Andlig filosofi för en mänsklighet utveckling

Sendt

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

Andlig filosofi för en mänsklighet utveckling

Kanaliseret gennem Ronna Herman 

www.ronnastar.com

Oversat af Mona Karlsson

Kanalisering af Ærkeenglen Michael

( oversættesle af sidst måneds michael besked)
Kära mästare, många av er känner det som om ni befinner er i den sista sträckan av ett långt, svårt lopp och er energi och entusiasm släpar efter. Ni blir mer och mer desillusionerade över glamoren i den världsliga existensen, och de saker som brukade glädja er verkar något skamfilade och trista. Det beror på att ni skiftar in och ut mellan två mycket olika verkligheter eller flera dimensioner på en gång. Och också, försöker era fyra lägre kroppssystem (fysisk, mental, emotionell, och Eterisk), att anpassa sig till och hinna ikapp med de många Facetterna av era Högre Jag, som ni nu integrerar snabbt och på en regelbunden basis. Detta har orsakat mycket stress och ansträngning på ert jordiska kärl.
Ett stort antal er har och förbereder sig på att ta ett kvantsprång in i ett Femte-Dimensionellt medvetande, då er gamla världs Varande Tillstånd faller bort mycket snabbare än ni kan integrera de höga energierna/vibrationerna och koncepten i er nya, existens av högre frekvens. När ni blir medvetna om vad som sker, kommer ni inte att vara så stressade och förvirrade. Tro på oss när vi säger, ”Befrielse är på väg”. En av våra högsta önskningar är att hjälpa er i processen så att er övergång kan genomföras enkelt och lätt.
Under de många gånga åren, har mycket av den information, de meditationer, och övningar som vi gett er varit fokuserade på att transmutera gamla energimönster, och också på att expandera och förhöja ert vakna medvetande. Denna process är nödvändig för att bereda väg för infiltrationen och integrationen av de höga cellerna av Skapar Ljus – de nya kraftfulla strålarna av högre frekvens, Strålar av Individualiserat Uttryck, vilka strålar ut från den Högsta Skaparens höga världar.
Vi erbjuder er en mängd nya högre sanningar för att hjälpa er i er evolutionära process, som nu är i full gång, under dessa aldrig tidigare skådade tider. Några av dessa avancerade läror har framförts tidigare, men de är viktiga nog för att repeteras. Vi föreslår att ni fokuserar på ett eller två koncept varje dag så att ni har dem stadigt i era medvetanden tills de blir en del av er nya ANDLIGA FILOSOFI FÖR SJÄLV-MÄSTARSKAP.
* Ni lär er att leva i ett uppstiget medvetandetillstånd när ni gradvis förenas med de återstående Facetterna av era högre Fjärde-Dimensionella Själs Jag. Ni går ut ur ett tillstånd av att bli, till ett TILLSTÅND AV VARANDE, vilket innebär att ni lär er att leva i er ”Guds krafts” NU. När ni utvecklar klarseende och en ren intention, kommer inte längre illusionens dimma att påverka er. Ni börjar forma och skapa era största visioner och önskningar från lagret av Gudomliga Fröatankar av omanifesterad potential, när ni långsamt förfinar era medskapande förmågor. Ni utvecklas gradvis till en förenad, strålande ANDLIG VARELSE I MÄNSKLIG FORM – en SJÄLS-INGJUTEN PERSONLIGHET.
* Själv-mästarskap är en evig process när ni lär er att integrera mer och mer av vår Fader/Moder Guds dygder, egenskaper och attribut. Det kräver konstant vaksamhet och övning; men belöningarna är oändliga.
* Det är dags för er att minnas varför ni befinner er på Jorden. Kom ihåg, ni är en förlängning eller en Facett av vår Fader/Moder Gud, som i sin tur, är en större Facett av den Högsta Skaparen. Anamma upphetsningen i er nya verklighet medan ni skapar större och större harmoni i er personliga värld. Försök att dra full fördel av er nyligen harmoniserade och upphöjda verklighet – njut av alla de sensationer och alla givande erfarenheter som det Jordiska planet har att erbjuda, och njut också av skönheten, undret och magin i de högre världarna.
* Ljus, ljud och färg är metoder för healing, och de är nödvändiga redskap för att hjälpa er med att expandera era medvetanden, och förhöja er personliga verklighet. En andligt fokuserad student/initierad på Vägen mot högre medvetande måste lära sig att använda några av dessa viktiga redskap av Själv-mästarsakp, för de är en del av er Gudomlighet och er födslorätt. Att tona och lära sig att använda de Heliga ljuden och mantran kommer att hjälpa er med att rätta till många av de symptom på smärta eller sjukdom som ni för närvarande upplever, för de kommer att hjälpa er att gradvis transformera era eteriska, emotionella och mentala kroppar till ett mera harmoniskt Varandetillstånd.
* Var och en av er har förmågan att bidra med något personligt och unikt till den Gudomliga Planen, som har skapats för mänsklighetens och Jordens framtid. Ni har fått en extraordinär gåva av vår Fader/Moder Gud – det Gudomliga privilegiet att delta i skapandet av ert eget öde. Var och en av er har potentialen att bli en glorifierad dödlig. Ni blir förgängliga fyllda av Ande, vilket försäkrar ert evigt expanderande odödliga tillstånd. Ni är mångfacetterade, och har medvetande på många fler nivåer än ni kan förstå vid denna tidpunkt. Ni är en Odödlig Själ med ett förgängligt sinne och kropp. Ni befinner er i en process av Själs-expansion, då ni får förmågan att integrera påfyllningar av högre och högre Ljusfrekvenser.
* Det finns kosmisk tid som är flytande och formbar, och det finns dödlig tid som är linjär, strukturerad och händelseorinterad. Ni lär er att leva som Andliga Dödliga som har tillgång till Kosmos storslagenhet och fluiditet. Det finns Kosmiska Filosofiskolor där ni har studerat, och ni som ni kommer kunna koppla er till åter igen när ni får förmågan att genomkorsa de högre världarna av uttryck.
* Det finns Ödes-Väktare för att vägleda och visa er vägen. Be om deras hjälp och de kommer att bli era hängivna tjänare. Varelserna av Ljus representerar många olika synvinklar, och de har haft många olika personliga erfarenheter, precis som dödliga har.
* Sann andlighet kräver inga särskilda ritualer eller rigida övertygelser; det är ett sätt att leva sin högsta sanning med helhjärtad hängivenhet. Ni bör eftersträva en blandning av er högsta intellektuella, emotionella och Andliga Livsfilosofi.
* Ni är en gnista av det Gudomliga, och ni bör hedra och sätta stort värde på er själva och andra. Ni vanärar vår Fader/Moder Gud när ni inte gör det. Ni bör alltid eftersträva frihet och sanning för er själva och också för andra.
* Hur kan ni veta när ni har uppnått ett Tillstånd av Nåd? Ni vet när andra reflekterar er Själs skönhet tillbaka till er. Ni vet när ert överflöd börjar flöda. Ni vet när era hjärtan expanderar med kärlek för hela Skapelsen, och när er Själs Sång genljuder genom hela er Varelse, och ut i världen och de högre världarna. Ni vet när ni inte kan vara tysta, och är manade att dela med er av era glädjefyllda erfarenheter med den som vill lyssna. Och, ni vet när det är lämpligt att vara ett tyst vittne.
* Meditera dagligen och varje kväll, ännu bättre, bli en levande meditation så att varje vaket ögonblick är fokuserat på det högsta ändamålet för alla. För sedan er kärlek och kraft samman för att skapa meridianerna av Ljus och fokuserad energi, så att er styrka cirkulerar genom hela ert fysiska kärl, och stråla sedan ut det från ert Solar Kraft center, uppåt till himlarna, utåt till hela mänskligheten, och nedåt till er Moder Jords kärna.
* Ni bör anta en mästares upphöjda inställning: lugnt, varsamt, kärleksfullt stå bredvid, observera, hjälpa när det är möjligt, men tillåtande, inte dömande, för ni vet att allt som sker har en orsak, och allt som sker har ett högre syfte.
Glöm aldrig, ni är eviga och odödliga. Era fysiska kroppar är temporära tempel i vilka en Gudomlig Facett av Gud bor. Det Heliga Hjärtat är ett Själens tempel. Däri finns Livets Essens där sann Kärlek vistas, och där ert medvetande om Oändligheten börjar. Diamant Guds Cellen i det Heliga Hjärtat innehåller de Tolv Strålarna av Guds Medvetande för denna Sub-Universella erfarenhet. Dessa Gnistor av Gudomlighet är kraftfulla GUDS-FRÖATOMER AV VIT ELD – eteriska kristallprismor av brutet Ljus kallade STRÅLAR – vilka kontinuerligt strålar ut vår Fader/Moder Guds Essens genom hela detta Sub-Universum.
För att manifestera era drömmar, era visioner, och skapa ert personliga paradis, måste ni vara ständigt vakna för och försöka tona in till Själens och era Högre Jags viskningar. Detta uppnås genom att koppla sig till ÖverSjälens/Högre Jagets frekvenser, och bli medveten om er högsta potential. Själv-mästarskap är kraften att kontrollera era liv och öden, och visdomen att använda det för allas högsta bästa. När ni gör det, är det mycket viktigt att ni förblir fast grundade och balanserade inom den accepterade omfånget av dualitet medan man fungerar i den Tredje-/Lägre Fjärde- Dimensionella verkligheten. Ni måste också sträva mot att skapa emotionell harmoni och lugn inom den illusoriska världen av den högre Fjärde Dimensionen när ni försöker att anpassa er till det mentala planet i den Lägre Femte-Dimensionella miljön.
Er transformation till Själv-mästarskap, likaväl som Uppstigningsprocessen, kommer att snabbas upp kraftig när ni väl har expanderat er personliga Livlina av Guds Ljus – en eterisk tub av Ljus – som är er primära koppling till er Guds Frö Atom/JAG ÄR Närvaro. Ni befinner er också i processen att återinrätta er koppling till Livets Flod via er personliga Antakarana (Regnbågsbro av Ljus), som innehåller Skapar Essensen kallad Adamantine Partiklar av Skapar Ljus. Under tidens gång, har mänsligheten förminskat kopplingen till Livets/Ljusets Flod, så att i de flesta människor, har det blivit bara en liten rännil, som kallades ”SILVER STRÄNGEN” av antikens folk.
Var och en av er har en sfär av utstrålning runt er fysiska form som skapas av de vibrationella mönstren i Aurafältet och er Kosmiska Själs Sång. Uppstigning innebär att föra hela chakrasystemet till balans, vilket kommer att underlätta rensningen, förfiningen och balanseringen av den Eteriska Kroppen/Aurafältet. En viktig del av målet med er Uppstigning är att fokusera på processen att återföra er Eteriska kropp och Aurafältet till dess ursprungliga Gudomliga Blåkopia, som är den mänskliga blåkopian för er ursprungliga form kallad Adam/Eva Kadmon Ljuskropp. Vi observerar er via banden av färg i era många kroppssystem, fysiska, mentala, emotionella och Eteriska, vilka har skapats av era tankar, handlingar och gärningar under era många liv genom tiderna.
Kära hjärtan, vi ber er att vårda er själva, att vara uppmärksamma som aldrig tidigare på era fysiska kärl och de signaler eller budskap era visa kropps Elementaler projicerar till er. Hur kan ni njuta av denna vackra värld av kärlek, glädje och överflöd som ni skapar om ert dyrbara fysiska kärl inte är livfullt och friskt?
Förena er med oss i er Pyramid av Ljus, mina modiga, och låt oss hjälpa er att gå genom processen enkelt och lätt och med stor glädje. Må vår Fader/Moder Guds utstrålning stråla ned över er och fylla er med det Eviga Livets Ljus. Ni ska veta att vi är ständigt nära för att guida och beskydda er.

JAG ÄR Ärkeängel Michael.

Förmedlat genom Ronna Herman * Som förmedlare av denna artikel, åberopar jag, Ronna Herman, den universella copyrighten i Ärkeängel Michaels namn. Återgivning på webbsidor är tillåten om informationen inte är ändrad, citerad eller tillägg är gjorda, och upphovet, min email adress och webbsida anges. Den får publiceras i tidningar, magasin eller ges ut offentligt med tillåtelse från: Email: RonnaStar@earthlink.net