Shamballaindstrømningen år 2000

Sendt

af
Asger Lorentsen
Den Gyldne Cirkel

 

I Alice A. Bailey litteraturen er det antydet, at der vil komme en shamballaindstrømning i år 2000. I den esoteriske gruppe, der er skabt af Michael Robbins under navnet Seven Rays University, er der den forståelse, at det bedste astrologiske tidspunkt for shamballaindstrømningen, der på engelsk kaldes for The Shamballa Impact, er maj år 2000. Det forventedes, at den især ville frigives ved den fuldmåne, der hedder Wesak, og som kulminerede d. 18. maj kl. 8:34 dansk tid.
Shamballa som Guds viljes vibration

Shamballa er “Centeret, hvor Guds vilje er kendt”.”Det er den højst vibrerende af de tre store centre på planeten, Shamballa, Hierarkiet og Menneskeheden. I Alice A. Bailey litteraturen kan vi finde følgende be-skrivelser af dette center: “Shamballa er blot et ord, der står for ideen om et uhyre stærkt fokus for energier, der er bragt sammen af Den Planetare Logos for at skabe en manifestation svarende til Hans/Hendes udfoldende intention og planetare tjenester.”
(Discipleship in the New Age II, p. 404).
“Det eneste sted, hvor der er fuldkommen fred, er det center, hvor Guds vilje er kendt” (The Reappearance of the Christ, p. 28). “Når fred ses som et udtryk for Shamballas vilje, skaber den balance, ligevægt, syntese og forståelse” (The Externalisation of the Hierarchy, p. 165). “Shamballa er et fokus for formål. Det er et formål, der ikke kan forstås, før Planen følges.” “Shamballa modtager energier fra forskellige solare væsner og fra væsner og centre uden for vort solsystem … f.eks. fra Venus, fra Den centrale åndelige Sol, fra det stjernekredstegn som vor sol passerer igennem, fra Store Bjørn og fra andre kosmiske centre. Indflydelsen fra Sirius, der er så vigtig en faktor i planetens åndelige liv, strømmer direkte ind i Hierarkiet og således sædvanligvis ikke igennem Shamballa.” “Shamballa er symbolsk set kronechakraet i vort planetare liv, der fokuserer vilje, kærlighed og intelligens i én stor og fundamental intention, og som holder dette fokuserede punkt gennem hele planetens inkarnation.” (Discipleship in the New Age II, p. 519-20).
Shamballas energi, der kaldes for Guds vilje, er opdelt i tre hovedstrømme. Den ene strøm kan kaldes for Renselsens Energi, den anden for Destruktionens Energi og den tredje for Organisationens Energi. Når shamballaindstrømningen går ind som en rensende indstrømning, vil den især have en mulighed for at rense menneskenes tankeliv og begærliv. Ved at bryde ind i menneskehedens lukkede universer kan den hjælpe os med at opløse de slør, som skaber separatisme, og som fængsler os i de små verdeners ønsker og begær. Når shamballakraften strømmer ind som destruktionens energi, vil den have en tendens til at opløse formerne. Disse former kan være nogle fundamenter, som civilisationen bygger på, såsom økonomiske systemer, egoistiske nationale stater, magteliter og konkrete former som huse og byer. Men dybest set søger destruktionens energi at frigøre den levende ånd fra at være for bundet af stoffets kræfter. Når shamballakraften går ind som organisationens energi, søger den at få mennesket til at leve ud fra Den guddommelige Plan.
I Den guddommelige Plan findes selve grundmatrixen for livets udfoldelse på Jorden. Når personlig-hederne søger at tænke, føle og handle efter åndens gradvise udfoldelse af sin del af Den Store Plan, så skabes der harmoni, fred og kærlighed ud fra den overordnede organisering, som al ånd er fælles om. Organisationens energi skaber således udfra enheden bag al manifestation.
Når Shamballa kan ses som et lysende kraftcenter i Jordens aura, vil vi lægge vægt på, at det er et center for Jordens Indre Konge. Omkring dette væsen findes det såkaldte Shamballas Råd. Dette råd har den opgave på Den planetare Logos’ vegne at manifestere Den Store Plan. Derfor består dette råd af indviede af den 8. og 9. grad, og af væsner, som aldrig har haft menneskelig inkarnation, såsom De seks Kumaraer omkring Sanat Kumara, De seks Aktivitetsbuddhaer og andre store væsner, der er på niveau med Nirmanakayerne. De har i lighed med andre væsner på det monadiske og guddommelige plan den opgave at formidle ekstraplanetare indstrømninger til udfoldelse i det planetare Liv.
Når Shamballa ses som en vibration, vil vi lægge vægt på, at shamballakraften udtrykker sig igennem alle menneskelige monader. Shamballakraften forstærker således monaden – dvs. men-neskets inderste ånd – som et kraftcenter for Guds Vilje. Guds Vilje bliver som regel misforstået som den strenge Guds vilje, der bryder menneskenes viljer. Dvs. at vi omskaber Guds Vilje i et billede, der modsvarer vores egen vilje. I virkeligheden udstrømmer Guds Vilje fra Livet selv. Guds vilje kan ikke adskilles fra den levende vibration af selve Guds væsen. Guds vilje er således en levende vibration af den retning, som er indbygget i alle monader, dvs. i menneskenes fælles ånd såvel som individuelle ånd. Når vi ud fra dén forståelse åbner os for Guds vilje, så åbner vi os for en vibration af den levende ild, som søger at vibrere igennem alle niveauer i vort væsen.
Guds vilje kan således opfattes som dén vibration af ildagtigt liv, som på et vist trin i vor åndelige udvikling vækker ilden i den egoiske lotus, derefter i kronecenteret og hjertecenteret og derefter i den enkelte celle. Efterhånden som dette sker, vil vi opdage, at shamballavibrationen forstærker den indre ånd, der gennemtrænger al bevidsthed i os, såvel som alle vore tanker, følelser og fysiske celler. Shamballas energi vil således være med til at udfolde vor ånd igennem os, således at vi opdager, at ikke bare den inderste del er ét med Det uendelige Liv, men også at hver eneste delelement i os er en del af det samme Liv. Gennem den forståelse vil vi opdage, at Guds Vilje er uadskillelig fra Guds Kærlighed, fra Det universelle Tankesind og fra al manifestation. Guds Vilje er således levendegøreren af alt.
Frigørelsen af shamballakraften

Igennem Alice A. Bailey er det beskrevet, at shamballakraften som hovedregel altid virker bag Hierarkiet og igennem Hierarkiet, der er Centeret for Guds Kærlighed/visdom. Menneskeheden får således en indflydelse fra Shamballa, der er modificeret og tilpasset igennem Det Store Hvide Broderskabs Ashram og vibration. Samtidigt beskrives det, at shamballakraften to gange i histo-rien er gået ind i menneskeheden udenom Hierarkiet. Og hver gang har den haft voldsomme virkninger på menneskehedens udvikling. Den første gang, hvor menneskeheden blev udsat for shamballakraften direkte, var for 18.000.000 år siden, hvor shamballakraften løftede men-neskeheden ud af dyreriget og satte mentallegemets udvikling igang. Den anden gang, hvor shamballakraften gik direkte ind i menneskeheden, førte til Atlantis periodens undergang for 12.000 år siden.
Nu udsættes menneskeheden for tredje gang for shamballakraftens direkte påvirkning. Når vi studerer denne tredje gang nærmere i Alice A. Bailey litteraturen, kan vi se, at denne tredje gang er beskrevet som en periode, der startede i 1825, og som endnu ikke er slut. Shamballakraftens tredje direkte indstrømning i menneskeheden kan således ses som en hjælp til, at vi ophører med individuel og national separatisme, og til at vi fanger den vilje til det gode og vilje til enhed og syntese, der stimuleres fra Centeret for Guds Vilje.
Hos A. A. Bailley kan vi se nogle antydninger af shamballakraftens nuværende indflydelse i menne-skeheden. Det er beskrevet, at indstrømningen i 1825 ligger bag den voldsomme udvikling, der er sket med tankelivets frigørelse fra gamle verdensbilleder, der igen ligger bag de frihedsforståelser, der har ført til det moderne demokrati og til en stigende anerkendelse af menneskerettighederne. Det antydes endvidere, at det var en shamballaindstrømning, der lå bag Den første og Den anden Verdenskrig. Denne sham-ballaindflydelse førte til ødelæggelse af stormagter som Det Østrig-Ungarske kongerige, det Tyske Kejserrige og Hitlers Tredje Rige, og den førte til en stigende forståelse af menneskehedens enhed, således som det blev udtrykt i Folkeforbundet og senere i FN. Denne Shamballaindflydelses vigtigste opgave var at lære menneskeheden at kende forskel på godt og ondt og at vælge at stå på det godes side.
Det er endvidere beskrevet, at der ville komme en shamballaindstrømning i 1975 og igen i år 2000. Indflydelsen i 1975 kan vi iagttage i kraft af en stigende økonomisk globalisering, som til en vis grad også kan ses i negative virkninger. Indflydelsen kan ses som en primær årsag bag de ændrede værdier, som er kommet bag på de fleste politikere og økonomer, og som har ført til stigende miljøbevidsthed, en stigende optagethed af det indre frem for det ydre liv, en begyndende åndelig vækkelse og til begyndelsen af det, der kaldes for paradigmeskiftet i vor forståelse af universet.
Omkring shamballaindstrømningen i år 2000 er der kun givet nogle få antydninger. An-tydningerne går især på, at den ikke bliver så destruktiv, som da den startede i 1825, hvor den blev en medvirkende årsag til den renselsesperiode, der har udtrykt sig i revolutioner og krige. Problemstillingen i de tidligere dele af denne tredje shamballaindstrømning har været, at shamballakraften kan stimulere såvel den positive som den ne-gative virkning med de uundgåelige følger, som vi har set kulminere under Den anden Verdenskrig, hvor viljen til det gode og viljen til separatisme blev konfronteret med hinanden. Shamballaindtrømningen i år 2000 ventes at stimulere den indre ånd i de mennesker, der er rede til at lade ånden blive en stærkere faktor i de-res liv. Den ventes således at “gå hen over hovedet” på de mennesker, som ikke har nået dette niveau i deres evolution.
Hvordan kan vi samarbejde med shamballaindstrømningen?

Shamballaindstrømningen i år 2000 vil først og fremmest virke som en fornyende kraft i os. Hvis vi ønsker at få en direkte kontakt med den, fordrer det, at vi omstiller os til, at Ånden, dvs. selve Livet, i os skal have mulighed for at vibrere som en levendegørende ild af selvopofrelse, af strømmende kraft, af grænseoverskridende og fornyende kreativitet og af universel kærlighed. Vi må da lade dette liv vælde frem indefra, åbne vo-re hjerter for det universelle liv, åbne vor mentale bevidsthed for at komme i samklang med Den store Plans organiserende vilje og åbne vor viljesbevidsthed i kronecenteret for syntesens dynamiske kraft. I denne direkte samklang med shamballaimpulsen kan der ske en større vækkelse af vor evne til at virke indefra og ud, dvs. dybest set at virke fra årsagsplanet ud fra den levende ånd, der søger at smelte alle former, så de bliver en del af det sammenhængende liv, og som søger at åndeliggøre alt stof indefra.
Da kun ganske få mennesker er i stand til at respondere på shamballaimpulsen på den ultimative og direkte måde, må de fleste af os søge at komme i samklang med shamballaimpulsens indirekte virk-ninger. Vi vil her kunne blive opmærksomme på en øget stimulering af åndslivs- og viljesaspektet i os. Dvs. at når vi går dybere ind i vore meditationer og i vort tjenestearbejde og i samklang med vort højeste åndelige mål, vil vi få shamballaimpulsen på den ultimative og direkte måde, må de fleste af os søge at komme i samklang med shamballaimpulsens indirekte virkninger. Vi vil her kunne blive opmærksomme på en øget stimulering af åndslivs- og viljesaspektet i os. Dvs. at når vi går dybere ind i vore meditationer og i vort tjenestearbejde og i samklang med vort højeste åndelige mål, vil vi få mulighed for at kunne mærke den levendegørende og frihedsskabende ånd i os mere kraftfuld og tættere på, end vi hidtil har oplevet. Samtidigt vil vi få muligheden for at samarbejde med en mangfoldighed af impulser, som påvirker vor mentale bevidsthed til at vælge det universelle frem for det separate og personlige. I denne vælgen vil vi i større grad end tidligere kunne opfat-te, hvorledes åndsimpulsen stimulerer kvaliteter som frihed, åbenhed, universalitet, enhed og grænseoverskridende medmenneskelighed. Hver gang vi giver efter for disse stimuleringer, vil vi træde et lille skridt nærmere et samarbejde med lysverdenerne og med den vibration, som allerede præger vor indre lysbevidsthed. Vi kan således sige, at shamballaindstrømningen vil styrke vor indre lysbevidstheds evne til at trænge igennem den ydre personlighed og evne til at præge den ydre personligheds valg.
De to vigtigste valg, der bliver stimuleret i os, er valget af det levende liv frem for den be-grænsende form og valget af helhedens interesser frem for det separate jegs interesser. Hver gang vi vælger at leve efter den åndelige friheds præmisser, får vi mulighed for en dybere kontakt med den vibration, som gør bevidstheden uafhængig af den materielle tryghed og af alle tankeformers begrænsninger. I samklang med det uendelige liv er vi åbne for den guddommelige væren, der gennemtrænger vor indre identitet, uafhængigt af om vi er inkarneret eller ikke er inkarneret. Jo mere vi formår at virke ud fra denne identitet, jo mere kan vi hjælpe vore medmennesker og menneskeheden med at komme i samklang med det universelle liv.
Hver gang vi vælger helhedens interesser frem for personlighedens interesse, kommer vi tættere ind i det store broder/søsterskab, der kaldes Den Nye Gruppe af Verdenstjenere. Gennem den ånd, der præger Den Nye Gruppe af Verdenstjenere, trænes vi i altid at se helhedens interesse som vigtigere end vor personligheds interesse, og det bliver gradvist mere og mere naturligt for os at føle, tænke og handle på samme måde, som vi ville gøre, hvis vi ikke havde et fysisk legeme og dets begrænsninger. Når vi er i de indre verdener uden at være begrænset af en konkret inkarnation, så bevarer vi helhedens perspektiv og ønsker udelukkende at fremme helhed, kærlighed og broder/søsterskab på Jorden. Jo mere vi giver efter for shamballaindstrømningens indflydelse i vor bevidsthed, jo mere naturligt bliver det for os at opnå de indre verdners perspektiv, selv når vi er fysiske inkarnerede.
Det bedste samarbejde med shamballaindstrømningen må opstå, når vi bliver bevidste om dens muligheder og vælger at samarbejde med disse. Samarbejdet kan ske ved, at vi i vore meditationer søger mere direkte efter den levendegørende vibration, der findes i selve livet, i den selvopofrende ild og i den levendegørende stilhed, der er i den guddommelige væren. Det at vælge helheden, enheden, livet og den guddommelige vilje er næsten ikke muligt, før vi har fået en kontakt med den levendegørende ild, der er så vigtig en essens i shamballaindstrømningen. Jo mere vi bemærker denne ild, jo mere naturligt vil det være for os at lade os præge af den, at være i samklang med denne, at hvile i den, at lade vore tankemønstre transformeres af den og at lade vore beslutninger og handlinger præges af den.
Valgene skal helst opstå ud fra en indre kontakt, for ellers kan valgene ske på personlighedens begrænsede og måske selvfornægtende, martyrieagtige præmisser. I virkeligheden er den åndelige ild det mest naturlige i vort væsen. Den er den naturlige urgrund i vor monade, den er den naturlige urgund, hvorudfra al skabelse på denne planet sker, og den er den naturlige urgrund, der ligger bag hele det manifesterede univers.

Lad shamballakraften strømme ind i alle mennesker ånd.
Lad livet sejre på Jorden.