Stress og Oversensitivitet

Sendt

af Asger Lorentsen Den Gyldne Cirkel

Kommentar ved Asger Lorentsen maj 2007

I den sidste aktuelle kommentar var emnet stress i forbindelse med samfundets og menneskehedens udvikling. I det følgende vil vi tage et emne frem som er vanskeligt, fordi det er så lidt beskrevet, så lidt forstået og ikke så enkelt at finde løsninger på.

I spirituelle kredse findes overraskende mange mennesker, som har en lav tærskel for, hvornår de føler sig så presset og stresset, at de bliver trætte, udmattede eller udbrændte. Lad os tage nogle eksempler, der hver især er sammensat af flere mennesker.

Kan du genkende følgende eksempler?
En person på cirka 30 år kan være frisk, glad og have masser af overskud. Men idet han/hun får et almindeligt job på det danske arbejdsmarked, sætter anspændthed og træthed ind. Hvis jobbet fortsætter med 37 timer om ugen opleves stress, pres, ufrihed og udmattelse, og den åndelige lysfornemmelse og entusiasme forsvinder. Han/hun har måske ingen børn eller andre ansvar eller forpligtelser og holder alligevel ikke til det, som andre nemt kan holde til samtidigt med at de har 2 børn og bygger om på huset eller har frivilligt foreningsarbejde.

En anden er 40 år gammel og har vænnet sig til at gå arbejdsløs det meste af sit voksenliv. Han eller hun er måske uden børn og har haft god tid til at læse åndelige bøger, meditere etc. Så sætter samfundet en økonomisk klemme ind, som presser til job. Men jobs holder kun i kort tid af gangen, fordi der hurtigt opstår stress, træthed og manglende livslyst. Der ledes efter drømmejobbet, som aldrig kommer, og det ender med en stadig kamp for at få en form for løn eller offentlig støtte uden at slides ned på arbejdspladser. Han.eller hun reddes kun fra det offentlige pres, hvis der kommer en arbejdsplads med overskuelige krav og med nedsat arbejdstid

En tredje person med åndelige interesser er 50 år og har fået tilkendt en førtidspension. Han/hun er måske alene i hus eller lejlighed og uden forpligtelser for andre end sig selv. Alligevel kan der dagligt opleves pres, stress eller en tilstand af at selv daglige rutiner kan virke uoverkommelige.

Problemer med job og overførselsindkomst
Disse 3 eksempler kan udvides med flere. Fælles for dem er, at de ikke passer i nogen af AF-systemets og socialkontorernes katagorier. De har ikke en psykiatrisk diagnose, de har heller ikke en social baggrund eller andre sociale omstændigheder, der kan berettige dem til at få f.eks. et flexjob. Og blandt deres spirituelle venner kan der komme en reaktion af, at de er dovne, at de er for optaget af egne små cirkler, og at de ikke gør nok for at træne sig selv i at ”køre i et højere gear”.

Både arbejdsledighedssystemet og de åndelige venner kan i mange tilfælde have delvis ret i at der er en tendens til at vælge de mindst udfordrende løsninger og at der kan være et ønske om offentlig forsørgelse uden modkrav om arbejde. Alligevel er der ofte nogle psykisk-spirituelle baggrunde, der betinger hovedparten af de symptomer, der er beskrevet ovenfor. For den enkelte kan der være en variation af nedenstående muligheder.

Årsager, virkninger og muligheder
Hvis du kan genkende symptomerne ovenfor, så kan du måske genkende nogle af årsagerne i det følgende. Måske vil du genkende 2-3 mulige årsager, og så se om du kan anvende en eller flere af de råd, der står i kursiv.

1. Du er et englemenneske, der er oversensitivt. Du har måske vanskeligheder med støj, røg, andres stress, ubalancerede solar-plexusenergier, maskulint polariserede egoer, tidspres, grimhed og de emotionelle energier, der er almindelige, hvor der er mange mennesker. Derfor trives du bedst i klostersamfund, natur eller eget hjem, hvor du kan skabe lethed og skønhed. Og du vil foretrække at bo alene frem for børn eller parforhold, hvor kravene er for store. Dit indre kræver fred og skønhed, og der skal ikke megen belastning til før nervesystemet siger, at det er for meget. Udvid langsomt din grænse, men uden at miste dit indre liv. Søg evt. et skånejob.

2. Du har haft mange meditative inkarnationer – måske i klostre, måske som præst(inde), måske i Østen. Tendensen fra disse inkarnationer trækker dig i retning af væren, stilhed, fred og tilbagetrukkethed til et indre rum. Du vil acceptere aktivitet, når blot denne aktivitet skabes indefra, så du beholder din indre væren, fred og glæde. Der er blot ikke mange arbejdspladser, der kan tilbyde dette, og det er for vanskeligt at leve af at filosofere, heale eller undervise i meditation og livsvisdom. Indstil dig på, at du er kommet til Vesten i et moderne samfund for at træne i at klare flere udfordringer uden at miste det indre nærvæ, men medens du trænes i et højere gear, må du også træne i at få mod og lyst på livet, før det indre nærvær kan følge med. Få lyst til at gå fremad. Få lyst til at kæmpe med det fysiske stof med dets tid-rum og dets trægheder.

3. Du har haft mange inkarnationer i klostre eller i så velstående familier, at du ikke har behøvet ar arbejde ret meget. Dit indre fortæller, at du kun skal arbejde, når det er som hobby og som led i din livsopgave. Og det er vanskeligt at se i øjnene, at i denne inkarnation fordres arbejde, som du udelukkende tager for at klare de fysiske behov som bolig, mad etc. Velkommen til menneskelivets almindelige livsvilkår og til medansvar for samfundet.

4. Du har et svagt æterlegeme, fordi der sidder choks fra tidligere liv, som blokerer livsstrømmen, eller fordi du ikke har haft mange inkarnationer på det fysiske plan. Det er som om det æterisk-fysiske batteri ikke kan lade op til mange timer, før trætheden melder sig. Og hvis du tærer af batteriets reserver, melder udmattelsen sig. Opdag hvor grænsen er for den fysiske vitalitet, og søg at indrette arbejdet derefter.

5. Du har et dybtsiddende psykisk chok fra tidligere liv med angst eller stor smerte. Virkningerne kan være eksistentiel smerte eller angst, som virker lammende på både humør og vitalitet. Hvis kravene til dig bliver for store i forhold til den fysiske og psykiske kapacitet, der er tilbage, opstår kaos, angst, skyld, stress eller selvbebrejdelser, der øger trætheden. Indstil dig på, at du har en healings-inkarnation, og stil kun de krav til dig selv, som du på denne baggrund kan klare. Søg evt. et skånejob.

6. Du har et krævende indre arbejde. Dette kan skyldes en tilkobling til et større væsen eller en større strøm, som via dine indre legemer strømmer ind i Jorden eller den del af menneskehedens kollektive bevidsthed, som dit indre har en ekspertise i at heale, forvandle, eller forløse. Dette indre arbejde kan i perioder trætte dit æterlegeme, så meget at der er meget lidt overskud. Og det kan gøre dig mindre nærværende i det fysiske. Væn dig til at klare mere end du måske har lyst til, og anvend de mere vitale perioder til de største projekter.

7. Du er i en periode af indre ombygning. Denne periode kan beskrives som et led i ebbe som en hviletilstand før fornyet aktivitet. Den kan beskrives som et etageskift fra ego-polarisering til en sensitiv hjertebevidsthed. Eller den kan beskrives som en puppe-tilstand, der gør kraftesløs og initiativløs, indtil sommerfuglen er klar til at bryde puppe-skallen og brede vingerne ud. Forlang ikke initiativ og kraft, før ombygningen er ved at være færdig. I sværeste periode kan du måske få en sygemelding eller et sabbatår.

8. Du har skader fra misbrug af alkohol eller euforiserende stoffer. Overdreven brug af sådanne rusmidler kan skabe ”huller” i intelligensen, manglende evne til koordinering og logik, idealisme uden evne til at leve op til dette samt svækkelse af fysisk vitalitet. Erkend årsager og virkninger og vær realistisk vedr. hvordan din bevidsthed fungerer.