Den ny tids børn

Sendt

af
Martin Mejlsing
m@rtinmail.dk

 

DEN NY TIDS BØRN

– EN UDFORDRING FOR DEN NUVÆRENDE DAGINSTITUTIONS OG SKOLESTRUKTUR.

Vi er en gruppe forældre der har erkendt at have stjernebørn/englebørn, og med den viden som udgangspunkt, er vi gået i gang med at skabe en skole i det nordlige Sjælland for vores børn. Her følger en beskrivelse af tankerne bag dette projekt.

Mange børn og unge går i dag rundt med en oplevelse af ikke at blive forstået. Deres måde at opfatte verden på , giver sig ofte udslag i en adfærd der synes anderledes, og som systemet oplever som behandlingskrævende.
Nogle bliver diagnostiseret, andre gennemlever en barn- og ungdom med store personlige omkostninger.

Det har sat gang i undersøgelser fra forskellige sider, og fra den clairvoyante er man kommet frem til at disse mennesker, er sjæle fra andre planeter og fra engleverdenen.
En af årsagerne til at de kommer i særligt stort tal i disse tider, er at de skal hjælpe menneskeheden og planeten i dens opstandelse.
De kommer fra tilstande hvor der er en stor grad af kærlighed og lys. De kan få mulighed for at udvikle sig yderligere hvis de inkarnerer på Jorden, samtidig med at de kan hjælpe den og dens beboere.

Der opstår et sammenstød når vi bliver konfronteret med den viden som disse sjæle har med sig. Vi tror selv vi er så pokkers kloge, se bare hvad videnskaben har udviklet!!!, og evner ikke at tolke de signaler og kreative tankemåder som kommer til udtryk hos dem. Vi vil gerne have at de skal indordne sig under vores normer og rammer, og prøver med vold og magt at kategorisere dem, så vi på den måde kan komme dem i møde med den viden vi har erhvervet os gennem talrige generationer. Det er blot helt andre metoder der skal til for at komme i dialog med disse sjæle. Vi skal flytte os hen imod dem, være åbne intellektuelt og følelsesmæssigt, derved bliver vi i stand til at tilegne os noget af den kosmiske viden og kærlighed de vil give til os. Processen bliver på den måde fra hjælp til selvhjælp. Vi kommer lettere i kontakt med vores højere JEG, og kan skabe en selvforstærkende virkning, til gavn for os og planeten, når vi begynder at handle moralsk udfra de guddommelige love.

Vi er mange forældre der har stået i fortvivlelse, når vi har fået et barn der ikke var som vi havde forventet. Hvilken selverkendelsesproces og smerte har det ikke været, når alle de opdragelsesmetoder vi kendte ikke kunne bruges? Ægteskaberne har været på prøve, når der skulle skabes en måde at håndtere barnet på. Man har ofte følt sig som en spedalsk når man var ude i det offentlige rum, og ens barn uden hensyn til omverdenen, gav udtryk for hvad det mente. Stædighed og ligefremhed er to karakteristika der passer på disse sjæle. De er ærlige og gennemskuer andre der ikke er det, men samtidig står de undrende og lidt sørgmodige over for det. Hele tiden bliver man stillet til regnskab for sine handlinger, og i sig selv starter det en proces der medfører at man tænker over det man siger og gør. Selverkendelse er et nøgleord for de forældre der har stjerne/englebørn. Livet bliver sat i perspektiv, hvad er vigtigt ?.

Når man så nogenlunde har vænnet sig til at håndtere situationen omkring ens barn, kommer det næste problem. Institutionslivet begynder!!
Ressourcerne i dagens daginstitutioner er utilstrækkelige, og pædagogikken mangler den åndelige dimension ( Steiner pædagogikken dog undtaget ). Alt for ofte skal der bruges tid på unødvendig og kunstig beskæftigelse af børnene. Hvad der bliver brugt af penge til pædagogiske materialer er overdrevent. Man sætter derved en syntetisk læreproces i gang, i stedet for at virke som mennesker. Børn lærer mere af at opleve den voksne i gang med et nødvendigt arbejde, og deltage i dette, end ved at spille et pædagogisk udtænkt spil.
Stjerne/englebørn har brug for at mærke den fysiske verden hvor tyngdeloven gælder, og sanse naturen med dens dufte og lyde. De har behov for at genkende samspillet mellem Jorden og kosmos, der udmønter sig i de forskellige årstider, og som er ved at forsvinde i menneskets bevidsthed. De skal have mulighed for at deltage i håndgribelige meningsfyldte aktiviteter, for derigennem at opleve tilstanden før inkarnationen på jorden. De skal være omgivet af farver og naturmaterialer, på den måde skabes harmoni i deres sanser.
Børnene skal mødes af den voksne som sjæle der har mange erfaringer fra tidligere liv, selvom de på nuværende tidspunkt kan virke umodne.
Derudover skal de, selvfølgelig som andre børn have TID. Alt for ofte er vi bange for at lille Ole ikke når at blive klar til at kunne klare sig i den store verden. Vi stimulerer på livet løs, i børnehaven og derhjemme, og det vi får ud af det er mange gange stressede og angste børn der opfatter tilværelsen som et liv i overhalingsbanen, hvor der ikke er tid og mulighed for fordybelse. Særligt den ny tids børn har brug for at kunne give sig hen, og mange gange er deres adfærd en reaktion på at de bliver presset. Men man skal regne med at de mere end andre børn, er sig bevidst om deres hjemmeunivers, og dér er tiden et andet begreb, end her på jorden. De kan ganske vist sikkert blive frustrerede over at tingene ikke går lige så hurtigt på det jordisk/fysiske plan, som på det æteriske. Men deri ligger også en læreproces, en tilvænning til at virke på denne planet med dens udfordringer. Samtidig har de brug for både at inkarnere i kroppen og lære verden at kende i denne dimension, og dertil kræves der et vist tidsrum. Nogle bliver måske aldrig parate til det, alt efter hvad de udsættes for i deres barndom.

Vore dages skole har spillet fallit hvad angår integreringen af stjerne/englebørn. Her er der ikke mulighed for at arbejde med indlæringen på den optimale måde for disse børn. Den indfaldsvinkel de har med sig som gave, kan ikke bruges når lærerne ikke er blevet omstillingsparate. Der skal sprænges nogle rammer angående målsætning for elevernes kunnen når de forlader skolen. Man er i for høj grad optaget af at videreføre de indlæringsmetoder man kender, og som fra officielt side fokuserer på bl.a. paratviden og læse/ regnefærdigheder. Ja selvfølgelig er det en styrke at kunne læse de trykte bogstaver, men hvad nu hvis man kan telepatere? Vi er ikke i stand til at forestille os hvad disse børn kommer med af evner, derfor kan man ikke fra skolens side tilrettelægge nogle specifikke undervisningsplaner på forhånd. Man må i udpræget grad have den enkelte elev i fokus, og udfra vedkommendes potentialer give udfordringer til en selvlæring. Kunsten er at skabe et godt fundament hvor barnet føler sig forstået og accepteret. Derefter at understøtte de motivationer som barnet har for at kaste sig over et emne, det være sig læsning, regning, fysiske forsøg, biologiske eksperimenter, madlavning mm.
Man må gribe chancen for barnets lyst til at undersøge/fordybe sig i et emne, også selvom det kan komme på tværs af lærerens ønske om gruppeundervisning. Det handler nemlig om at hjælpe barnet frem til at virke som et helt menneske, uden for mange nederlag. Hvad der er rigtigt for den ene er ikke nødvendigvis rigtigt for den anden.
Indfaldsvinklen til at give børnene de redskaber hvormed omverdenen kan forstå dem, går gennem konkrete/ nødvendige arbejdsopgaver. Hvis man skal have lavet en bænk til haven skal der bruges både opmåling, udregning, og tegning af bænken før den kan laves. I den proces skal børnene, i det omfang de vil bidrage, have mulighed for at give deres mening/synspunkt til kende. Arbejdsmetoden bliver drøftet, og derved får de også en forståelse af det sociale element der er nødvendigt, hvis man vil påvirke begivenhederne her på jorden. Derefter kan der bruges forskellige måder at udfærdige bænken på, computeren kan inddrages i arbejdsbeskrivelse, andre laver beregninger på mængden af træ der skal bruges, derved inddrages regningen, nogle laver billeder af bænken med forskellige farver, derved inddrages det kunstneriske osv. Når træet skal anskaffes, må børnene komme med til trælasthandlen for dér at opleve handlen med varer, og få fornemmelsen af den proces der foregår når man skal købe noget. Hvordan skaffer man sig penge ? Hvorfor skal man betale ? Alt sammen konkrete oplevelser der giver en indsamling af viden på hvordan livet fungerer.
Dette eksempel er blot ét ud af mange, på hvordan man bør tage udgangspunkt i virkelighedsnære ting, når man vil forsøge at give den ny tids børn mulighed for at tilegne sig viden. Viden der skal tjene som redskab når de engang på længere sigt omformer det samfund og den verden vi lever i. Kristus måtte også inkarnere i et menneske på jorden for at ændre udviklingen.

Udover de mere vidensbaserede fag, skal der også fokuseres på det fysiske gennem sport, gymnastik, ridning, massage, afspænding og bevægelse for at udvikle kropsforståelse. Tingene fungerer anderledes på det fysiske plan end på det æteriske. Man kan sammenligne dét at inkarnere i en krop, som når man tager en handske på der er for lille. Det kræver meget møje og besvær overhovedet at får hånden derned, og så er den så forbasket ubehagelig at have på. Desuden indsnævrer den også bevægelsesfriheden. Man må lære at håndtere sin sjæl i en krop ved at bevæge den, og mærke dens muligheder og begrænsninger. Målet gennem kendskabet til kroppen er at kunne virke i et harmonisk forhold mellem krop og ånd.

Jordens skønhed og mangfoldighed er unik, til trods for at vi prøver at ødelægge den gennem vores levevis (forurening, sprøjtning og overforbrug). Dét at færdes i naturen, opleve elementarvæsnernes virke, giver en kontakt til den verden den ny tids børn kommer fra. Det kan man tilgodese gennem bl.a. havedyrkning der giver en sansemæssig oplevelse, via dufte, syn og det at mærke på vegetationen. Man får også brugt sin krop når man skal luge, flytte jord, og grave planter op. Og dertil kommer at forbindelsen mellem jord og bord bliver synlig, når man selv er med til at dyrke og høste de grøntsager som man senere spiser. På skolen skal man have madlavning som en aktivitet. Børnene kan være med i processen fra opskriftslæsning til tilberedningen, derved får de både læst og regnet (mål/mængde), samtidig med at de får et ordentlig måltid mad.

Der bør ikke finde en decideret opdeling sted mellem undervisning og fritid. Helheden i barnets opfattelse bør bevares så længe som muligt. Samtidig vil man også kunne bevare det motiverende element og fordybelsen som hovedhjørnestene i skolens dagligdag. Der skal dog fra morgenstunden, når børnene er mødt, være en samling der giver den samhørighed børn og lærere har brug for, for at kunne føle sig som én organisme. (Frokosten er det andet tidspunkt hvor man samles). Der kan man tale sammen om dagens projekter, og synge sange der understreger de forskellige årstider i året, inden man går hver til sit eller i grupper. Derudover bør man afholde årstidsfester for at markere tilknytningen til det kosmiske, som den ny tids børn er så tæt forbundet med.

Børnene har brug for læreren som forbillede, og i den henseende er det vigtigere at læreren virker som og er et forbillede, snarere end som lærer. Man må huske på at disse sjæle har brug for en person der har en livserfaring, samlet igennem mange liv. Et menneske der har ro og harmoni i sin sjæl, og som er i stand til nøgternt og objektivt med kærligheden som fundament og drivkraft, at guide børnene igennem skoletiden.
Er I forældre til et stjernebarn/englebarn?
Er I i tvivl?
Har Jeres barn fået en diagnose som I er uenig i?
Passer barnet ikke ind i de eksisterende undervisningstilbud?

Så er det måske derfor!

Henvend jer, hvis I vil være med til at oprette Den Ny Tids Skole, eller hvis I har et barn der har brug for denne undervisning.

Martin Mejlsing,
Skovbakkevej 3,
Annisse Nord,
3200 Helsinge,
48 79 06 03
m@rtinmail.dk