processerna av uppstigningen eller att höja de vibrationella mönstren är en viktig faktor för att få tillgång till de högre-dimensionella fälten av medvetande. Först, återkopplar ni er till ert fysiskt förkroppsligade Själs Jag, sedan med er ÖverSjäl Högre Jag och er Eteriska Kopia, som finns i er personliga pyramid av Ljus. När ni väl upp nått dessa tre steg av Upplysning, är ni redo att stiga på uppstigningsens snabbspår.

Att vara centrerad i det Heliga Hjärtat/Sinnet låter den andliga/intellektuella tillväxten att accelerera. Varje Själ kommer slutligen att koppla sig till sin geni potential, vilken är lagrad i det Heliga Sinnet. Denna visdomsskatt finns i de högre frekvensnivåerna av hjärnan. Geni kvoten är kapaciteten att handla och reagera på ett individuellt, nyskapande sätt genom de val man gör. Det avgör hur ni anpassar er till omständigheter och hur ni uttrycker er individualitet. Ni bör söka emotionell stabilitet och planen av högre sinne för att uttrycka intelligent kärlek. En Frö Atom av ren Skapar Essens finns i ert Heliga Hjärta. Uppenbarelser av stor vikt yppas och er koppling med Källan till Allt blir mera intim när ni börjar känna denna Essens av ren kärlek i era Heliga Hjärt center.

Kom ihåg, ni magnetiserar energi till er, och ni strålar energi från era Solar Kraft Center (fram och bak).
När er Energi Signatur blir mera förfinad och är intonad till de högre frekvenserna av Ljus, kommer ni fortfarande att dra till er en del halv-spektral, Ursprunglig Livs Krafts substans så länge som ni förblir i en tredje-/fjärde-dimensionell miljö. Men, den kommer att mixas och smälta samman med Adamantin Partiklar av Ljus av högre frekvens, och kommer automatiskt att transformeras av er kärleksfulla intention till högre frekvensenergi när ni samstämmer er fria vilja med vår Fader/Moder Guds vilja.

De olikfärgade, självlysande Strålarna hjälper till med att integrera och balansera de högre frekvensmönstren av galaktiskt medvetande. Ju mera man balanserar, harmonierar och stärker sitt chakrasystem, ju mera Gudomligt Ljus kommer man att kunna absorbera. Ryggradskanalen kommer slutligen att bli en Stav av Ljus/Kraft genom vilken flödet av Skaparens Vita Elds Essens kan strömma obehindrat, på grund av detta kommer uppstigningsprocessen att accelereras starkt.

Den Högsta Skaparen är ren Kärlek – det ultimata Varande Tillståndet. Varje Gudomlig Gnista av Ljus innehåller en Frö Atom av oförminskat Skapar medvetande, Adamantin Partiklar av Ljus. Dessa Gnistor av Gudomlighet innehåller den Kärlek, Gudomlig Vilja och Visdom som behövs för att skapa allt som existerar – förflutet, nuvarande eller framtida. Denna Frö Atom placerades i centrum av er Diamant Guds Cell för denna Sub-Universella erfarenhet. Den inre Frö Atomen av vision och intuition måste gradvis öppnas och bringas till skarpt fokus. Atomer och molekyler är solsystem i miniatyr med en central kärna och elektroner i omloppsbana, men består mest av tomrum. Kärnan och elektronerna är inte solid materia, utan former av energi, energi som antar form. Alla former och geometriska mönster har en energisignatur.

Den Högsta Skaparen har tillhandhållit råmaterialet och formlerna för varje upptänklig skapelse. Tillsammans med Elohimerna skapar gudarna, änglariket och de stora byggarna av form, fick ni, som Själv-medvetna medskapare, kommandot att resa ut och skapa världar utan slut. Det finns ett stort tema för varje Sub-Universell erfarenhet; men, verkställandet av den Gudomliga Planen är upp till varje Sub-Universums Guds Föräldrar.

Den första impulsen som en Gudomlig Gnista av individualiserat medvetande var VILJAN/önskan att skapa. Varje Gudomlig Gnista fick/får ett medvetande om Självet, likväl som de kreativa förmågorna att manifestera inom de materiella planen av medvetande, och rätten att välja vad som ska skapas. Men, tillsammans med denna fantastiska gåva kom kravet att varje Själ måste uppleva sina egna skapelser, antingen positiva eller negativa. I början, är alla nya försök att skapa inte tidsbegränsade. Men, efter att den Gudomliga Planen har spelats ut i alla dess magnifika variationer, initieras uppstigningens process för Upplysta Själar. Ni befinner er mitt i en av dessa extraordinära tider.

TID definieras av enheter av större och mindre pullsationer som sänds ut som vågor av energitankemönster: kristalliserade frö tankar som har sitt ursprung i vår Fader/Moder Guds sinne. Dessa vågor och pullsationer upplevs som perioder och cykler av tid. De sänds ut som stora skurar av Ljus som strålar kraftfullt ut i den stora kosmiska livmodern av rymd, där de vaggas och vårdas av vår Moder Guds kärleksfulla Essens.

UNDER DENNA KRITISKA FAS AV EVOLUTION/UPPSTIGNING, ÄR DET AV STOR VIKT ATT NI FÖRSTÅR PROCESSEN ATT ANVÄNDA DE UNIVERSELLA LAGARNA AV MANIFESTATION SÅ ATT NI KAN GÖRA ANSPRÅK PÅ OCH ANVÄNDA ERA MEDSKSPANDE FÖRMÅGOR FULLT UT. NI ERBJUDS EN GYLLENE MÖJLIGHET ATT ANSLUTA ER TILL RADEN AV DE STORA SKAPARNA AV FORM. DÄRFÖR, VILL VI GE ER EN ÅTERBLICK ÖVER NÅGRA AV DE VIKTIGASTE STEGEN I DEN MEDSKSPANDE PROCESSEN. VI FÖRESLÅR ATT NI OCKSÅ GRANSKAR ELLER STUDERAR ILLUSTRATIONERNA PÅ HUR MAN BYGGER SITT TOLV STRÅLARS HJUL AV SKAPELSE/ER PERSONLIGA BLOMMA AV LIV SOM VI GAV VÅR BUDBÄRARE FÖR EN TID SEDAN. (DESSA ILLUSTRATIONER FINNS I VÅR STUDIEMANUAL: REFERNCE AND REVALATIONS * GLOSSARY AND ILLUSTRATIONS * RH).

Om ni har följt våra instruktioner, har ni skapat er Pyramid av Ljus/Kraft i den femte dimensionen, och ni är en regelbunden besökare i Pyramiden av Ljus som innehåller en holografisk kopia av Jorden. Många av er har också deltagit i att skapa grupp pyramider för specifika ändamål, och ni har också skapat olika Pyramider för speciella projekt för att dra till er den nödvändiga Essens av Skapelse som behövs för att förverkliga era visioner. Vet detta: i var och en av dessa pyramider som ni har skapat har ni lämnat en Eterisk Kopia av er själva som konstant integrerar de specifika geometriska mönster av Ljus som behövs för att skapa er nya verklighet på Jorden, och också lägga grunden för er nya existens i de högre, mera förfinade världarna. Ni är inte bara aktiva i den fysiska världen; ni har också många facetter av era Guds-jag i de högre världarna med vilka ni interagerar. Har vi inte sagt er att ni blir multidimensionella Varelser?

Vi gav er specifika instruktioner och steg-för-steg tekniker för att få tillgång till frekvensera från Ljus Staden i ert område via er personliga Pyramid av Ljus. Genom att utöva Oändighets Andningen, kommer ni att fylla era Eteriska Kopior och fysiska kroppar med Adamantin Partiklar/Guds Partiklar av Ljus. Vi kommer nu att förfina och lägga till flera komponenter till processen.

Har ni undrat varför, vi för flera år sedan, instruerade er att ”Andas in Ljus och andas ut Kärlek” när ni går till Världs Pyramiden med avsikten att stråla ut Kärlek/Ljus till mänskligheten och världen? När ni andas in ljus, andas ni in Adamantin Partiklar i ert Heliga Hjärta. När ni andas ut Villkorslös/Helig Kärlek, blir Adamantin Partiklarna av ren Guds Essens fyllda med kraft eller aktiverade av er kärleksfulla intention så att de kan användas för det högsta bästa. Ni är mottagarna av de dessa Guds Partiklar, och er Kärlek är det som aktiverar dem.

Föreställ er detta: under meditation eller en stilla stund, företrädesvis två gånger per dag, morgon och kväll, gör tolv hela Oändlighets Andningar, och efter den tolfte, dra in magen och håll andan under en kort stund. Nu, när ni tar nästa (eller trettonde) andetag (eller man kan börja om från ett igen), se hur det flödar ut från ert Solar Kraft Center (det Innersta Heliga Hjärtat) ut framför kroppen. Oändlighetsmönstret är nu i en horisontell konfiguration istället för en vertikal. På inandningen, går den första flata slingan utåt framför kroppen och på utandningen, går den andra slingan ut bakom er kropp, och bildar oändlighettecknet. Andas in och ut SEX OÄNDLIGHETS TECKEN, och när ni gör det, kommer de automatiskt att skapa ett mönster av tolv slingor som fullständigt omgärdar er liksom bladen på en blomma. När ni andas ut sista slingan, håll andan igen en kort stund innan ni börjar andas normalt igen. Andas sedan in och ut medvetet medan ni föreställer er Skapelsens Essens flöda ut i världen från er. Föreställ er också, spiraler av Ljus som kopplar er till Världs Pyramiden och de många Pyramiderna som ni har skapat i de högre dimensionerna, och genom detta delar ni med er av era Partiklar av Kärlek/Ljus med världen lika väl som det ger näring till era visioner med hela Skapelsens Gudomliga Livs Krafts substans.

Ta en stund för att slutföra denna heliga process genom att fokusera på ert Heliga Hjärt Center så att ni kan känna djupet där och en överväldigande kärlek som flödar genom er kropp. Ni är nu kopplade till Livets Flod, vilken innehåller ett outtömligt flöde av Adamantin Partiklar. Det är påtagligt, kära ni. Det är verkligt, och det är den mest fantastiska, välsignade känsla ni någonsin kommer att uppleva medan ni befinner er i en jordisk kropp, för ni upplever Skaparens rena kärleksfulla Essens.

Mina modiga, frukta inte framtiden, för när era hjärtan och intentioner är rena, är ni skyddade av Skapar Ljusets utstrålning och beskydd. Vi kommer inte att säga er att det inte kommer att vara påfrestande tider framöver, för ni måste passera vägen av polaritet och dualitet för att kunna nå platån av frid och harmoni. Det kommer alltid att vara utamningar, läxor och möjligheter att expandera ert medvetande när ni integrerar mera av er Gudomlighet.

Vet att de situationer och problem som kommer i er väg för att lösas inte kan lösas på den nivå där de skapades. Ni måste höja er över ego-jagets konflikter och se på situationen genom ett filter av kärlek med en Själv-mästares högre utsiktspunkt. Föreställ er med det inre seendet en helhet som aldrig har blivit förvrängd, en värld som inte har några ofullkomligheter och en strålande, fulländad DU som bor i detta paradis. Det är inte en tid för vankelmodighet, för obeslutsamhet eller förnekelse; för er värld förändras radikalt antingen ni tror på det eller inte. Är det inte dags att acceptera de gåvor vi erbjuder så att ni kan gå mot framtiden glädjefyllt och enkelt? Det är vår största glädje att hjälpa och tjäna er; och glöm aldrig, ni är villkorslöst älskade.

 

JAG ÄR Ärkeängel Michael.
Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it